Προσευχή | proseuxi.gr

Κατηγορία - Παροιμιαι Σολομωντος

Ζαχαρίας Κεφάλαιο 7 Μακκαβαίων Δ' Παράρτημα Κεφάλαιο 8

Παροιμίαι Σολομώντος Κεφάλαιο 8

Παροιμίαι Σολομώντος Κεφάλαιο 8 ΣΥ τὴν σοφίαν κηρύξεις, ἵνα φρόνησίς σοι ὑπακούσῃ· 2 ἐπὶ γὰρ τῶν ὑψηλῶν ἄκρων ἐστίν, ἀνὰ μέσον δὲ τῶν τρίβων ἕστηκε· 3 παρὰ γὰρ πύλαις δυναστῶν παρεδρεύει, ἐν δὲ εἰσόδοις ὑμνεῖται. 4 ῾Υμᾶς, ὦ ἄνθρωποι, παρακαλῶ, καὶ...

Παροιμίαι Σολομώντος Κεφάλαιο 6

Παροιμίαι Σολομώντος Κεφάλαιο 6 ΥΙΕ, ἐὰν ἐγγυήσῃ σὸν φίλον, παραδώσεις σὴν χεῖρα ἐχθρῷ· 2 παγὶς γὰρ ἰσχυρὰ ἀνδρὶ τὰ ἴδια χείλη, καὶ ἁλίσκεται χείλεσιν ἰδίου στόματος. 3 ποίει, υἱέ, ἃ ἐγώ σοι ἐντέλλομαι, καὶ σώζου· ἥκεις γὰρ εἰς χεῖρας κακῶν διὰ σὸν...

Εσθήρ Κεφάλαιο 5 Ιουδίθ Κεφάλαιο 8

Παροιμίαι Σολομώντος Κεφάλαιο 5

Παροιμίαι Σολομώντος Κεφάλαιο 5 ΥΙΕ, ἐμῇ σοφίᾳ πρόσεχε, ἐμοῖς δὲ λόγοις παράβαλλε σὸν οὗς, 2 ἵνα φυλάξῃς ἔννοιαν ἀγαθήν· αἴσθησις δὲ ἐμῶν χειλέων ἐντέλλεταί σοι. 3 μὴ πρόσεχε φαύλῃ γυναικί· μέλι γὰρ ἀποστάζει ἀπὸ χειλέων γυναικὸς πόρνης, ἣ πρὸς...

Εγγραφείτε στο Newsletter!

Εγγραφείτε στο Newsletter για να λαμβάνετε νέα & ενημερώσεις