Προσευχή | proseuxi.gr

Κατηγορία - Πραξεις Αποστολων

Μακκαβαίων Β' Κεφάλαιο 3 Μακκαβαίων Γ' Κεφάλαιο 4 Ψαλμός 148 Αμώς Κεφάλαιο 3

Πράξεις Αποστόλων Κεφάλαιο 9

Πράξεις Αποστόλων Κεφάλαιο 9 ῾Η μεταστροφὴ τοῦ Σαύλου Πράξεις Αποστόλων Κεφάλαιο 9 Θ´\Ο δὲ Σαῦλος ἔτι ἐμπνέων ἀπειλῆς καὶ φόνου εἰς τοὺς μαθητὰς τοῦ Κυρίου, προσελθὼν τῷ ἀρχιερεῖ 2 ᾐτήσατο παρ᾿ αὐτοῦ ἐπιστολὰς εἰς Δαμασκὸν πρὸς τὰς συναγωγάς, ὅπως...

Πράξεις Αποστόλων Κεφάλαιο 7

Πράξεις Αποστόλων Κεφάλαιο 7 Ομιλία του Στεφάνου Πράξεις Αποστόλων Κεφάλαιο 7 Ζ´\ΕΙΠΕ δὲ ὁ ἀρχιερεύς· εἰ ἄρα ταῦτα οὕτως ἔχει; 2 ὁ δὲ ἔφη· ἄνδρες ἀδελφοὶ καὶ πατέρες, ἀκούσατε. ὁ Θεὸς τῆς δόξης ὤφθη τῷ πατρὶ ἡμῶν ᾿Αβραὰμ ὄντι ἐν τῇ Μεσοποταμίᾳ, πρὶν...

Αγία Γραφή Ψαλμός 63 Ψαλμός 79 Ιεζεκιήλ Κεφάλαιο 1 Ιωνάς Κεφάλαιο 2 Ψαλμός 115 Ψαλμός 125

Πράξεις Αποστόλων Κεφάλαιο 6

Πράξεις Αποστόλων Κεφάλαιο 6 Η εκλογή των επτά Πράξεις Αποστόλων Κεφάλαιο 6 ΣΤ´\ΕΝ δὲ ταῖς ἡμέραις ταύταις πληθυνόντων τῶν μαθητῶν ἐγένετο γογγυσμὸς τῶν ῾Ελληνιστῶν πρὸς τοὺς ῾Εβραίους, ὅτι παρεθεωροῦντο ἐν τῇ διακονίᾳ τῇ καθημερινῇ αἱ χῆραι αὐτῶν...

Εγγραφείτε στο Newsletter!

Εγγραφείτε στο Newsletter για να λαμβάνετε νέα & ενημερώσεις