Προσευχή | proseuxi.gr

Παραλειπομενων Β

Αρχική » Αγια Γραφη » Παλαια Διαθηκη » Παραλειπομενων Β
Ιερεμίας Κεφάλαιο 7 Γένεσις Κεφάλαιο 10 Κατά Ματθαίον Κεφάλαιο 23 Κριταί Κεφάλαιο 10

Παραλειπομένων Β’ Κεφάλαιο 10

Παραλειπομένων Β’ Κεφάλαιο 10 ΚΑΙ ἦλθε Ροβοὰμ εἰς Συχέμ, ὅτι εἰς Συχὲμ ἤρχετο πᾶς ᾿Ισραὴλ βασιλεῦσαι αὐτόν. 2 καὶ ἐγένετο ὡς ἤκουσεν ῾Ιεροβοὰμ υἱὸς Ναβάτ καὶ αὐτὸς ἐν Αἰγύπτῳ, ὡς ἔφυγεν ἀπὸ προσώπου Σαλωμὼν τοῦ...

Παραλειπομένων Β’ Κεφάλαιο 8

Παραλειπομένων Β’ Κεφάλαιο 8 ΚΑΙ ἐγένετο μετὰ εἴκοσιν ἔτη, ἐν οἷς ᾠκοδόμησε Σαλωμὼν τὸν οἶκον Κυρίου καὶ τὸν οἶκον αὐτοῦ, 2 καὶ τὰς πόλεις, ἃς ἔδωκε Χιρὰμ τῷ Σαλωμών, ᾠκοδόμησεν αὐτὰς Σαλωμών καὶ κατῴκισεν ἐκεῖ...

Αμώς Κεφάλαιο 6 Δανιήλ Κεφάλαιο 5

Παραλειπομένων Β’ Κεφάλαιο 7

Παραλειπομένων Β’ Κεφάλαιο 7 ΚΑΙ ὡς συνετέλεσε Σαλωμὼν προσευχόμενος, καὶ τὸ πῦρ κατέβη ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ κατέφαγε τὰ ὁλοκαυτώματα καὶ τὰς θυσίας, καὶ δόξα Κυρίου ἔπλησε τὸν οἶκον. 2 καὶ οὐκ ἠδύναντο οἱ ἱερεῖς...