Προσευχή | proseuxi.gr

Βασιλειων Δ

Αριθμοί Κεφάλαιο 10 Βασιλειών Δ' Κεφάλαιο 10

Βασιλειών Δ’ Κεφάλαιο 10

Βασιλειών Δ’ Κεφάλαιο 10 ΚΑΙ τῷ ᾿Αχαὰβ ἑβδομήκοντα υἱοὶ ἐν Σαμαρείᾳ. καὶ ἔγραψεν ᾿Ιοὺ βιβλίον καὶ ἀπέστειλεν ἐν Σαμαρείᾳ πρὸς τοὺς ἄρχοντας Σαμαρείας καὶ πρὸς τοὺς πρεσβυτέρους καὶ πρὸς τοὺς τιθηνοὺς ᾿Αχαὰβ λέγων·...

Βασιλειών Δ’ Κεφάλαιο 8

Βασιλειών Δ’ Κεφάλαιο 8 ΚΑΙ ῾Ελισαιὲ ἐλάλησε πρὸς τὴν γυναῖκα, ἧς ἐζωπύρησε τὸν υἱόν, λέγων· ἀνάστηθι καὶ δεῦρο σὺ καὶ ὁ οἶκός σου καὶ παροίκει, οὗ ἐὰν παροικήσῃς, ὅτι κέκληκε Κύριος λιμὸν ἐπὶ τὴν γῆν, καί γε...

Αμώς Κεφάλαιο 5 Γένεσις Κεφάλαιο 8

Βασιλειών Δ’ Κεφάλαιο 7

Βασιλειών Δ’ Κεφάλαιο 7 ΚΑΙ εἶπεν ῾Ελισαιέ· ἄκουσον λόγον Κυρίου· τάδε λέγει Κύριος· ὡς ἡ ὥρα αὕτη αὔριον μέτρον σεμιδάλεως σίκλου καὶ δίμετρον κριθῶν σίκλου ἐν ταῖς πύλαις Σαμαρείας. 2 καὶ ἀπεκρίθη ὁ τριστάτης...