Προσευχή | proseuxi.gr

Συντάκτης - Άγγελος Λάππας

Αρχική » Αρχείο για Άγγελος Λάππας
Το Ευαγγέλιο Κυριακής Β´ Νηστειών (Αγίου Γρηγορίου Παλαμά) 24-3-2019

Ευαγγέλιο Κυριακής Β´ Νηστειών 24-3-2019

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής Β´ Νηστειών (Αγίου Γρηγορίου Παλαμά) (Μάρκ. β΄ 1-12) Το Ευαγγέλιο Κυριακής Β´ Νηστειών (Αγίου Γρηγορίου Παλαμά) 24-3-2019 Τῷ καιρῷ εκείνῳ, εἰσῆλθεν ο Κύριος πάλιν εἰς Καπερναοὺμ καὶ...

Απόστολος Κυριακής Β´ Νηστειών (Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά) 24-3-2019

Απόστολος Κυριακής Β´ Νηστειών (Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά) 24-3-2019

Ο Απόστολος Κυριακής Β´ Νηστειών (Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά) (Εβρ. α´ 10 – β´ 3) Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής Β´ Νηστειών (Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά) Κατ᾿ ἀρχάς σύ, Κύριε, τὴν γῆν ἐθεμελίωσας,καὶ ἔργα τῶν...

Ευαγγέλιο Κυριακής Α´ Νηστειών (της Ορθοδοξίας) 17-3-2019

Ευαγγέλιο Κυριακής Α´ Νηστειών (της Ορθοδοξίας) 17-3-2019

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής Α´ Νηστειών (της Ορθοδοξίας) (Ιω. α´ 44-52) Ευαγγέλιο Κυριακής Α´ Νηστειών (της Ορθοδοξίας) 17-3-2019 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἠθέλησεν ὁ ᾿Ιησοῦς ἐξελθεῖν εἰς τὴν Γαλιλαίαν· καὶ εὑρίσκει...

Απόστολος Κυριακής Α´ Νηστειών (της Ορθοδοξίας) 17-3-2019

Απόστολος Κυριακής Α´ Νηστειών (της Ορθοδοξίας) 17-3-2019

Ο Απόστολος Κυριακής Α´ Νηστειών (της Ορθοδοξίας) Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής Α´ Νηστειών (της Ορθοδοξίας) (Εβρ. ια΄ 24-26, 32-40) Ἀδελφοί, πίστει παρῴκησεν Ἀβραὰμ εἰς τὴν γῆν τῆς ἐπαγγελίας ὡς ἀλλοτρίαν, ἐν...

Το Ευαγγέλιο Κυριακής της Τυρινής 10-3-2019

Ευαγγέλιο Κυριακής της Τυρινής 10-3-2019

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής της Τυρινής (Ματθ. στ΄ 14-21) Το Ευαγγέλιο Κυριακής της Τυρινής 10-3-2019 Εἶπεν ὁ Κύριος· ἐὰν γὰρ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, ἀφήσει καὶ ὑμῖν ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος·...

Ο Απόστολος Κυριακής της Τυρινής

Απόστολος Κυριακής της Τυρινής 10-3-2019

Ο Απόστολος Κυριακής της Τυρινής (Ρωμ. ιγ´ 11-ιδ´ 4) Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής της Τυρινής Ἀδελφοί, νῦν γὰρ ἐγγύτερον ἡμῶν ἡ σωτηρία ἢ ὅτε ἐπιστεύσαμεν. ῾Η νὺξ προέκοψεν, ἡ δὲ ἡμέρα ἤγγικεν. ᾿Αποθώμεθα οὖν τὰ...

Το Ευαγγέλιο Κυριακής της Απόκρεω 3-3-2019

Ευαγγέλιο Κυριακής της Απόκρεω 3-3-2019

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής της Απόκρεω (Mατθ. κε΄ 31 – 46) Το Ευαγγέλιο Κυριακής της Απόκρεω 3-3-2019 Εἶπεν ὁ Κύριος· όταν ἔλθῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ καὶ πάντες οἱ ἅγιοι ἄγγελοι μετ᾿ αὐτοῦ, τότε...

Ο Απόστολος Κυριακής της Απόκρεω

Απόστολος Κυριακής της Απόκρεω 3-3-2019

Ο Απόστολος Κυριακής της Απόκρεω (Προς Κορινθίους Α´ η´8-θ´2) Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής της Απόκρεω Αδελφοί βρῶμα δὲ ἡμᾶς οὐ παρίστησι τῷ Θεῷ· οὔτε γὰρ ἐὰν φάγωμεν περισσεύωμεν, οὔτε ἐὰν μὴ φάγωμεν...

Το Ευαγγέλιο Κυριακής του Ασώτου 24-2-2019

Ευαγγέλιο Κυριακής του Ασώτου 24-2-2019

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής του Ασώτου (Λουκ. ιε΄ 11-32) Το Ευαγγέλιο Κυριακής του Ασώτου 24-2-2019 Εἶπεν ὁ Κύριος την παραβολὴν ταύτην· ἄνθρωπός τις εἶχε δύο υἱούς. Καὶ εἶπεν ὁ νεώτερος αὐτῶν τῷ πατρί· πάτερ...

Εγγραφείτε στο Newsletter!

Εγγραφείτε στο Newsletter για να λαμβάνετε νέα & ενημερώσεις