Προσευχή | proseuxi.gr

Κατηγορία - Κριται

Έξοδος Κεφάλαιο 5 Κριταί Κεφάλαιο 6

Κριταί Κεφάλαιο 6

Κριταί Κεφάλαιο 6 ΚΑΙ ἐποίησαν οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ τὸ πονηρὸν ἐνώπιον Κυρίου, καὶ ἔδωκεν αὐτοὺς Κύριος ἐν χειρὶ Μαδιὰμ ἑπτὰ ἔτη. 2 καὶ ἴσχυσε χεὶρ Μαδιὰμ ἐπὶ ᾿Ισραήλ· καὶ ἐποίησαν ἑαυτοῖς οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ ἀπὸ προσώπου Μαδιὰμ τὰς τρυμαλιὰς τὰς ἐν τοῖς...

Κριταί Κεφάλαιο 4

Κριταί Κεφάλαιο 4 ΚΑΙ προσέθεντο οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ ποιῆσαι τὸ πονηρὸν ἐνώπιον Κυρίου· καὶ ᾿Αὼδ ἀπέθανε. 2 καὶ ἀπέδοτο τοὺς υἱοὺς ᾿Ισραὴλ Κύριος ἐν χειρὶ ᾿Ιαβὶν βασιλέως Χαναάν, ὃς ἐβασίλευσεν ἐν ᾿Ασώρ· καὶ ὁ ἄρχων τῆς δυνάμεως αὐτοῦ Σισάρα, καὶ αὐτὸς...

Ιησούς Ναυή Κεφάλαιο 1 Αγία Γραφή Παλαιά Διαθήκη Ψαλμοί Ψαλμός 13 Ψαλμοί Ψαλμός 33 Ψαλμοί Ψαλμός 50 Ψαλμοί Ψαλμός 54 Ψαλμός 77 Ιωνάς Κεφάλαιο 1 Κριταί Κεφάλαιο 3 Παραλειπομένων Α' Κεφάλαιο 4

Κριταί Κεφάλαιο 3

Κριταί Κεφάλαιο 3 ΚΑΙ ταῦτα τὰ ἔθνη, ἃ ἀφῆκε Κύριος αὐτὰ ὥστε πειράσαι ἐν αὐτοῖς τὸν ᾿Ισραήλ, πάντας τοὺς μή ἐγνωκότας τοὺς πολέμους Χαναάν. 2 πλὴν διὰ τὰς γενεὰς υἱῶν ᾿Ισραὴλ τοῦ διδάξαι αὐτοὺς πόλεμον, πλὴν οἱ ἔμπροσθεν αὐτῶν οὐκ ἔγνωσαν αὐτά· 3...

Εγγραφείτε στο Newsletter!

Εγγραφείτε στο Newsletter για να λαμβάνετε νέα & ενημερώσεις