Προσευχή | proseuxi.gr

Συντάκτης - Άγγελος Λάππας

Αρχική » Αρχείο για Άγγελος Λάππας
Ευαγγέλιο Κυριακής μετά τα Φώτα 8-1-2023 Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΕ´ Λουκά 22-1-2023 Ευαγγέλιο Κυριακής Τελώνου και Φαρισαίου 5-2-2023 Ευαγγέλιο Κυριακής της Απόκρεω 19-2-2023 Ευαγγέλιο Κυριακής Α´ Νηστειών (της Ορθοδοξίας) 5-3-2023 Ευαγγέλιο Κυριακής Γ´ Νηστειών (Σταυροπροσκυνήσεως) 19-3-2023

Ευαγγέλιο Κυριακής Γ´ Νηστειών (Σταυροπροσκυνήσεως) 19-3-2023

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής της Σταυροπροσκυνήσεως (Γ´ Νηστειών) (Μάρκ. η΄ 34 – θ´ 1) Το Ευαγγέλιο Κυριακής Γ´ Νηστειών (Σταυροπροσκυνήσεως) 19-3-2023 Εἶπεν ὁ Κύριος. Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν...

Απόστολος Κυριακής Α´ Νηστειών (της Ορθοδοξίας) 5-3-2023 Απόστολος Κυριακής Β´ Νηστειών (Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά) 12-3-2023 Απόστολος Κυριακής Γ´ Νηστειών (Σταυροπροσκυνήσεως) 19-3-2023 Απόστολος Κυριακής Δ´ Νηστειών (Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος) 26-3-2023

Απόστολος Κυριακής Γ´ Νηστειών (Σταυροπροσκυνήσεως) 19-3-2023

Ο Απόστολος Κυριακής Γ´ Νηστειών (Σταυροπροσκυνήσεως) 19-3-2023 (Εβρ. δ´ 14 – ε´ 6) Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής της Σταυροπροσκυνήσεως (Γ´ Νηστειών) Ἀδελφοί, έχοντες ἀρχιερέα μέγαν διεληλυθότα τοὺς...

Ευαγγέλιο Κυριακής του Ασώτου 12-2-2023 Ευαγγέλιο Κυριακής της Τυρινής 26-2-2023 Ευαγγέλιο Κυριακής Β´ Νηστειών (Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά) 12-3-2023 Ευαγγέλιο Κυριακής Δ´ Νηστειών (Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος) 26-3-2023

Ευαγγέλιο Κυριακής Β´ Νηστειών (Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά) 12-3-2023

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής Β´ Νηστειών (Αγίου Γρηγορίου Παλαμά) (Μάρκ. β΄ 1-12) Το Ευαγγέλιο Κυριακής Β´ Νηστειών (Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά) 12-3-2023 Τῷ καιρῷ εκείνῳ, εἰσῆλθεν ο Κύριος πάλιν εἰς Καπερναοὺμ...

Απόστολος Κυριακής Α´ Νηστειών (της Ορθοδοξίας) 5-3-2023 Απόστολος Κυριακής Β´ Νηστειών (Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά) 12-3-2023 Απόστολος Κυριακής Γ´ Νηστειών (Σταυροπροσκυνήσεως) 19-3-2023 Απόστολος Κυριακής Δ´ Νηστειών (Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος) 26-3-2023

Απόστολος Κυριακής Β´ Νηστειών (Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά) 12-3-2023

Ο Απόστολος Κυριακής Β´ Νηστειών (Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά) 12-3-2023 (Εβρ. α´ 10 – β´ 3) Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής Β´ Νηστειών (Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά) Κατ᾿ ἀρχάς σύ, Κύριε, τὴν γῆν ἐθεμελίωσας,καὶ...

