Προσευχή | proseuxi.gr

Κατηγορία - Ψαλμοι

Εσθήρ Κεφάλαιο 3 Ψαλμός 145 Ψαλμός 150 Κατά Ιωάννην Κεφάλαιο 9 Ιωήλ Κεφάλαιο 3 Γένεσις Κεφάλαιο 5

Ψαλμοί Ψαλμός 150

Ψαλμοί Ψαλμός 150 ᾿Αλληλούϊα. Ψαλμοί Ψαλμός 150 ΑΙΝΕΙΤΕ τὸν Θεὸν ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν στερεώματι τῆς δυνάμεως αὐτοῦ· 2 αἰνεῖτε αὐτὸν ἐπὶ ταῖς δυναστείαις αὐτοῦ, αἰνεῖτε αὐτὸν κατὰ τὸ πλῆθος τῆς μεγαλωσύνης αὐτοῦ. 3 αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν...

Ψαλμοί Ψαλμός 148

Ψαλμοί Ψαλμός 148 ᾿Αλληλούϊα· ᾿Αγγαίου καὶ Ζαχαρίου. Ψαλμοί Ψαλμός 148 ΑΙΝΕΙΤΕ τὸν Κύριον ἐκ τῶν οὐρανῶν· αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τοῖς ὑψίστοις. 2 αἰνεῖτε αὐτόν, πάντες οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ· αἰνεῖτε αὐτόν, πᾶσαι αἱ δυνάμεις αὐτοῦ. 3 αἰνεῖτε αὐτὸν ἥλιος καὶ...

Ψαλμός 140 Ψαλμός 147

Ψαλμοί Ψαλμός 147

Ψαλμοί Ψαλμός 147 ᾿Αλληλούϊα· ᾿Αγγαίου καὶ Ζαχαρίου. Ψαλμοί Ψαλμός 147 ΕΠΑΙΝΕΙ, ῾Ιερουσαλήμ, τὸν Κύριον, αἴνει τὸν Θεόν σου, Σιών, 2 ὅτι ἐνίσχυσε τοὺς μοχλοὺς τῶν πυλῶν σου, εὐλόγησε τοὺς υἱούς σου ἐν σοί· 3 ὁ τιθεὶς τὰ ὅριά σου εἰρήνην καὶ στέαρ...

Εγγραφείτε στο Newsletter!

Εγγραφείτε στο Newsletter για να λαμβάνετε νέα & ενημερώσεις