Προσευχή | proseuxi.gr

Κατηγορία - Μακκαβαιων Β

Ησαΐας Κεφάλαιο 5

Μακκαβαίων Β’ Κεφάλαιο 6

Μακκαβαίων Β’ Κεφάλαιο 6 ΜΕΤ᾿ οὐ πολὺν δὲ χρόνον ἐξαπέστειλεν ὁ βασιλεὺς γέροντα ᾿Αθηναῖον ἀναγκάζειν τοὺς ᾿Ιουδαίους μεταβαίνειν ἐκ τῶν πατρώων νόμων καὶ τοῖς τοῦ Θεοῦ νόμοις μὴ πολιτεύεσθαι, 2 μολῦναι δὲ καὶ τὸν ἐν ῾Ιεροσολύμοις νεὼν καὶ...

Μακκαβαίων Β’ Κεφάλαιο 4

Μακκαβαίων Β’ Κεφάλαιο 4 Ο δὲ προειρημένος Σίμων, ὁ τῶν χρημάτων καὶ τῆς πατρίδος ἐνδείκτης γεγονώς, ἐκακολόγει τὸν ᾿Ονίαν, ὡς αὐτός τε εἴη τὸν ῾Ηλιόδωρον ἐπισεσεικὼς καὶ τῶν κακῶν δημιουργὸς καθεστηκώς, 2 καὶ τὸν εὐεργέτην τῆς πόλεως καὶ τὸν...

Μακκαβαίων Β' Κεφάλαιο 3 Μακκαβαίων Γ' Κεφάλαιο 4 Ψαλμός 148 Αμώς Κεφάλαιο 3 Γένεσις Κεφάλαιο 6

Μακκαβαίων Β’ Κεφάλαιο 3

Μακκαβαίων Β’ Κεφάλαιο 3 ΤΗΣ ἁγίας τοίνυν πόλεως κατοικουμένης μετὰ πάσης εἰρήνης καὶ τῶν νόμων ἔτι κάλλιστα συντηρουμένων διὰ τὴν ᾿Ονίου τοῦ ἀρχιερέως εὐσέβειάν τε καὶ μισοπονηρίαν, 2 συνέβαινε καὶ αὐτοὺς τοὺς βασιλεῖς τιμᾶν τὸν τόπον, καὶ τὸ...

Εγγραφείτε στο Newsletter!

Εγγραφείτε στο Newsletter για να λαμβάνετε νέα & ενημερώσεις