Προσευχή | proseuxi.gr

Λευιτικον

Μιχαίας Κεφάλαιο 7 Λευιτικόν Κεφάλαιο 10 Βασιλειών Α' Κεφάλαιο 10

Λευιτικόν Κεφάλαιο 10

Λευιτικόν Κεφάλαιο 10 Καὶ λαβόντες οἱ δύο υἱοὶ ᾿Ααρὼν Ναδὰβ καὶ ᾿Αβιοὺδ ἕκαστος τὸ πυρεῖον αὐτοῦ ἐπέθηκαν ἐπ᾿ αὐτὸ πῦρ καὶ ἐπέβαλον ἐπ᾿ αὐτὸ θυμίαμα καὶ προσήνεγκαν ἔναντι Κυρίου πῦρ ἀλλότριον, ὃ οὐ προσέταξε Κύριος...

Λευιτικόν Κεφάλαιο 8

Λευιτικόν Κεφάλαιο 8 ΚΑΙ ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων· λάβε ᾿Ααρὼν καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ καὶ τὰς στολὰς αὐτοῦ καὶ τὸ ἔλαιον τῆς χρίσεως καὶ τὸν μόσχον τὸν περὶ τῆς ἁμαρτίας καὶ τοὺς δύο κριοὺς καὶ τὸ κανοῦν τῶν...

Αμώς Κεφάλαιο 6 Δανιήλ Κεφάλαιο 5

Λευιτικόν Κεφάλαιο 7

Λευιτικόν Κεφάλαιο 7 ΚΑΙ οὗτος ὁ νόμος τοῦ κριοῦ τοῦ περὶ τῆς πλημμελείας· ἅγια ἁγίων ἐστίν. ἐν τόπῳ οὗ σφάζουσι τὸ ὁλοκαύτωμα, σφάξουσι τὸν κριὸν τῆς πλημμελείας ἔναντι Κυρίου, καὶ τὸ αἷμα προσχεεῖ ἐπὶ τὴν βάσιν τοῦ...