Προσευχή | proseuxi.gr
Ωσηέ Κεφάλαιο 8 Δανιήλ Κεφάλαιο 7 Αριθμοί Κεφάλαιο 9 Ιησούς Ναυή Κεφάλαιο 9

Δανιήλ Κεφάλαιο 7

Δανιήλ Κεφάλαιο 7 ΕΝ ἔτει πρώτῳ Βαλτάσαρ βασιλέως Χαλδαίων Δανιὴλ ἐνύπνιον εἶδε, καὶ αἱ ὁράσεις τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ ἐπὶ τῆς κοίτης αὐτοῦ, καὶ τὸ ἐνύπνιον αὐτοῦ ἔγραψεν· 2 ἐγὼ Δανιὴλ ἐθεώρουν ἐν ὁράματί μου τῆς νυκτὸς καὶ...

Δανιήλ Κεφάλαιο 5

Δανιήλ Κεφάλαιο 5 ΒΑΛΤΑΣΑΡ ὁ βασιλεὺς ἐποίησε δεῖπνον μέγα τοῖς μεγιστᾶσιν αὐτοῦ χιλίοις, καὶ κατέναντι τῶν χιλίων ὁ οἶνος. 2 καὶ πίνων Βαλτάσαρ εἶπεν ἐν τῇ γεύσει τοῦ οἴνου τοῦ ἐνεγκεῖν τὰ σκεύη τὰ χρυσᾶ καὶ τὰ ἀργυρᾶ...

Εσθήρ Κεφάλαιο 6 Δανιήλ Κεφάλαιο 4 Ιουδίθ Κεφάλαιο 7

Δανιήλ Κεφάλαιο 4

Δανιήλ Κεφάλαιο 4 ΕΓΩ Ναβουχοδονόσορ εὐθηνῶν ἤμην ἐν τῷ οἴκῳ μου καὶ εὐθαλῶν. 2 ἐνύπνιον εἶδον, καὶ ἐφοβέρισέ με, καὶ ἐταράχθην ἐπὶ τῆς κοίτης μου, καὶ αἱ ὁράσεις τῆς κεφαλῆς μου ἐτάραξάν με. 3 καὶ δι’ ἐμοῦ ἐτέθη...