Προσευχή | proseuxi.gr
Απόστολος Κυριακής Κοιμήσεως της Θεοτόκου 15-8-2021 Απόστολος Κυριακής Θ´ Ματθαίου 22-8-2021 Απόστολος Κυριακής Γ´ Λουκά 10-10-2021 Απόστολος Κυριακής Δ´ Λουκά 17-10-2021 Απόστολος Κυριακής ΣΤ´ Λουκά 24-10-2021
Αρχική » Κυριακοδρομιο » Απόστολος Κυριακής Κοιμήσεως της Θεοτόκου 15-8-2021

Απόστολος Κυριακής Κοιμήσεως της Θεοτόκου 15-8-2021

Ο Απόστολος Κυριακής Κοιμήσεως της Θεοτόκου 15-8-2021 (Φιλιπ. β´ 5-11)

Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου

Τοῦτο γὰρ φρονείσθω ἐν ὑμῖν ὃ καὶ ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ, ὃς ἐν μορφῇ Θεοῦ ὑπάρχων οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο τὸ εἶναι ἴσα Θεῷ, ἀλλ’ ἑαυτὸν ἐκένωσε μορφὴν δούλου λαβών, ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος, καὶ σχήματι εὑρεθεὶς ὡς ἄνθρωπος ἐταπείνωσεν ἑαυτὸν γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δὲ σταυροῦ.

Διὸ καὶ ὁ Θεὸς αὐτὸν ὑπερύψωσε καὶ ἐχαρίσατο αὐτῷ ὄνομα τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνομα, ἵνα ἐν τῷ ὀνόματι ᾿Ιησοῦ πᾶν γόνυ κάμψῃ ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων καὶ καταχθονίων, καὶ πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσηται ὅτι Κύριος ᾿Ιησοῦς Χριστὸς εἰς δόξαν Θεοῦ πατρός.

Απόδοση σε νεοελληνική ο Απόστολος Κυριακής Κοιμήσεως της Θεοτόκου

Ἂς ἐπικρατῇ μεταξύ σας τὸ ἴδιο φρόνημα, τὸ ὁποῖον ὑπῆρχε καὶ εἰς τὸν Χριστὸν Ἰησοῦν, ὁ ὁποῖος, ἂν καὶ εἶχεν θεϊκὴν ὕπαρξιν, δὲν ἐθεώρησε τὸ ὅτι ἦτο ἴσος πρὸς τὸν Θεὸν σὰν κάτι πρὸς ἁρπαγμόν, ἀλλ’ ἐκένωσε τὸν ἑαυτόν του λαβὼν μορφὴν δούλου, γενόμενος ὅμοιος πρὸς τοὺς ἀνθρώπους, καί, ἀφοῦ κατὰ τὸ σχῆμα εὑρέθηκε ὡς ἄνθρωπος, ἐταπείνωσε τὸν ἑαυτόν του γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου καὶ μάλιστα θανάτου σταυρικοῦ.

Διὰ τοῦτο καὶ ὁ Θεὸς τὸν ὑπερήψωσε καὶ τοῦ ἐχάρισε ὄνομα τὸ ἀνώτερον ἀπὸ κάθε ὄνομα, ὥστε, εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ, νὰ κάμψῃ κάθε γόνυ τῶν ἐπουρανίων καὶ τῶν ἐπιγείων καὶ τῶν καταχθονίων, καὶ κάθε γλῶσσα νὰ ὁμολογήσῃ ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς εἶναι Κύριος εἰς δόξαν τοῦ Θεοῦ Πατρός.

Χειροποίητα Εργόχειρα από το Άγιο Όρος και τα Μοναστήρια μας

Ολα τα Αγιορειτικα εργοχειρα εδω

Σχετικά άρθρα με «Απόστολος Κυριακής Κοιμήσεως της Θεοτόκου 15-8-2021»:

Ευαγγέλιο Κυριακής Ζ΄ Ματθαίου 8-8-2021
Απόστολος Κυριακής Ζ´ Ματθαίου 8-8-2021
Ευαγγέλιο Κυριακής ΣΤ´ Ματθαίου 1-8-2021
Απόστολος Κυριακής ΣΤ´ Ματθαίου 1-8-2021
Ευαγγέλιο Κυριακής Ε´ Ματθαίου 25-7-2021

Ακολουθήστε μας:
youtube

Προσφορές - Proseuxi.Shop

Προσθέστε Σχόλιο