Προσευχή | proseuxi.gr

Κατηγορία - ΕΣΔΡΑΣ Β

Ιώβ Κεφάλαιο 6

ΕΣΔΡΑΣ Β’ Κεφάλαιο 8

ΕΣΔΡΑΣ Β’ Κεφάλαιο 8 ΚΑΙ οὗτοι οἱ ἄρχοντες πατριῶν αὐτῶν, οἱ ὁδηγοὶ ἀναβαίνοντες μετ᾿ ἐμοῦ ἐν βασιλείᾳ ᾿Αρθασασθὰ τοῦ βασιλέως Βαβυλῶνος· 2 ἀπὸ υἱῶν Φινεές, Γηρσών· ἀπὸ υἱῶν ᾿Ιθάμαρ, Δανιήλ· ἀπὸ υἱῶν Δαυίδ, ᾿Αττούς· 3 ἀπὸ υἱῶν Σαχανία καὶ ἀπὸ...

ΕΣΔΡΑΣ Β’ Κεφάλαιο 6

ΕΣΔΡΑΣ Β’ Κεφάλαιο 6 ΤΟΤΕ Δαρεῖος ὁ βασιλεὺς ἔθηκε γνώμην καὶ ἐπεσκέψατο ἐν ταῖς βιβλιοθήκαις, ὅπου ἡ γάζα κεῖται ἐν Βαβυλῶνι. 2 καὶ εὑρέθη ἐν πόλει ἐν τῇ βάρει κεφαλὶς μία, καὶ τοῦτο ἦν γεγραμμένον ἐν αὐτῇ ὑπόμνημα· 3 «᾿Εν ἔτει πρώτῳ Κύρου...

Μακκαβαίων Β' Κεφάλαιο 3 Μακκαβαίων Γ' Κεφάλαιο 4 Ψαλμός 148 Αμώς Κεφάλαιο 3 Γένεσις Κεφάλαιο 6

ΕΣΔΡΑΣ Β’ Κεφάλαιο 5

ΕΣΔΡΑΣ Β’ Κεφάλαιο 5 ΚΑΙ ἐπροφήτευσεν ᾿Αγγαῖος ὁ προφήτης καὶ Ζαχαρίας ὁ τοῦ ᾿Αδδὼ προφητείαν ἐπὶ τοὺς ᾿Ιουδαίους τοὺς ἐν ᾿Ιούδᾳ καὶ ῾Ιερουσαλὴμ ἐν ὀνόματι Θεοῦ ᾿Ισραὴλ ἐπ᾿ αὐτούς. 2 τότε ἀνέστησαν Ζοροβάβελ ὁ τοῦ Σαλαθιὴλ καὶ ᾿Ιησοῦς υἱὸς...

Εγγραφείτε στο Newsletter!

Εγγραφείτε στο Newsletter για να λαμβάνετε νέα & ενημερώσεις