Προσευχή | proseuxi.gr

Κατηγορία - Μακκαβαιων Δ Παραρτημα

Ζαχαρίας Κεφάλαιο 7 Μακκαβαίων Δ' Παράρτημα Κεφάλαιο 8

Μακκαβαίων Δ’ Παράρτημα Κεφάλαιο 8

Μακκαβαίων Δ’ Παράρτημα Κεφάλαιο 8 Διὰ τοῦτό γέ τοι καὶ μειρακίσκοι τῷ τῆς εὐσεβείας λογισμῷ φιλοσοφοῦντες χαλεπωτέρων βασανιστηρίων ἐπεκράτησαν. 2 ἐπειδὴ γὰρ κατά τὴν πρώτην πεῖραν ἐνικήθη περιφανῶς ὁ τύραννος μὴ δυνηθεὶς ἀναγκάσαι γέροντα...

Μακκαβαίων Δ’ Παράρτημα Κεφάλαιο 6

Μακκαβαίων Δ’ Παράρτημα Κεφάλαιο 6 Τοῦτον τὸν τρόπον ἀντιρρητορεύσαντα ταῖς τοῦ τυράννου παρηγορίαις, παραστάντες οἱ δορυφόροι πικρῶς ἔσυραν ἐπὶ τὰ βασανιστήρια τὸν ᾿Ελεάζαρον. 2 καὶ πρῶτον μὲν περιέδυσαν τὸν γηραιὸν ἐγκοσμούμενον τῇ περὶ τὴν...

Ησαΐας Κεφάλαιο 5 Κριταί Κεφάλαιο 8

Μακκαβαίων Δ’ Παράρτημα Κεφάλαιο 5

Μακκαβαίων Δ’ Παράρτημα Κεφάλαιο 5 Προκαθίσας γέ τοι μετὰ τῶν συνέδρων ὁ τύραννος ᾿Αντίοχος ἐπί τινος ὑψηλοῦ τόπου καὶ τῶν στρατευμάτων αὐτῷ ἐνόπλων κυκλόθεν παρεστηκότων, παρεκέλευε τοῖς δορυφόροις 2 ἕνα ἕκαστον τῶν ῾Εβραίων ἐπισπᾶσθαι, καὶ...

Εγγραφείτε στο Newsletter!

Εγγραφείτε στο Newsletter για να λαμβάνετε νέα & ενημερώσεις