Προσευχή | proseuxi.gr
Αρχική » Επικαιροτητα » 25 Χρόνια από τον Καθαγιασμό του Παρεκκλησίου του Αεροδρομίου των Βρυξελλών

25 Χρόνια από τον Καθαγιασμό του Παρεκκλησίου του Αεροδρομίου των Βρυξελλών

25 Χρόνια από τον Καθαγιασμό του Παρεκκλησίου του Αεροδρομίου των Βρυξελλών

25 Χρόνια από τον Καθαγιασμό του Παρεκκλησίου του Αεροδρομίου των Βρυξελλών

Την 3 Φεβρουαρίου 2021, συμπληρώθηκαν 25 χρόνια ἀπὸ τὸν καθαγιασμὸν τοῦ Παρεκκλησίου τοῦ Ἁγίου Γεωργίου εἰς τὸ ἀεροδρόμιον τῶν Βρυξελλῶν. Τὴν 3ην Φεβρουαρίου τοῦ ἔτους 1996, τὴν ἑπομένην δηλαδὴ τῆς εἰς Ἐπίτιμον Διδάκτορα τοῦ Καθολικοῦ Πανεπιστημίου τῆς Λουβαίνης ἀναγορεύσεώς του, ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος καθηγίασεν ἐπισήμως τὸ παρεκκλήσιον, παρουσίᾳ τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Γέροντος Χαλκηδόνος Ἰωακείμ (νῦν Νικομηδείας), Γαλλίας Ἱερεμίου (νῦν Ἀγκύρας), Γορτύνης καὶ Ἀρκαδίας Κυρίλλου, τοῦ Ἀρχιεπισκόπου τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας ἐν Βελγίῳ Σίμωνος καὶ τοῦ τότε ἐπιχώριου Μητροπολίτου Βελγίου Παντελεήμονος μετὰ τοῦ τότε βοηθοῦ Ἐπισκόπου Εὐμενείας Μαξίμου, κληρικῶν καὶ λοιπῶν προσωπικοτήτων (μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ἀξιωματούχων τοῦ Ἀεροδρομίου). Ἄς μὴ λησμονῶμεν, ὅτι ἐπρόκειτο τότε διὰ τὸ πρῶτον, παγκοσμίως, ὀρθόδοξον παρεκκλήσιον ἐντὸς ἀεροδρομίου.

Ὁ Μητροπολίτης Παντελεήμων ηὗρεν εἰς τὸ πρόσωπον τοῦ κ. Γεωργίου Πέτρου καὶ εἰς τὴν οἰκογένειαν αὐτοῦ τοὺς φιλόφρονας δωρητάς, οἵτινες ἐξ ὁλοκλήρου θὰ ἐπωμίζοντο τὴν χρηματοδότησιν φιλοτεχνήσεως τοῦ ἐσωτερικοῦ διακόσμου τοῦ παρεκκλησίου τοῦ ἀφιερωθέντος εἰς τὸν προστάτην αὐτοῦ Ἅγιον Μεγαλομάρτυρα Γεώργιον. Κατόπιν προτάσεως τοῦ Μητροπολίτου Βελγίου κ. Παντελεήμονος καὶ ἀποφάσει τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ἀπενεμήθη εἰς τὸν κ. Γεώργιον Πέτρου ἡ τιμὴ τοῦ Ἄρχοντος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας.

Ἀπ’ ἐκείνης τῆς ἡμέρας, χιλιάδαι ταξειδιωτῶν τὸ ἐπεσκέφθησαν, προσεκύνησαν τὰς ἁγίας εἰκόνας, προσηυχήθησαν καὶ ἐσημείωσαν τὰς ἐντυπώσεις των εἰς τὸ βιβλίον τῶν ἐπισκεπτῶν τὸ εὑρισκόμενον ἐκεῖσε δι’ αὐτὸν τὸν σκοπόν. Μεταξὺ τῶν πολλῶν ἐπισκεπτῶν ἦτο καὶ ἡ Αὐτοῦ Βασιλικὴ Ὑψηλότης, ὁ Πρίγκηψ Φίλιππος τοῦ Βελγίου (κατὰ τὸ 1996) καὶ κατὰ τὸν μήνα Δεκέμβριο τοῦ ἔτους 2001, ἔπειτα ἀπὸ μίαν Διαθρησκειακὴν Συνάντησιν, ὁ μακαριστὸς Πατριάρχης Σερβίας Παῦλος, ὁ ὁποῖος τέλεσε ἐκεῖ τὴν Θείαν Λειτουργίαν.