Ευαγγέλιο Κυριακής μετά τα Φώτα 8-1-2023 Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΕ´ Λουκά 22-1-2023 Ευαγγέλιο Κυριακής Τελώνου και Φαρισαίου 5-2-2023 Ευαγγέλιο Κυριακής της Απόκρεω 19-2-2023 Ευαγγέλιο Κυριακής Α´ Νηστειών (της Ορθοδοξίας) 5-3-2023 Ευαγγέλιο Κυριακής Γ´ Νηστειών (Σταυροπροσκυνήσεως) 19-3-2023

Ευαγγέλιο Κυριακής Α´ Νηστειών (της Ορθοδοξίας) 5-3-2023

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής Α´ Νηστειών (της Ορθοδοξίας) (Ιω. α´ 44-52) Ευαγγέλιο Κυριακής Α´ Νηστειών (της Ορθοδοξίας) 5-3-2023 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἠθέλησεν ὁ ᾿Ιησοῦς ἐξελθεῖν εἰς τὴν Γαλιλαίαν· καὶ εὑρίσκει...

Απόστολος Κυριακής Α´ Νηστειών (της Ορθοδοξίας) 5-3-2023 Απόστολος Κυριακής Β´ Νηστειών (Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά) 12-3-2023 Απόστολος Κυριακής Γ´ Νηστειών (Σταυροπροσκυνήσεως) 19-3-2023 Απόστολος Κυριακής Δ´ Νηστειών (Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος) 26-3-2023

Απόστολος Κυριακής Α´ Νηστειών (της Ορθοδοξίας) 5-3-2023

Ο Απόστολος Κυριακής Α´ Νηστειών (της Ορθοδοξίας) 5-3-2023 Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής Α´ Νηστειών (της Ορθοδοξίας) (Εβρ. ια΄ 24-26, 32-40) Ἀδελφοί, πίστει παρῴκησεν Ἀβραὰμ εἰς τὴν γῆν τῆς ἐπαγγελίας ὡς...

Ευαγγέλιο Κυριακής του Ασώτου 12-2-2023 Ευαγγέλιο Κυριακής της Τυρινής 26-2-2023 Ευαγγέλιο Κυριακής Β´ Νηστειών (Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά) 12-3-2023 Ευαγγέλιο Κυριακής Δ´ Νηστειών (Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος) 26-3-2023

Ευαγγέλιο Κυριακής της Τυρινής 26-2-2023

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής της Τυρινής (Ματθ. στ΄ 14-21) Το Ευαγγέλιο Κυριακής της Τυρινής 26-2-2023 Εἶπεν ὁ Κύριος· ἐὰν γὰρ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, ἀφήσει καὶ ὑμῖν ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος·...

Απόστολος Κυριακής του Ασώτου 12-2-2023 Απόστολος Κυριακής της Απόκρεω 19-2-2023 Απόστολος Κυριακής της Τυρινής 26-2-2023

Απόστολος Κυριακής της Τυρινής 26-2-2023

Ο Απόστολος Κυριακής της Τυρινής 26-2-2023 (Ρωμ. ιγ´ 11-ιδ´ 4) Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής της Τυρινής Ἀδελφοί, νῦν γὰρ ἐγγύτερον ἡμῶν ἡ σωτηρία ἢ ὅτε ἐπιστεύσαμεν. ῾Η νὺξ προέκοψεν, ἡ δὲ ἡμέρα ἤγγικεν...

Ευαγγέλιο Κυριακής μετά τα Φώτα 8-1-2023 Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΕ´ Λουκά 22-1-2023 Ευαγγέλιο Κυριακής Τελώνου και Φαρισαίου 5-2-2023 Ευαγγέλιο Κυριακής της Απόκρεω 19-2-2023 Ευαγγέλιο Κυριακής Α´ Νηστειών (της Ορθοδοξίας) 5-3-2023 Ευαγγέλιο Κυριακής Γ´ Νηστειών (Σταυροπροσκυνήσεως) 19-3-2023

Ευαγγέλιο Κυριακής της Απόκρεω 19-2-2023

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής της Απόκρεω (Mατθ. κε΄ 31 – 46) Το Ευαγγέλιο Κυριακής της Απόκρεω 19-2-2023 Εἶπεν ὁ Κύριος· όταν ἔλθῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ καὶ πάντες οἱ ἅγιοι ἄγγελοι μετ᾿ αὐτοῦ...