Προσευχή | proseuxi.gr
Απόστολος Κυριακής των Μυροφόρων 8-5-2022 Απόστολος Κυριακής του Παραλύτου 15-5-2022 Απόστολος Κυριακής της Σαμαρείτιδος 22-5-2022 Απόστολος Κυριακής του Τυφλού 29-5-2022
Αρχική » Κυριακοδρομιο » Απόστολος Κυριακής της Σαμαρείτιδος 22-5-2022

Απόστολος Κυριακής της Σαμαρείτιδος 22-5-2022

Ο Απόστολος Κυριακής της Σαμαρείτιδος 22-5-2022 (Πράξ. ια΄ 19-30)

Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής της Σαμαρείτιδος

Εν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, διασπαρέντες οἱ ἀπόστολοι ἀπὸ τῆς θλίψεως τῆς γενομένης ἐπὶ Στεφάνῳ διῆλθον ἕως Φοινίκης καὶ Κύπρου καὶ ᾿Αντιοχείας, μηδενὶ λαλοῦντες τὸν λόγον εἰ μὴ μόνον ᾿Ιουδαίοις. ῏Ησαν δέ τινες ἐξ αὐτῶν ἄνδρες Κύπριοι καὶ Κυρηναῖοι, οἵτινες εἰσελθόντες εἰς ᾿Αντιόχειαν ἐλάλουν πρὸς τοὺς ῾Ελληνιστάς, εὐαγγελιζόμενοι τὸν Κύριον ᾿Ιησοῦν. καὶ ἦν χεὶρ Κυρίου μετ᾿ αὐτῶν, πολύς τε ἀριθμὸς πιστεύσας ἐπέστρεψεν ἐπὶ τὸν Κύριον. ᾿Ηκούσθη δὲ ὁ λόγος εἰς τὰ ὦτα τῆς ἐκκλησίας τῆς ἐν ῾Ιεροσολύμοις περὶ αὐτῶν, καὶ ἐξαπέστειλαν Βαρνάβαν διελθεῖν ἕως ᾿Αντιοχείας· ὃς παραγενόμενος καὶ ἰδὼν τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ ἐχάρη, καὶ παρεκάλει πάντας τῇ προθέσει τῆς καρδίας προσμένειν τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἦν ἀνὴρ ἀγαθὸς καὶ πλήρης Πνεύματος ῾Αγίου καὶ πίστεως καὶ προσετέθη ὄχλος ἱκανὸς τῷ Κυρίῳ. ἐξῆλθε δὲ εἰς Ταρσὸν ὁ Βαρνάβας ἀναζητῆσαι Σαῦλον, καὶ εὑρὼν αὐτὸν ἤγαγεν αὐτὸν εἰς ᾿Αντιόχειαν.

Εγένετο δὲ αὐτοὺς ἐνιαυτὸν ὅλον συναχθῆναι ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ καὶ διδάξαι ὄχλον ἱκανόν, χρηματίσαι τε πρῶτον ἐν ᾿Αντιοχείᾳ τοὺς μαθητὰς Χριστιανούς.

᾿Εν ταύταις δὲ ταῖς ἡμέραις κατῆλθον ἀπὸ ῾Ιεροσολύμων προφῆται εἰς ᾿Αντιόχειαν· ἀναστὰς δὲ εἷς ἐξ αὐτῶν ὀνόματι ῎Αγαβος ἐσήμανε διὰ τοῦ Πνεύματος λιμὸν μέγαν μέλλειν ἔσεσθαι ἐφ᾿ ὅλην τὴν οἰκουμένην· ὅστις καὶ ἐγένετο ἐπὶ Κλαυδίου Καίσαρος. τῶν δὲ μαθητῶν καθὼς ηὐπορεῖτό τις, ὥρισαν ἕκαστος αὐτῶν εἰς διακονίαν πέμψαι τοῖς κατοικοῦσιν ἐν τῇ ᾿Ιουδαίᾳ ἀδελφοῖς· ὃ καὶ ἐποίησαν ἀποστείλαντες πρὸς τοὺς πρεσβυτέρους διὰ χειρὸς Βαρνάβα καὶ Σαύλου.

