Προσευχή | proseuxi.gr

Συντάκτης - Άγγελος Λάππας

Αρχική » Αρχείο για Άγγελος Λάππας
Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΓ´ Λουκά 27-11-2022

Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΓ´ Λουκά 27-11-2022

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής ΙΓ´ Λουκά (ιη´ 18-27) Ο πλούσιος νεανίσκος Το Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΓ´ Λουκά 27-11-2022 Καὶ ἐπηρώτησέ τις αὐτὸν ἄρχων λέγων· Διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω; εἶπε...

Απόστολος Κυριακής ΙΓ´ Λουκά 27-11-2022

Απόστολος Κυριακής ΙΓ´ Λουκά 27-11-2022

Ο Απόστολος Κυριακής ΙΓ´ Λουκά 27-11-2022 (Εφεσ. β΄ 14-22) Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής ΙΓ´ Λουκά Αδελφοί, Χριστός ἐστιν ἡ εἰρήνη ἡμῶν, ὁ ποιήσας τὰ ἀμφότερα ἓν καὶ τὸ μεσότοιχον τοῦ φραγμοῦ λύσας, τὴν ἔχθραν...

Ευαγγέλιο Κυριακής ΣΤ´ Λουκά 23-10-2022 Ευαγγέλιο Κυριακής Ζ´ Λουκά 6-11-2022 Ευαγγέλιο Κυριακής Θ´ Λουκά 20-11-2022

Ευαγγέλιο Κυριακής Θ´ Λουκά 20-11-2022

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής Θ´ Λουκά (ιβ´ 16-21) Η παραβολή του άφρονος πλουσίου Το Ευαγγέλιο Κυριακής Θ´ Λουκά 20-11-2022 Εἶπεν ὁ Κύριος τὴν παραβολὴν ταύτην· ᾿Ανθρώπου τινὸς πλουσίου εὐφόρησεν ἡ χώρα· καὶ...

Απόστολος Κυριακής Δ´ Λουκά 16-10-2022 Απόστολος Κυριακής ΣΤ´ Λουκά 23-10-2022 Απόστολος Κυριακής Ε´ Λουκά 30-10-2022 Απόστολος Κυριακής Ζ´ Λουκά 6-11-2022 Απόστολος Κυριακής Η´ Λουκά 13-11-2022 Απόστολος Κυριακής Θ´ Λουκά 20-11-2022

Απόστολος Κυριακής Θ´ Λουκά 20-11-2022

Ο Απόστολος Κυριακής Θ´ Λουκά 20-11-2022 (Ἐφεσ. β΄ 4-10) Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής Θ´ Λουκά Αδελφοί, ὁ Θεὸς πλούσιος ὢν ἐν ἐλέει, διὰ τὴν πολλὴν ἀγάπην αὐτοῦ ἣν ἠγάπησεν ἡμᾶς, καὶ ὄντας ἡμᾶς νεκροὺς τοῖς...

Ευαγγέλιο Κυριακής Δ´ Λουκά 16-10-2022 Ευαγγέλιο Κυριακής Ε´ Λουκά 30-10-2022 Ευαγγέλιο Κυριακής Η´ Λουκά 13-11-2022

Ευαγγέλιο Κυριακής Η´ Λουκά 13-11-2022

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής Η´ Λουκά (ι´ 25-37) Ο καλό Σαμαρείτης Το Ευαγγέλιο Κυριακής Η´ Λουκά 13-11-2022 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, νομικός τις προσῆλθε τῷ ᾿Ιησοῦ ἐκπειράζων αὐτὸν καὶ λέγων· Διδάσκαλε, τί ποιήσας ζωὴν...

Απόστολος Κυριακής Δ´ Λουκά 16-10-2022 Απόστολος Κυριακής ΣΤ´ Λουκά 23-10-2022 Απόστολος Κυριακής Ε´ Λουκά 30-10-2022 Απόστολος Κυριακής Ζ´ Λουκά 6-11-2022 Απόστολος Κυριακής Η´ Λουκά 13-11-2022 Απόστολος Κυριακής Θ´ Λουκά 20-11-2022

Απόστολος Κυριακής Η´ Λουκά 13-11-2022

Ο Απόστολος Κυριακής Η´ Λουκά 13-11-2022 (Εβρ. ζ΄ 26 – η΄ 2) Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής Η´ Λουκά Αδελφοί, τοιοῦτος ἡμῖν ἔπρεπεν ἀρχιερεύς, ὅσιος, ἄκακος, ἀμίαντος, κεχωρισμένος ἀπὸ τῶν ἁμαρτωλῶν καὶ...

Ευαγγέλιο Κυριακής ΣΤ´ Λουκά 23-10-2022 Ευαγγέλιο Κυριακής Ζ´ Λουκά 6-11-2022 Ευαγγέλιο Κυριακής Θ´ Λουκά 20-11-2022

Ευαγγέλιο Κυριακής Ζ´ Λουκά 6-11-2022

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής Ζ´ Λουκά (Λουκ. η΄ 41 – 56) Η ανάστασις της κόρης του Ιαείρου και η θεραπεία της αιμορροούσης Το Ευαγγέλιο Κυριακής Ζ´ Λουκά 6-11-2022 Τῷ καιρῷ εκείνω, ἦλθεν προς τον Ιησούν...

Απόστολος Κυριακής Δ´ Λουκά 16-10-2022 Απόστολος Κυριακής ΣΤ´ Λουκά 23-10-2022 Απόστολος Κυριακής Ε´ Λουκά 30-10-2022 Απόστολος Κυριακής Ζ´ Λουκά 6-11-2022 Απόστολος Κυριακής Η´ Λουκά 13-11-2022 Απόστολος Κυριακής Θ´ Λουκά 20-11-2022

Απόστολος Κυριακής Ζ´ Λουκά 6-11-2022

Ο Απόστολος Κυριακής Ζ´ Λουκά 6-11-2022 (Γαλ. β΄ 16-20) Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής Ζ´ Λουκά Αδελφοί, εἰδότες ὅτι οὐ δικαιοῦται ἄνθρωπος ἐξ ἔργων νόμου ἐὰν μὴ διὰ πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ ἡμεῖς εἰς Χριστὸν...

Ευαγγέλιο Κυριακής Δ´ Λουκά 16-10-2022 Ευαγγέλιο Κυριακής Ε´ Λουκά 30-10-2022 Ευαγγέλιο Κυριακής Η´ Λουκά 13-11-2022

Ευαγγέλιο Κυριακής Ε´ Λουκά 30-10-2022

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής Ε´ Λουκά (ιστ´ 19-31) Ο πλούσιος και ο φτωχός Λάζαρος Το Ευαγγέλιο Κυριακής Ε´ Λουκά 30-10-2022 Ἄνθρωπος δέ τις ἦν πλούσιος, καὶ ἐνεδιδύσκετο πορφύραν καὶ βύσσον εὐφραινόμενος καθ’...