Προσευχή | proseuxi.gr

Προς Εφεσιους

Ψαλμοί Ψαλμός 10 Ψαλμοί Ψαλμός 15 Ψαλμοί Ψαλμός 18 Ψαλμοί Ψαλμός 27 Ψαλμοί Ψαλμός 34 Ψαλμός 91 Ψαλμός 70 Ψαλμός 99

Επιστολές Παύλου Προς Εφεσίους Κεφάλαιο 6

Επιστολές Παύλου Προς Εφεσίους Κεφάλαιο 6 ΣΤ´\ΤΑ τέκνα ὑπακούετε τοῖς γονεῦσιν ὑμῶν ἐν Κυρίῳ· τοῦτο γάρ ἐστι δίκαιον. 2 τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα, ἥτις ἐστὶν ἐντολὴ πρώτη ἐν ἐπαγγελίᾳ, 3 ἵνα εὖ σοι γένηται καὶ...

Επιστολές Παύλου Προς Εφεσίους Κεφάλαιο 4

Επιστολές Παύλου Προς Εφεσίους Κεφάλαιο 4 Η κλήσις του Θεού συνεπάγεται ενότητα Δ´\ΠΑΡΑΚΑΛΩ οὖν ὑμᾶς ἐγὼ ὁ δέσμιος ἐν Κυρίῳ ἀξίως περιπατῆσαι τῆς κλήσεως ἧς ἐκλήθητε, 2 μετὰ πάσης ταπεινοφροσύνης καὶ πρᾳότητος, μετὰ...

Βασιλειών Β' Κεφάλαιο 2 Γένεσις Κεφάλαιο 4 Ιουδίθ Κεφάλαιο 1 Ψαλμός 76 Ψαλμός 73

Επιστολές Παύλου Προς Εφεσίους Κεφάλαιο 3

Επιστολές Παύλου Προς Εφεσίους Κεφάλαιο 3 Η αποστολή του Παύλου προς αποκάλυψιν του μυστηρίου του Θεού Γ´\ΤΟΥΤΟΥ χάριν ἐγὼ Παῦλος ὁ δέσμιος τοῦ Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ ὑπὲρ ὑμῶν τῶν ἐθνῶν, 2 εἴγε ἠκούσατε τὴν οἰκονομίαν τῆς...