Προσευχή | proseuxi.gr

Κατηγορία - Πραξεις Αποστολων

Ωσηέ Κεφάλαιο 7 Αποκάλυψις Ιωάννου Κεφάλαιο 21 Πράξεις Αποστόλων Κεφάλαιο 22

Πράξεις Αποστόλων Κεφάλαιο 22

Πράξεις Αποστόλων Κεφάλαιο 22 ῾Ομιλία τοῦ Παύλου πρὸς τοὺς ᾿Ιουδαίους Πράξεις Αποστόλων Κεφάλαιο 22 ΚΒ´\ΑΝΔΡΕΣ ἀδελφοὶ καὶ πατέρες, ἀκούσατέ μου τῆς πρὸς ὑμᾶς νυνὶ ἀπολογίας. 2 ἀκούσαντες δὲ ὅτι τῇ ῾Εβραΐδι διαλέκτῳ προσεφώνει αὐτοῖς, μᾶλλον...

Πράξεις Αποστόλων Κεφάλαιο 20

Πράξεις Αποστόλων Κεφάλαιο 20 ῾Ο Παῦλος εἰς Μακεδονίαν, ῾Ελλάδα καὶ Τρῳάδα Πράξεις Αποστόλων Κεφάλαιο 20 Κ´\ΜΕΤΑ δὲ τὸ παύσασθαι τὸν θόρυβον προσκαλεσάμενος ὁ Παῦλος τοὺς μαθητὰς καὶ ἀσπασάμενος ἐξῆλθε πορευθῆναι εἰς Μακεδονίαν. 2 διελθὼν δὲ τὰ μέρη...

Ιεζεκιήλ Κεφάλαιο 9 Αποκάλυψις Ιωάννου Κεφάλαιο 22

Πράξεις Αποστόλων Κεφάλαιο 19

Πράξεις Αποστόλων Κεφάλαιο 19 Μαθηταὶ τοῦ ᾿Ιωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ εἰς τὴν ῎Εφεσον Πράξεις Αποστόλων Κεφάλαιο 19 ΙΘ´\ΕΓΕΝΕΤΟ δὲ ἐν τῷ τὸν ᾿Απολλὼ εἶναι ἐν Κορίνθῳ Παῦλον διελθόντα τὰ ἀνωτερικὰ μέρη ἐλθεῖν εἰς ῎Εφεσον· καὶ εὑρὼν μαθητάς τινας 2 εἶπε...

Εγγραφείτε στο Newsletter!

Εγγραφείτε στο Newsletter για να λαμβάνετε νέα & ενημερώσεις