Προσευχή | proseuxi.gr

Κατα Ματθαιον

Ιεζεκιήλ Κεφάλαιο 9 Αποκάλυψις Ιωάννου Κεφάλαιο 22 Βασιλειών Δ' Κεφάλαιο 9

Κατά Ματθαίον Κεφάλαιο 28

Κατά Ματθαίον Κεφάλαιο 28 ῾Η ἀνάστασις τοῦ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ Κατά Ματθαίον Κεφάλαιο 28 ΚΗ´\ΟΨΕ δὲ σαββάτων, τῇ ἐπιφωσκούσῃ εἰς μίαν σαββάτων, ἦλθε Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ ἡ ἄλλη Μαρία θεωρῆσαι τὸν τάφον. 2 καὶ ἰδοὺ σεισμὸς...

Κατά Ματθαίον Κεφάλαιο 26

Κατά Ματθαίον Κεφάλαιο 26 Συνωμοσία κατὰ τοῦ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ Κατά Ματθαίον Κεφάλαιο 26 ΚΣΤ´\ΚΑΙ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ ᾿Ιησοῦς πάντας τοὺς λόγους τούτους εἶπε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· 2 οἴδατε ὅτι μετὰ δύο ἡμέρας τὸ πάσχα...

Ησαΐας Κεφάλαιο 7 Κατά Ματθαίον Κεφάλαιο 22 Κριταί Κεφάλαιο 9

Κατά Ματθαίον Κεφάλαιο 25

Κατά Ματθαίον Κεφάλαιο 25 ῾Η παραβολὴ τῶν δέκα παρθένων Κατά Ματθαίον Κεφάλαιο 25 ΚΕ´\ΤΟΤΕ ὁμοιωθήσεται ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν δέκα παρθένοις, αἵτινες λαβοῦσαι τὰς λαμπάδας αὐτῶν ἐξῆλθον εἰς ἀπάντησιν τοῦ νυμφίου. 2...