Προσευχή | proseuxi.gr
Αρχική » Σημερινη Εορτη » 24 Μαρτίου: Δ´ Χαιρετισμοί της Παναγίας

24 Μαρτίου: Δ´ Χαιρετισμοί της Παναγίας

24 Μαρτίου: Δ´ Χαιρετισμοί της Παναγίας

24 Μαρτίου: Δ´ Χαιρετισμοί της Παναγίας

Οι Δ´ Χαιρετισμοί της Παναγίας διαβάζονται στην Εκκλησία κατά την Δ´ εβδομάδα των νηστειών της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής.

Τείχος ει των παρθένων, Θεοτόκε Παρθένε, και πάντων των εις σε προστρεχόντων· ο γαρ του ουρανού και της γης κατασκεύασε σε ποιητής, Άχραντε, οικήσας εν τη μήτρα σου και πάντας σοι προσφωνείν διδάξας·

Χαίρε, η στήλη της παρθενίας· χαίρε, η πύλη της σωτήριας.
Χαίρε, αρχηγέ νοητής αναπλάσεως· χαίρε, χορηγέ θεϊκής αγαθότητος.
Χαίρε, συ γαρ ανεγέννησας τούς συλληφθέντας αισχρώς· χαίρε, συ γαρ ενουθέτησας τούς συληθέντας τον νουν.
Χαίρε, η τον φθορέα των φρενών καταργούσα· χαίρε, η τον σπορέα της αγνείας τεκούσα.
Χαίρε, παστάς ἀσπόρου νυμφεύσεως· χαίρε, πιστούς Κυρίω ἁρμόζουσα.
Χαίρε, καλή κουροτρόφε παρθένων· χαίρε, ψυχών νυμφοστόλε αγίων.
Χαίρε, Νύμφη ανύμφευτε.

Ύμνος άπας ηττάται συνεκτείνεσθαι σπεύδων τω πλήθει των πολλών οικτιρμών σου· ισαρίθμους γαρ τη ψάμμω ωδάς αν προσφέρωμεν σοι, Βασιλεύ άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ών δέδωκας ημίν τοις σοι βοώσιν·
Αλληλούια.

Φωτοδόχον λαμπάδα, τοῖς ἐν σκότει φανείσαν, ὀρῶμεν τήν ἁγίαν Παρθένον· τό γάρ ἄυλον ἀπτουσα φῶς, ὁδηγεῖ πρός γνῶσιν θεϊκήν ἅπαντας, αὐγή τόν νοῦν φωτίζουσα, κραυγή δέ τιμωμένη ταῦτα·

Χαῖρε, ἀκτίς νοητοῦ ἡλίου· χαῖρε, βολίς τοῦ ἀδύτου φέγγους.
Χαῖρε, ἀστραπή τάς ψυχᾶς καταλάμπουσα· χαῖρε, ὡς βροντή τούς ἐχθρούς καταπλήττουσα.
Χαῖρε, ὅτι τόν πολύφωτον ἀνατέλλεις φωτισμόν· χαῖρε, ὅτι τόν πολυρρυτον ἀναβλύζεις ποταμόν.
Χαῖρε, τῆς κολυμβήθρας ζωγραφοῦσα τόν τύπον· χαῖρε, τῆς ἁμαρτίας ἀναιροῦσα τόν ρύπον.
Χαῖρε, λουτήρ ἔκπλυνων συνείδησιν· χαῖρε, κρατήρ κιρνῶν ἀγαλλίασιν.
Χαῖρε, ὀσμή τῆς Χριστοῦ εὐωδίας· χαῖρε, ζωή μυστικῆς εὐωχίας.
Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε.

Χάριν δοῦναι θελήσας ὀφλημάτων ἀρχαίων ὁ πάντων χρεωλύτης ἀνθρώπων, ἐπεδήμησε δί’ἑαυτοῦ πρός τούς ἀποδήμους της αὐτοῦ Χάριτος· καί σχίσας τό χειρόγραφον, ἀκούει παρά πάντων οὕτως·
Ἀλληλούια.

Ψάλλοντές σου τόν τόκον, ἀνυμνοῦμεν σέ πάντες ὡς ἔμψυχον ναόν, Θεοτόκε· ἐν τή σή γάρ οἴκησας γαστρι ὁ συνέχων πάντα τή χειρί Κύριος, ἠγίασεν, ἐδόξασεν, ἐδίδαξε βοάν σοί πάντας·

Χαῖρε, σκηνή τοῦ Θεοῦ καί Λόγου· χαῖρε, Ἁγία ἁγίων μείζων.
Χαῖρε, κιβωτέ χρυσωθεῖσα τῷ Πνεύματι· χαῖρε, θησαυρέ τῆς ζωῆς ἀδαπάνητε.
Χαῖρε, τίμιον διάδημα βασιλέων εὐσεβῶν· χαῖρε, καύχημα σεβάσμιον ἱερέων εὐλαβῶν.
Χαῖρε, τῆς Ἐκκλησίας ὁ ἀσάλευτος πύργος· χαῖρε, τῆς Βασιλείας τό ἀπόρθητον τεῖχος.
Χαῖρε, δί’ ἤς ἐγείρονται τρόπαια· χαῖρε, δί’ ἤς ἐχθροί καταπίπτουσι.
Χαῖρε, χρωτός τοῦ ἐμοῦ θεραπεία· χαῖρε, ψυχῆς τῆς ἐμῆς σωτηρία.

Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε.

Ὤ πανύμνητε Μῆτερ, ἡ τεκοῦσα τόν πάντων ἁγίων ἁγιώτατον Λόγον (τρίς)· δεξαμένη γάρ τήν νῦν προσφοράν, ἀπό πάσης ρύσαι συμφορᾶς ἅπαντας, καί τῆς μελλούσης λύτρωσαι κολάσεως τούς σοί βοώντας·
Ἀλληλούια.

Πασχαλινές λαμπάδες είναι από αγνό μελισσοκέρι

Βρειτε τις εδω

Σχετικά άρθρα με «24 Μαρτίου: Δ´ Χαιρετισμοί της Παναγίας»:

24 Μαρτίου: Όσιος Αρτέμων επίσκοπος Σελευκείας της Πισιδίας
Πανήγυρις Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στη Βέροια
Η Δοξολογία για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου 1821 στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων
Ο Δήμαρχος Μεσολογγίου στον Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας
23 Μαρτίου: Άγιος Νίκων Ιερομάρτυρας και οι 199 μαθητές

Ακολουθήστε μας:
youtube

Προσφορές - Proseuxi.Shop

Προσθέστε Σχόλιο