Προσευχή | proseuxi.gr

Αριθμοι

Αριθμοί Κεφάλαιο 10 Βασιλειών Δ' Κεφάλαιο 10

Αριθμοί Κεφάλαιο 10

Αριθμοί Κεφάλαιο 10 ΚΑΙ ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων· 2 ποίησον σεαυτῷ δύο σάλπιγγας ἀργυρᾶς, ἐλατὰς ποιήσεις αὐτάς, καὶ ἔσονταί σοι ἀνακαλεῖν τὴν συναγωγὴν καὶ ἐξαίρειν τὰς παρεμβολάς. 3 καὶ σαλπιεῖς ἐν αὐταῖς καὶ...

Αριθμοί Κεφάλαιο 8

Αριθμοί Κεφάλαιο 8 ΚΑΙ ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων· 2 λάλησον τῷ ᾿Ααρὼν καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτόν· ὅταν ἐπιτιθῇς τοὺς λύχνους, ἐκ μέρους κατὰ πρόσωπον τῆς λυχνίας φωτιοῦσιν οἱ ἑπτὰ λύχνοι. 3 καὶ ἐποίησεν οὕτως ᾿Ααρών·...

Ωσηέ Κεφάλαιο 6

Αριθμοί Κεφάλαιο 7

Αριθμοί Κεφάλαιο 7 ΚΑΙ ἐγένετο ᾗ ἡμέρᾳ συνετέλεσε Μωυσῆς, ὥστε ἀναστῆσαι τὴν σκηνὴν καὶ ἔχρισεν αὐτὴν καὶ ἡγίασεν αὐτὴν καὶ πάντα τὰ σκεύη αὐτῆς καὶ τὸ θυσιαστήριον καὶ πάντα τὰ σκεύη αὐτοῦ καὶ ἔχρισεν αὐτὰ καὶ ἡγίασεν...