Προσευχή | proseuxi.gr
Ψαλμοί Ψαλμός 9 Ψαλμοί Ψαλμός 12 Ψαλμοί Ψαλμός 41 Ψαλμοί Ψαλμός 51

Κατά Ματθαίον Κεφάλαιο 4

Κατά Ματθαίον Κεφάλαιο 4 Ο πειρασμός του Ιησού Χριστού εις την έρημον Κατά Ματθαίον Κεφάλαιο 4 Δ´\ΤΟΤΕ ὁ ᾿Ιησοῦς ἀνήχθη εἰς τὴν ἔρημον ὑπὸ τοῦ Πνεύματος πειρασθῆναι ὑπὸ τοῦ διαβόλου, 2 καὶ νηστεύσας ἡμέρας τεσσαράκοντα καὶ νύκτας τεσσαράκοντα...

Κατά Ματθαίον Κεφάλαιο 2

Κατά Ματθαίον Κεφάλαιο 2 Η επίσκεψις των μάγων Β´ – ΤΟΥ δὲ ᾿Ιησοῦ γεννηθέντος ἐν Βηθλεὲμ τῆς ᾿Ιουδαίας ἐν ἡμέραις ῾Ηρῴδου τοῦ βασιλέως, ἰδοὺ μάγοι ἀπὸ ἀνατολῶν παρεγένοντο εἰς ῾Ιεροσόλυμα 2 λέγοντες· ποῦ ἐστιν ὁ τεχθεὶς βασιλεὺς τῶν ᾿Ιουδαίων;...

Κατά Ματθαίον Κεφάλαιο 1 Καινή Διαθήκη

Κατά Ματθαίον Κεφάλαιο 1

Κατά Ματθαίον Κεφάλαιο 1 Γενεαλογία του Ιησού Χριστού ΒΙΒΛΟΣ γενέσεως ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, υἱοῦ Δαυῒδ, υἱοῦ ᾿Αβραάμ. 2 ᾿Αβραὰμ ἐγέννησε τὸν ᾿Ισαάκ, ᾿Ισαὰκ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Ιακώβ, ᾿Ιακὼβ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Ιούδαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ, 3 ᾿Ιούδας δὲ...

Εγγραφείτε στο Newsletter!

Εγγραφείτε στο Newsletter για να λαμβάνετε νέα & ενημερώσεις

X