Προσευχή | proseuxi.gr

Ασμα Ασματων

Πράξεις Αποστόλων Κεφάλαιο 20 Δευτερονόμιον Κεφάλαιο 9 Κατά Λουκάν Κεφάλαιο 23

Άσμα Ασμάτων Κεφάλαιο 8

Άσμα Ασμάτων Κεφάλαιο 8 ΤΙΣ δῴη σε, ἀδελφιδέ μου, θηλάζοντα μαστούς μητρός σου; εὑροῦσά σε ἔξω φιλήσω σε, καί γε οὐκ ἐξουδενώσουσί μοι. 2 παραλήψομαί σε, εἰσάξω σε εἰς οἶκον μητρός μου καὶ εἰς ταμιεῖον τῆς συλλαβούσης...

Άσμα Ασμάτων Κεφάλαιο 6

Άσμα Ασμάτων Κεφάλαιο 6 ΠΟΥ ἀπῆλθεν ὁ ἀδελφιδός σου, ἡ καλὴ ἐν γυναιξί; ποῦ ἀπέβλεψεν ὁ ἀδελφιδός σου; καὶ ζητήσομεν αὐτὸν μετὰ σοῦ. 2 ᾿Αδελφιδός μου κατέβη εἰς κῆπον αὐτοῦ εἰς φιάλας τοῦ ἀρώματος ποιμαίνειν ἐν κήποις...

Εσθήρ Κεφάλαιο 6 Δανιήλ Κεφάλαιο 4 Ιουδίθ Κεφάλαιο 7

Άσμα Ασμάτων Κεφάλαιο 5

Άσμα Ασμάτων Κεφάλαιο 5 ΕΙΣΗΛΘΟΝ εἰς κῆπόν μου, ἀδελφή μου νύμφη, ἐτρύγησα σμύρναν μου μετὰ ἀρωμάτων μου, ἔφαγον ἄρτον μου μετὰ μέλιτός μου, ἔπιον οἶνόν μου μετὰ γάλακτός μου· φάγετε, πλησίοι, καὶ πίετε καὶ μεθύσθητε...