Προσευχή | proseuxi.gr

Επιστολη Ιερεμιου

Αρχική » Αγια Γραφη » Παλαια Διαθηκη » Επιστολη Ιερεμιου
Βασιλειών Δ' Κεφάλαιο 1 Ψαλμός 86 Επιστολή Ιερεμίου Κεφάλαιο 1 Ψαλμός 67 Ψαλμός 88 Βασιλειών Β' Κεφάλαιο 4 Ψαλμός 120

Επιστολή Ιερεμίου Κεφάλαιο 1

Επιστολή Ιερεμίου Κεφάλαιο 1 ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ ἐπιστολῆς, ἧς ἀπέστειλεν ῾Ιερεμίας πρὸς τοὺς ἀχθησομένους αἰχμαλώτους εἰς Βαβυλῶνα ὑπὸ τοῦ βασιλέως τῶν Βαβυλωνίων ἀναγγεῖλαι αὐτοῖς καθότι ἐπετάγη αὐτῷ ὑπὸ τοῦ Θεοῦ. Επιστολή...