Προσευχή | proseuxi.gr

Αμβακουμ

Δευτερονόμιον Κεφάλαιο 2 Παλαιά Διαθήκη Αγία Γραφή Ψαλμοί Ψαλμός 19 Ψαλμοί Ψαλμός 26 Ψαλμοί Ψαλμός 29 Ψαλμοί Ψαλμός 45 Ωσηέ Κεφάλαιο 1 Αγγαίος Κεφάλαιο 1 Ψαλμός 78 Ιεζεκιήλ Κεφάλαιο 2 Ψαλμός 98

Αμβακούμ Κεφάλαιο 3

Αμβακούμ Κεφάλαιο 3 Προσευχὴ ᾿Αμβακοὺμ τοῦ προφήτου μετὰ ᾠδῆς. Αμβακούμ Κεφάλαιο 3 ΚΥΡΙΕ, εἰσακήκοα τὴν ἀκοήν σου καὶ ἐφοβήθην· 2 Κύριε, κατενόησα τὰ ἔργα σου καὶ ἐξέστην. ἐν μέσῳ δύο ζῴων γνωσθήσῃ, ἐν τῷ ἐγγίζειν τὰ...

Αμβακούμ Κεφάλαιο 1

Αμβακούμ Κεφάλαιο 1 ΤΟ λῆμμα ὃ εἶδεν ᾿Αμβακοὺμ ὁ προφήτης. Αμβακούμ Κεφάλαιο 1 2 ῞Εως τίνος, Κύριε, κεκράξομαι καὶ οὐ μὴ εἰσακούσῃς; βοήσομαι πρός σε ἀδικούμενος καὶ οὐ σώσεις; 3 ἱνατί ἔδειξάς μοι κόπους καὶ πόνους...