Προσευχή | proseuxi.gr

Βασιλειων Γ

Κατά Λουκάν Κεφάλαιο 21 Δανιήλ Κεφάλαιο 6 Δευτερονόμιον Κεφάλαιο 10

Βασιλειών Γ’ Κεφάλαιο 10

Βασιλειών Γ’ Κεφάλαιο 10 ΚΑΙ βασίλισσα Σαβὰ ἤκουσε τὸ ὄνομα Σαλωμὼν καὶ τὸ ὄνομα Κυρίου καὶ ἦλθε πειράσαι αὐτὸν ἐν αἰνίγμασι· 2 καὶ ἦλθεν εἰς ῾Ιερουσαλὴμ ἐν δυνάμει βαρείᾳ σφόδρα, καὶ κάμηλοι αἴρουσαι ἡδύσματα καὶ...

Βασιλειών Γ’ Κεφάλαιο 8

Βασιλειών Γ’ Κεφάλαιο 8 ΚΑΙ ἐγένετο ὡς συνετέλεσε Σαλωμὼν τοῦ οἰκοδομῆσαι τὸν οἶκον Κυρίου καὶ τὸν οἶκον αὐτοῦ μετὰ εἴκοσιν ἔτη, τότε ἐξεκκλησίασεν ὁ βασιλεὺς Σαλωμὼν πάντας τοὺς πρεσβυτέρους ᾿Ισραὴλ ἐν Σιὼν τοῦ...

Ιώβ Κεφάλαιο 5 Κριταί Κεφάλαιο 7

Βασιλειών Γ’ Κεφάλαιο 7

Βασιλειών Γ’ Κεφάλαιο 7 ΚΑΙ ἀπέστειλεν ὁ βασιλεὺς Σαλωμὼν καὶ ἔλαβε τὸν Χιρὰμ ἐκ Τύρου, 2 υἱὸν γυναικὸς χήρας, καὶ οὗτος ἀπὸ τῆς φυλῆς τῆς Νεφθαλίμ, καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ ἀνὴρ Τύριος, τέκτων χαλκοῦ καὶ πεπληρωμένος...