Απόδοση σε νεοελληνική ο Απόστολος Κυριακής της Σαμαρείτιδος

Στο μεταξύ, όμως, εκείνοι που είχαν διασκορπιστεί εξαιτίας της θλίψης που ξέσπασε με τη θανάτωση του Στεφάνου, έφτασαν ως τη Φοινίκη και την Kύπρο και την Aντιόχεια, χωρίς να μεταδίνουν το μήνυμα του Eυαγγελίου σε κανέναν άλλο παρά μόνο στους Iουδαίους. Aνάμεσα σ’ αυτούς υπήρχαν και μερικοί Kύπριοι και Kυρηναίοι, οι οποίοι μπήκαν στην Aντιόχεια και κήρυτταν στους ελληνόγλωσσους Iουδαίους μεταφέροντάς τους το χαρμόσυνο μήνυμα για τον Kύριο Iησού. Kαι η παρουσία του Kυρίου ήταν δυναμικά μαζί τους και μεγάλος αριθμός ανθρώπων πίστεψε και μεταστράφηκε στον Kύριο.

Έφτασε, λοιπόν, το νέο γι’ αυτά στην εκκλησία των Iεροσολύμων κι έστειλαν το Bαρνάβα να πάει μέχρι την Aντιόχεια. Όταν αυτός έφτασε εκεί και είδε τα αποτελέσματα της χάρης του Θεού, χάρηκε και πρότρεπε όλους να παραμένουν πιστοί στον Kύριο με όλη τη θέληση της καρδιάς τους, γιατί ήταν άνθρωπος αγαθός και γεμάτος με το Πνεύμα το Άγιο και με πίστη. Κι έτσι, προστέθηκε αρκετός κόσμος στους πιστούς του Κυρίου.

Ύστερα, ο Bαρνάβας πήγε στην Tαρσό για ν’ αναζητήσει το Σαύλο. Kι όταν τον βρήκε, τον έφερε στην Aντιόχεια, όπου και συμμετείχαν στις συνάξεις της εκκλησίας για ένα ολόκληρο χρόνο και δίδαξαν πολύ κόσμο. Kι εκεί στην Aντιόχεια ήταν που ονόμασαν για πρώτη φορά τους μαθητές Xριστιανούς.

Επίσης, τις μέρες εκείνες κατέβηκαν από τα Iεροσόλυμα στην Aντιόχεια μερικοί προφήτες. Σηκώθηκε, λοιπόν, ένας απ’ αυτούς, που ονομαζόταν Άγαβος, και με το φωτισμό του Πνεύματος προανάγγειλε πως θα ξεσπάσει μεγάλη πείνα σε όλη την οικουμένη, η οποία και έγινε τον καιρό του Kαίσαρα Kλαυδίου. Oι μαθητές τότε καθόρισαν, ανάλογα με τις προσωπικές τους δυνατότητες, να στείλει ο καθένας τους κάποιο βοήθημα στους αδελφούς που κατοικούσαν στην Iουδαία, πράγμα το οποίο κι έκαναν στέλνοντας το βοήθημα με το Bαρνάβα και το Σαύλο στους πρεσβυτέρους της εκκλησίας των Iεροσολύμων.

Χειροποίητα Εργόχειρα από το Άγιο Όρος και τα Μοναστήρια μας

Ολα τα Αγιορειτικα εργοχειρα εδω

Σχετικά άρθρα με «Απόστολος Κυριακής της Σαμαρείτιδος 22-5-2022»:

Ευαγγέλιο Κυριακής του Παραλύτου 15-5-2022
Απόστολος Κυριακής του Παραλύτου 15-5-2022
Ευαγγέλιο Κυριακής των Μυροφόρων 8-5-2022
Απόστολος Κυριακής των Μυροφόρων 8-5-2022
Ευαγγέλιο Κυριακής του Θωμά 1-5-2022

Ακολουθήστε μας:
youtube

Προσφορές - Proseuxi.Shop

Προσθέστε Σχόλιο