Προσευχή | proseuxi.gr

Σοφια Σολομωντος

Αρχική » Αγια Γραφη » Παλαια Διαθηκη » Σοφια Σολομωντος
Αμώς Κεφάλαιο 9 Γένεσις Κεφάλαιο 9

Σοφία Σολομώντος Κεφάλαιο 8

Σοφία Σολομώντος Κεφάλαιο 8 ΔΙΑΤΕΙΝΕΙ δὲ ἀπὸ πέρατος εἰς πέρας εὐρώστως καὶ διοικεῖ τὰ πάντα χρηστῶς. 2 Ταύτην ἐφίλησα καὶ ἐξεζήτησα ἐκ νεότητός μου καὶ ἐζήτησα νύμφην ἀγαγέσθαι ἐμαυτῷ καὶ ἐραστὴς ἐγενόμην τοῦ κάλλους...

Σοφία Σολομώντος Κεφάλαιο 6

Σοφία Σολομώντος Κεφάλαιο 6 ΑΚΟΥΣΑΤΕ οὖν, βασιλεῖς, καὶ σύνετε· μάθετε, δικασταὶ περάτων γῆς. 2 ἐνωτίσασθε οἱ κρατοῦντες πλήθους καὶ γεγαυρωμένοι ἐπὶ ὄχλοις ἐθνῶν· 3 ὅτι ἐδόθη παρὰ τοῦ Κυρίου ἡ κράτησις ὑμῖν καὶ ἡ...

Αμώς Κεφάλαιο 5 Γένεσις Κεφάλαιο 8

Σοφία Σολομώντος Κεφάλαιο 5

Σοφία Σολομώντος Κεφάλαιο 5 ΤΟΤΕ στήσεται ἐν παρρησίᾳ πολλῇ ὁ δίκαιος κατὰ πρόσωπον τῶν θλιψάντων αὐτὸν καὶ τῶν ἀθετούντων τοὺς πόνους αὐτοῦ. 2 ἰδόντες ταραχθήσονται φόβῳ δεινῷ καὶ ἐκστήσονται ἐπὶ τῷ παραδόξῳ τῆς...