Προσευχή | proseuxi.gr

Συντάκτης - Άγγελος Λάππας

Αρχική » Αρχείο για Άγγελος Λάππας » Page 2
Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΓ´ Λουκά 24-11-2019 Ευαγγέλιο Κυριακής Ι´ Λουκά 8-12-2019

Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΓ´ Λουκά 24-11-2019

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής ΙΓ´ Λουκά (ιη´ 18-27) Ο πλούσιος νεανίσκος Το Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΓ´ Λουκά 24-11-2019 18 Καὶ ἐπηρώτησέ τις αὐτὸν ἄρχων λέγων· Διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω; 19...

Απόστολος Κυριακής ΙΓ´ Λουκά 24-11-2019 Απόστολος Κυριακής ΙΔ´ Λουκά 1-12-2019

Απόστολος Κυριακής ΙΓ´ Λουκά 24-11-2019

Ο Απόστολος Κυριακής ΙΓ´ Λουκά 24-11-2019 (Εφεσ. β΄ 4-10) Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής ΙΓ´ Λουκά Αδελφοί, ὁ Θεὸς πλούσιος ὢν ἐν ἐλέει, διὰ τὴν πολλὴν ἀγάπην αὐτοῦ ἣν ἠγάπησεν ἡμᾶς, καὶ ὄντας ἡμᾶς νεκροὺς τοῖς...

Ευαγγέλιο Κυριακής Θ´ Λουκά 17-11-2019 Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΔ´ Λουκά 1-12-2019

Ευαγγέλιο Κυριακής Θ´ Λουκά 17-11-2019

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής Θ´ Λουκά (ιβ´ 16-21) Η παραβολή του άφρονος πλουσίου Το Ευαγγέλιο Κυριακής Θ´ Λουκά 17-11-2019 Εἶπεν ὁ Κύριος τὴν παραβολὴν ταύτην· ᾿Ανθρώπου τινὸς πλουσίου εὐφόρησεν ἡ χώρα· καὶ...

Απόστολος Κυριακής Θ´ Λουκά 17-11-2019

Απόστολος Κυριακής Θ´ Λουκά 17-11-2019

Ο Απόστολος Κυριακής Θ´ Λουκά 17-11-2019 (Γαλ. στ΄ 11-18) Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής Θ´ Λουκά Αδελφοί, ἲδετε πηλίκοις ὑμῖν γράμμασιν ἔγραψα τῇ ἐμῇ χειρί. Ὃσοι θέλουσιν εὐπροσωπῆσαι ἐν σαρκί, οὗτοι ἀναγκάζουσιν...

Το Ευαγγέλιο Κυριακής Α´ Λουκά Ευαγγέλιο Κυριακής Ε´ Λουκά 3-11-2019 Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΑ´ Λουκά 15-12-2019

Ευαγγέλιο Κυριακής Ε´ Λουκά 3-11-2019

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής Ε´ Λουκά (ιστ´ 19-31) Ο πλούσιος και ο φτωχός Λάζαρος Το Ευαγγέλιο Κυριακής Ε´ Λουκά 3-11-2019 Ἄνθρωπος δέ τις ἦν πλούσιος, καὶ ἐνεδιδύσκετο πορφύραν καὶ βύσσον εὐφραινόμενος καθ’...

Ο Απόστολος Κυριακής Ζ´ Λουκά 27-10-2019 Απόστολος Κυριακής Ε´ Λουκά 3-11-2019

Ο Απόστολος Κυριακής Ε´ Λουκά 3-11-2019

Ο Απόστολος Κυριακής Ε´ Λουκά 3-11-2019 (Εφεσ. β΄ 4-10) Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής Ε´ Λουκά Αδελφοί, ὁ Θεὸς πλούσιος ὢν ἐν ἐλέει, διὰ τὴν πολλὴν ἀγάπην αὐτοῦ ἣν ἠγάπησεν ἡμᾶς, καὶ ὄντας ἡμᾶς νεκροὺς τοῖς...

Ευαγγέλιο Κυριακής Δ´ Λουκά 13-10-2019 Το Ευαγγέλιο Κυριακής Ζ´ Λουκά 27-10-2019

Ευαγγέλιο Κυριακής Ζ´ Λουκά 27-10-2019

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής Ζ´ Λουκά (Λουκ. η΄ 41 – 56) Η ανάστασις της κόρης του Ιαείρου και η θεραπεία της αιμορροούσης Το Ευαγγέλιο Κυριακής Ζ´ Λουκά 27-10-2019 Τῷ καιρῷ εκείνω, ἦλθεν προς τον Ιησούν...

Ο Απόστολος Κυριακής Ζ´ Λουκά 27-10-2019 Απόστολος Κυριακής Ε´ Λουκά 3-11-2019

Ο Απόστολος Κυριακής Ζ´ Λουκά 27-10-2019

Ο Απόστολος Κυριακής Ζ´ Λουκά 27-10-2019 (Β΄ Κορ. ια΄ 21- ιβ΄ 9)) Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής Ζ´ Λουκά Αδελφοί, ὁ Θεὸς καὶ πατὴρ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ οἶδεν, ὁ ὢν εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας, ὅτι οὐ...

Το Ευαγγέλιο Κυριακής Γ´ Λουκά 6-10-2019 Το Ευαγγέλιο Κυριακής ΣΤ´ Λουκά 20-10-2019

Ευαγγέλιο Κυριακής ΣΤ´ Λουκά 20-10-2019

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής ΣΤ´ Λουκά (Λουκ. Η’ 26-39) Θεραπεία του δαιμονιζομένου των Γαδαρηνών Το Ευαγγέλιο Κυριακής ΣΤ´ Λουκά 20-10-2019 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐλθόντι τῷ ᾿Ιησοῦ εἰς τὴν χώραν τῶν Γαδαρηνῶν...

Εγγραφείτε στο Newsletter!

Εγγραφείτε στο Newsletter για να λαμβάνετε νέα & ενημερώσεις