Προσευχή | proseuxi.gr

Συντάκτης - Άγγελος Λάππας

Απόστολος Κυριακής των Αγίων 318 Πατέρων 5-6-2022 Απόστολος Κυριακής της Πεντηκοστής 12-6-2022 Απόστολος Κυριακής των Αγίων Πάντων 19-6-2022 Απόστολος Κυριακής Β´ Ματθαίου 26-6-2022 Απόστολος Κυριακής Γ´ Ματθαίου 3-7-2022

Απόστολος Κυριακής Γ´ Ματθαίου 3-7-2022

Ο Απόστολος Κυριακής Γ´ Ματθαίου 3-7-2022 (Ρωμ. ε΄ 1-10) Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής Γ´ Ματθαίου Αδελφοί, δικαιωθέντες ἐκ πίστεως εἰρήνην ἔχομεν πρὸς τὸν Θεὸν διὰ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, δι’ οὗ καὶ...

Ευαγγέλιο Κυριακής του Τυφλού 29-5-2022 Ευαγγέλιο Κυριακής της Πεντηκοστής 12-6-2022 Ευαγγέλιο Κυριακής Β´ Ματθαίου 26-6-2022

Ευαγγέλιο Κυριακής Β´ Ματθαίου 26-6-2022

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής Β´ Ματθαίου (Ματθ. δ΄, 18-23) Το Ευαγγέλιο Κυριακής Β´ Ματθαίου 26-6-2022 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, περιπατῶν ὁ Ἰησοῦς παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας εἶδεν δύο ἀδελφούς, Σίμωνα τὸν λεγόμενον...

Απόστολος Κυριακής των Αγίων 318 Πατέρων 5-6-2022 Απόστολος Κυριακής της Πεντηκοστής 12-6-2022 Απόστολος Κυριακής των Αγίων Πάντων 19-6-2022 Απόστολος Κυριακής Β´ Ματθαίου 26-6-2022 Απόστολος Κυριακής Γ´ Ματθαίου 3-7-2022

Απόστολος Κυριακής Β´ Ματθαίου 26-6-2022

Ο Απόστολος Κυριακής Β´ Ματθαίου 26-6-2022 (Ρωμ. β΄ 10-16) Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής Β´ Ματθαίου Αδελφοί, δόξα καὶ τιμὴ καὶ εἰρήνη παντὶ τῷ ἐργαζομένῳ τὸ ἀγαθόν, Ἰουδαίῳ τε πρῶτον καὶ Ἕλληνι· οὐ γάρ ἐστι...

Ευαγγέλιο Κυριακής των Μυροφόρων 8-5-2022 Ευαγγέλιο Κυριακής της Σαμαρείτιδος 22-5-2022 Ευαγγέλιο Κυριακής των 318 Αγίων Πατέρων 5-6-2022 Ευαγγέλιο Κυριακής των Αγίων Πάντων 19-6-2022 Ευαγγέλιο Κυριακής Γ´ Ματθαίου 3-7-2022

Ευαγγέλιο Κυριακής των Αγίων Πάντων 19-6-2022

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής των Αγίων Πάντων (Ματθ. ι΄ 32-33, 37-38, ιθ΄ 27-30) Το Ευαγγέλιο Κυριακής των Αγίων Πάντων 19-6-2022 Εἶπεν ὁ Κύριος· πᾶς ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω...

Απόστολος Κυριακής των Αγίων 318 Πατέρων 5-6-2022 Απόστολος Κυριακής της Πεντηκοστής 12-6-2022 Απόστολος Κυριακής των Αγίων Πάντων 19-6-2022 Απόστολος Κυριακής Β´ Ματθαίου 26-6-2022 Απόστολος Κυριακής Γ´ Ματθαίου 3-7-2022

Απόστολος Κυριακής των Αγίων Πάντων 19-6-2022

Ο Απόστολος Κυριακής των Αγίων Πάντων 19-6-2022 (Εβρ. ια´ 33 – ιβ´ 2) Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής των Αγίων Πάντων Ἀδελφοί, οἱ ἅγιοι πάντες διὰ πίστεως κατηγωνίσαντο βασιλείας, εἰργάσαντο δικαιοσύνην, ἐπέτυχον...

Ευαγγέλιο Κυριακής του Τυφλού 29-5-2022 Ευαγγέλιο Κυριακής της Πεντηκοστής 12-6-2022 Ευαγγέλιο Κυριακής Β´ Ματθαίου 26-6-2022

Ευαγγέλιο Κυριακής της Πεντηκοστής 12-6-2022

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής της Πεντηκοστής (Ιωάν. ζ΄ 37-52, η΄ 12) Το Ευαγγέλιο Κυριακής της Πεντηκοστής 12-6-2022 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῇ μεγάλῃ τῆς ἑορτῆς εἱστήκει ὁ Ἰησοῦς καὶ ἔκραξε λέγων·...

Απόστολος Κυριακής των Αγίων 318 Πατέρων 5-6-2022 Απόστολος Κυριακής της Πεντηκοστής 12-6-2022 Απόστολος Κυριακής των Αγίων Πάντων 19-6-2022 Απόστολος Κυριακής Β´ Ματθαίου 26-6-2022 Απόστολος Κυριακής Γ´ Ματθαίου 3-7-2022

Απόστολος Κυριακής της Πεντηκοστής 12-6-2022

Ο Απόστολος Κυριακής της Πεντηκοστής 12-6-2022 (Πράξ. β΄ 1-11) Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής της Πεντηκοστής Εν τῷ συμπληροῦσθαι τὴν ἡμέραν τῆς πεντηκοστῆς ἦσαν ἅπαντες ὁμοθυμαδὸν ἐπὶ τὸ αὐτό. καὶ ἐγένετο ἄφνω ἐκ...

Ευαγγέλιο Κυριακής των Μυροφόρων 8-5-2022 Ευαγγέλιο Κυριακής της Σαμαρείτιδος 22-5-2022 Ευαγγέλιο Κυριακής των 318 Αγίων Πατέρων 5-6-2022 Ευαγγέλιο Κυριακής των Αγίων Πάντων 19-6-2022 Ευαγγέλιο Κυριακής Γ´ Ματθαίου 3-7-2022

Ευαγγέλιο Κυριακής των 318 Αγίων Πατέρων 5-6-2022

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής των 318 Αγίων Πατέρων της Α´ Οικουμενικής Συνόδου (Ιωάν. ιζ΄ 1–13) Ευαγγέλιο Κυριακής των 318 Αγίων Πατέρων της Α´ Οικουμενικής Συνόδου 5-6-2022 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐπάρας ὁ Ἰησοῦς τοὺς...

Απόστολος Κυριακής των Αγίων 318 Πατέρων 5-6-2022 Απόστολος Κυριακής της Πεντηκοστής 12-6-2022 Απόστολος Κυριακής των Αγίων Πάντων 19-6-2022 Απόστολος Κυριακής Β´ Ματθαίου 26-6-2022 Απόστολος Κυριακής Γ´ Ματθαίου 3-7-2022

Απόστολος Κυριακής των Αγίων 318 Πατέρων 5-6-2022

Ο Απόστολος Κυριακής των Αγίων 318 Πατέρων 5-6-2022 (Πράξ. κ΄ 16-18, 28-36) Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής των Αγίων 318 Πατέρων της Α´ Οικουμενικής Συνόδου Εν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, ἔκρινε γὰρ ὁ Παῦλος...