Σὺν τῷ χρόνῳ, αἱ ἀρχαὶ τοῦ Ἀεροδρομίου διέθεσαν εἰς τὸν ποιμαντικῶς ὑπεύθυνον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας γραφεῖον μετὰ τηλεφωνικῆς γραμμῆς καὶ ἠλεκτρονικοῦ ὑπολογιστοῦ, διὰ τὴν διευκόλυνσιν τῶν ἐπαφῶν αὐτοῦ μετὰ τοῦ προσωπικοῦ τοῦ Ἀεροδρομίου. Καθ’ ἕκαστον μῆναν μετέχει εἰς συνεδρίασιν διαβουλεύσεως μετὰ τῶν συναδέλφων αὐτοῦ τῶν ἄλλων δογμάτων καὶ μίαν φορὰν κατ’ ἔτος συμμετέχει εἰς τὴν ἄσκησιν ἑτοιμότητος διὰ τὴν ἀντιμετώπισιν καταστροφῶν, ἥτις παραγματοποιεῖται εἰς τὸ Ἀεροδρόμιον. Μετέχει ἐπίσης – ὑπὸ τὴν ἰδιότητα τοῦ πρώτου ὀρθοδόξου ποιμαντικῶς ὑπευθύνου διὰ τὰ ἀεροδρόμια – εἰς τὴν ‘’International Association of Civil Aviation Chaplains’’, μίαν ἕνωσιν ἱδρυθεῖσαν τὸ ἔτος 1967 εἰς Βρυξέλλας ὑπὸ τοῦ Αἰδεσιμωτάτου Xavier de Meeûs, ὅστις τυγχάνει ὁ παγκοσμίως πρῶτος ποιμαντικῶς ὑπεύθυνος διὰ τὰ ἀεροδρόμια. Αὕτη ἡ ἕνωσις διοργανώνει κατ’ ἔτος μίαν μεγάλην συνέλευσιν τῶν ἐν τοῖς ἀεροδρομίοις ποιμαντικῶς ὑπευθύνων τῶν διαφόρων χριστιανικῶν ὁμολογιῶν.

Ἔκτοτε, ἔχουν δημιουργηθῇ ὀρθόδοξα παρεκκλήσια καὶ ἐντὸς τῶν Ἀεροδρομίων Ἀθηνῶν καὶ Βουκουρεστίου. Ταῦτα, ὁμοῦ μετὰ τῶν Βρυξελλῶν, μαρτυροῦσιν τὴν παρουσίαν τοῦ Θεοῦ ἐκεῖσε ὅπου διαβαίνουσιν καθημερινῶς πλήθη ταξειδιωτῶν καθ’ ὁδὸν πρὸς προορισμόν τινα. Τὰ παρεκκλήσια ταῦτα δίδουν ἐπίσης καὶ μίαν μαρτυρίαν τοῦ κάλλους τῆς ὀρθοδόξου Βυζαντινῆς παραδόσεως.

Και μη ξεχνάτε! Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό μας Δελτίο για να μαθαίνετε νέα και ενημερώσεις…

Ενημερωτικο Δελτιο

Σχετικά άρθρα με «25 Χρόνια από τον Καθαγιασμό του Παρεκκλησίου του Αεροδρομίου των Βρυξελλών»:

Αγία Παρασκευή Χαλκίδας: Υπεγράφη η σύμβαση για την αποκατάσταση του Ναού
Πέτρας Γεράσιμος: Ο αξιάγαστος Κύριος διδάσκει στο ανθρώπινο γένος την δικαιοσύνη και τη θεοσέβεια
Χειροθεσία Πρωτοπρεσβυτέρου στη Μητρόπολη Κερκύρας

Ακολουθήστε μας:
instagram youtube

Προσφορές - Proseuxi.Shop

Προσθέστε Σχόλιο