Προσευχή | proseuxi.gr

Παροιμιαι Σολομωντος

Αρχική » Αγια Γραφη » Παλαια Διαθηκη » Παροιμιαι Σολομωντος
Ζαχαρίας Κεφάλαιο 7 Μακκαβαίων Δ' Παράρτημα Κεφάλαιο 8

Παροιμίαι Σολομώντος Κεφάλαιο 8

Παροιμίαι Σολομώντος Κεφάλαιο 8 ΣΥ τὴν σοφίαν κηρύξεις, ἵνα φρόνησίς σοι ὑπακούσῃ· 2 ἐπὶ γὰρ τῶν ὑψηλῶν ἄκρων ἐστίν, ἀνὰ μέσον δὲ τῶν τρίβων ἕστηκε· 3 παρὰ γὰρ πύλαις δυναστῶν παρεδρεύει, ἐν δὲ εἰσόδοις ὑμνεῖται. 4...

Παροιμίαι Σολομώντος Κεφάλαιο 6

Παροιμίαι Σολομώντος Κεφάλαιο 6 ΥΙΕ, ἐὰν ἐγγυήσῃ σὸν φίλον, παραδώσεις σὴν χεῖρα ἐχθρῷ· 2 παγὶς γὰρ ἰσχυρὰ ἀνδρὶ τὰ ἴδια χείλη, καὶ ἁλίσκεται χείλεσιν ἰδίου στόματος. 3 ποίει, υἱέ, ἃ ἐγώ σοι ἐντέλλομαι, καὶ σώζου· ἥκεις...

Εσθήρ Κεφάλαιο 5 Ιουδίθ Κεφάλαιο 8

Παροιμίαι Σολομώντος Κεφάλαιο 5

Παροιμίαι Σολομώντος Κεφάλαιο 5 ΥΙΕ, ἐμῇ σοφίᾳ πρόσεχε, ἐμοῖς δὲ λόγοις παράβαλλε σὸν οὗς, 2 ἵνα φυλάξῃς ἔννοιαν ἀγαθήν· αἴσθησις δὲ ἐμῶν χειλέων ἐντέλλεταί σοι. 3 μὴ πρόσεχε φαύλῃ γυναικί· μέλι γὰρ ἀποστάζει ἀπὸ...