Προσευχή | proseuxi.gr

ΕΣΔΡΑΣ Β

ΕΣΔΡΑΣ Β' Κεφάλαιο 10

ΕΣΔΡΑΣ Β’ Κεφάλαιο 10

ΕΣΔΡΑΣ Β’ Κεφάλαιο 10 ΚΑΙ ὡς προσηύξατο ῎Εσδρας καὶ ὡς ἐξηγόρευσε κλαίων καὶ προσευχόμενος ἐνώπιον οἴκου τοῦ Θεοῦ, συνήχθησαν πρὸς αὐτὸν ἀπὸ ᾿Ισραὴλ ἐκκλησία πολλὴ σφόδρα, ἄνδρες καὶ γυναῖκες καὶ νεανίσκοι, ὅτι...

ΕΣΔΡΑΣ Β’ Κεφάλαιο 8

ΕΣΔΡΑΣ Β’ Κεφάλαιο 8 ΚΑΙ οὗτοι οἱ ἄρχοντες πατριῶν αὐτῶν, οἱ ὁδηγοὶ ἀναβαίνοντες μετ᾿ ἐμοῦ ἐν βασιλείᾳ ᾿Αρθασασθὰ τοῦ βασιλέως Βαβυλῶνος· 2 ἀπὸ υἱῶν Φινεές, Γηρσών· ἀπὸ υἱῶν ᾿Ιθάμαρ, Δανιήλ· ἀπὸ υἱῶν Δαυίδ...

Ησαΐας Κεφάλαιο 6 Εσθήρ Κεφάλαιο 8

ΕΣΔΡΑΣ Β’ Κεφάλαιο 7

ΕΣΔΡΑΣ Β’ Κεφάλαιο 7 ΚΑΙ μετὰ τὰ ρήματα ταῦτα ἐν βασιλείᾳ ᾿Αρθασασθὰ βασιλέως Περσῶν ἀνέβη ῎Εσδρας υἱὸς Σαραίου, υἱοῦ ᾿Αζαρίου, υἱοῦ Χελκία, 2 υἱοῦ Σελούμ, υἱοῦ Σαδδούκ, υἱοῦ ᾿Αχιτώβ, 3 υἱοῦ Σαμαρία, υἱοῦ ᾿Εσριά...