Προσευχή | proseuxi.gr

Εκκλησιαστης

Ιεζεκιήλ Κεφάλαιο 8 Κατά Ιωάννην Κεφάλαιο 21 Βασιλειών Β' Κεφάλαιο 10

Εκκλησιαστής Κεφάλαιο 8

Εκκλησιαστής Κεφάλαιο 8 ΤΙΣ οἶδε σοφούς; καὶ τίς οἶδε λύσιν ρήματος; σοφία ἀνθρώπου φωτιεῖ πρόσωπον αὐτοῦ, καὶ ἀναιδὴς προσώπῳ αὐτοῦ μισηθήσεται. 2 στόμα βασιλέως φύλαξον καὶ περὶ λόγου ὅρκου Θεοῦ μὴ σπουδάσῃς. 3 ἀπὸ...

Εκκλησιαστής Κεφάλαιο 6

Εκκλησιαστής Κεφάλαιο 6 ΕΣΤΙ πονηρία, ἣν εἶδον ὑπὸ τὸν ἥλιον, καὶ πολλή ἐστιν ἐπὶ τὸ ἄνθρωπον· 2 ἀνήρ, ᾧ δώσει αὐτῷ ὁ Θεὸς πλοῦτον καὶ ὑπάρχοντα καὶ δόξαν, καὶ οὐκ ἔστιν ὑστερῶν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ ἀπὸ πάντων, ὧν ἐπιθυμήσει...

Αμώς Κεφάλαιο 6 Δανιήλ Κεφάλαιο 5

Εκκλησιαστής Κεφάλαιο 5

Εκκλησιαστής Κεφάλαιο 5 ΜΗ σπεῦδε ἐπὶ στόματί σου, καὶ καρδία σου μὴ ταχυνάτω τοῦ ἐξενέγκαι λόγον πρὸ προσώπου τοῦ Θεοῦ· ὅτι ὁ Θεὸς ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω, καὶ σὺ ἐπὶ τῆς γῆς. διὰ τοῦτο ἔστωσαν οἱ λόγοι σου ὀλίγοι. 2 ὅτι...