Προσευχή | proseuxi.gr

Μακκαβαιων Δ Παραρτημα

Αρχική » Αγια Γραφη » Παλαια Διαθηκη » Μακκαβαιων Δ Παραρτημα
Ζαχαρίας Κεφάλαιο 7 Μακκαβαίων Δ' Παράρτημα Κεφάλαιο 8

Μακκαβαίων Δ’ Παράρτημα Κεφάλαιο 8

Μακκαβαίων Δ’ Παράρτημα Κεφάλαιο 8 Διὰ τοῦτό γέ τοι καὶ μειρακίσκοι τῷ τῆς εὐσεβείας λογισμῷ φιλοσοφοῦντες χαλεπωτέρων βασανιστηρίων ἐπεκράτησαν. 2 ἐπειδὴ γὰρ κατά τὴν πρώτην πεῖραν ἐνικήθη περιφανῶς ὁ τύραννος μὴ...

Μακκαβαίων Δ’ Παράρτημα Κεφάλαιο 6

Μακκαβαίων Δ’ Παράρτημα Κεφάλαιο 6 Τοῦτον τὸν τρόπον ἀντιρρητορεύσαντα ταῖς τοῦ τυράννου παρηγορίαις, παραστάντες οἱ δορυφόροι πικρῶς ἔσυραν ἐπὶ τὰ βασανιστήρια τὸν ᾿Ελεάζαρον. 2 καὶ πρῶτον μὲν περιέδυσαν τὸν...

Ησαΐας Κεφάλαιο 5 Κριταί Κεφάλαιο 8

Μακκαβαίων Δ’ Παράρτημα Κεφάλαιο 5

Μακκαβαίων Δ’ Παράρτημα Κεφάλαιο 5 Προκαθίσας γέ τοι μετὰ τῶν συνέδρων ὁ τύραννος ᾿Αντίοχος ἐπί τινος ὑψηλοῦ τόπου καὶ τῶν στρατευμάτων αὐτῷ ἐνόπλων κυκλόθεν παρεστηκότων, παρεκέλευε τοῖς δορυφόροις 2 ἕνα ἕκαστον...