Προσευχή | proseuxi.gr

Κατηγορία - ΕΣΔΡΑΣ Α

Αμώς Κεφάλαιο 5 Γένεσις Κεφάλαιο 8

ΕΣΔΡΑΣ Α’ Κεφάλαιο 8

ΕΣΔΡΑΣ Α’ Κεφάλαιο 8 ΚΑΙ μεταγενέστερος τούτων βασιλεύοντος ᾿Αρταξέρξου τοῦ Περσῶν βασιλέως προσέβη ῎Εσδρας Σαραίου, τοῦ ᾿Εζεχρίου, τοῦ Χελκίου τοῦ Σαλήμου, 2 τοῦ Σαδδούκου, τοῦ ᾿Αχιτώβ, τοῦ ᾿Αμαρίου, τοῦ ᾿Οζίου, τοῦ Βοκκά, τοῦ ᾿Αβισαΐ, τοῦ...

ΕΣΔΡΑΣ Α’ Κεφάλαιο 6

ΕΣΔΡΑΣ Α’ Κεφάλαιο 6 ΕΝ δὲ τῷ δευτέρῳ ἔτει τῆς Δαρείου βασιλείας ἐπροφήτευσεν ᾿Αγγαῖος καὶ Ζαχαρίας ὁ τοῦ ᾿Αδδὼ οἱ προφῆται ἐπὶ τοὺς ᾿Ιουδαίους τοὺς ἐν τῇ ᾿Ιουδαίᾳ καὶ ῾Ιερουσαλὴμ ἐπὶ τῷ ὀνόματι Κυρίου Θεοῦ ᾿Ισραὴλ ἐπ᾿ αὐτούς. 2 τότε στὰς...

Εσθήρ Κεφάλαιο 3 Ψαλμός 145 Ψαλμός 150 Κατά Ιωάννην Κεφάλαιο 9 Ιωήλ Κεφάλαιο 3 Γένεσις Κεφάλαιο 5

ΕΣΔΡΑΣ Α’ Κεφάλαιο 5

ΕΣΔΡΑΣ Α’ Κεφάλαιο 5 ΜΕΤΑ δὲ ταῦτα ἐξελέγησαν ἀναβῆναι ἀρχηγοὶ οἴκου πατριῶν κατὰ φυλὰς αὐτῶν καὶ αἱ γυναῖκες αὐτῶν καὶ οἱ υἱοὶ αὐτῶν καὶ αἱ θυγατέρες καὶ οἱ παῖδες αὐτῶν καὶ αἱ παιδίσκαι καὶ τὰ κτήνη αὐτῶν. 2 καὶ Δαρεῖος συναπέστειλε μετ᾿...

Εγγραφείτε στο Newsletter!

Εγγραφείτε στο Newsletter για να λαμβάνετε νέα & ενημερώσεις