Προσευχή | proseuxi.gr

Μακκαβαιων Β

Νεεμίας Κεφάλαιο 9 Μακκαβαίων Β' Κεφάλαιο 11

Μακκαβαίων Β’ Κεφάλαιο 11

Μακκαβαίων Β’ Κεφάλαιο 11 ΜΕΤ᾿ ὀλίγον δὲ παντελῶς χρόνον Λυσίας ἐπίτροπος τοῦ βασιλέως καὶ συγγενὴς καὶ ἐπὶ τῶν πραγμάτων λίαν βαρέως φέρων ἐπὶ τοῖς γεγονόσι, 2 συναθροίσας περὶ τὰς ὀκτὼ μυριάδας καὶ τὴν ἵππον...

Μακκαβαίων Β’ Κεφάλαιο 9

Μακκαβαίων Β’ Κεφάλαιο 9 ΠΕΡΙ δὲ τὸν καιρὸν ἐκεῖνον ἐτύγχανεν ᾿Αντίοχος ἀναλελυκὼς ἀκόσμως ἐκ τῶν κατὰ τὴν Περσίδα τόπων. 2 εἰσεληλύθει γὰρ εἰς τὴν λεγομένην Περσέπολιν καὶ ἐπεχείρησεν ἱεροσυλεῖν καὶ τὴν πόλιν...

Γένεσις Κεφάλαιο 7

Μακκαβαίων Β’ Κεφάλαιο 8

Μακκαβαίων Β’ Κεφάλαιο 8 ΙΟΥΔΑΣ δὲ ὁ Μακκαβαῖος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ παρεισπορευόμενοι λεληθότως εἰς τὰς κώμας προσεκαλοῦντο τοὺς συγγενεῖς καὶ τοὺς μεμενηκότας ἐν τῷ ᾿Ιουδαϊσμῷ προσλαβόμενοι συνήγαγον εἰς...