Προσευχή | proseuxi.gr

Συντάκτης - Άγγελος Λάππας

Απόστολος Κυριακής ΙΓ´ Λουκά 27-11-2022 Απόστολος Κυριακής Ι´ Λουκά 4-12-2022 Απόστολος Κυριακής ΙΑ´ Λουκά 11-12-2022 Απόστολος Κυριακής προ της Χριστού Γεννήσεως 18-12-2022 Απόστολος Χριστουγέννων 25-12-2022 Απόστολος Περιτομής του Χριστού και Αγίου Βασιλείου 1-1-2023

Απόστολος Περιτομής του Χριστού και Αγίου Βασιλείου 1-1-2023

Ο Απόστολος Περιτομής του Χριστού και Αγίου Βασιλείου 1-1-2023 (Κολ. β΄ 8-12) Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Εορτής της Περιτομής του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου Αδελφοί, βλέπετε μή τις...

Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΓ´ Λουκά 27-11-2022 Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΑ´ Λουκά 11-12-2022 Ευαγγέλιο Χριστουγέννων 25-12-2022

Ευαγγέλιο Χριστουγέννων 25-12-2022

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα Χριστουγέννων (Ματθ. β΄ 1-12). Το Ευαγγέλιο Χριστουγέννων 25-12-2022 Τοῦ Ἰησοῦ γεννηθέντος ἐν Βηθλέεμ τῆς Ἰουδαίας ἐν ἡμέραις Ἡρῴδου τοῦ βασιλέως, ἰδοὺ μάγοι ἀπὸ ἀνατολῶν παρεγένοντο εἰς...

Απόστολος Κυριακής ΙΓ´ Λουκά 27-11-2022 Απόστολος Κυριακής Ι´ Λουκά 4-12-2022 Απόστολος Κυριακής ΙΑ´ Λουκά 11-12-2022 Απόστολος Κυριακής προ της Χριστού Γεννήσεως 18-12-2022 Απόστολος Χριστουγέννων 25-12-2022 Απόστολος Περιτομής του Χριστού και Αγίου Βασιλείου 1-1-2023

Απόστολος Χριστουγέννων 25-12-2022

Ο Απόστολος Χριστουγέννων 25-12-2022 (Γαλ. δ΄ 4-7) Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Εορτής των Χριστουγέννων Αδελφοί, ὅτε ἦλθε τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου, ἐξαπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ, γενόμενον ἐκ γυναικός, γενόμενον ὑπὸ...

Ευαγγέλιο Κυριακής ΣΤ´ Λουκά 23-10-2022 Ευαγγέλιο Κυριακής Ζ´ Λουκά 6-11-2022 Ευαγγέλιο Κυριακής Θ´ Λουκά 20-11-2022 Ευαγγέλιο Κυριακής Ι´ Λουκά 4-12-2022 Ευαγγέλιο Κυριακής προ της Χριστού Γεννήσεως 18-12-2022 Ευαγγέλιο Περιτομής του Χριστού και Αγίου Βασιλείου 1-1-2023

Ευαγγέλιο Κυριακής προ της Χριστού Γεννήσεως 18-12-2022

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής προ της Χριστού Γεννήσεως (Ματθ. α´ 1-25). Το Ευαγγέλιο Κυριακής προ της Χριστού Γεννήσεως 18-12-2022 Βίβλος γενέσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, υἱοῦ Δαυῒδ, υἱοῦ Ἀβραάμ.Ἀβραὰμ ἐγέννησε τὸν...

Απόστολος Κυριακής ΙΓ´ Λουκά 27-11-2022 Απόστολος Κυριακής Ι´ Λουκά 4-12-2022 Απόστολος Κυριακής ΙΑ´ Λουκά 11-12-2022 Απόστολος Κυριακής προ της Χριστού Γεννήσεως 18-12-2022 Απόστολος Χριστουγέννων 25-12-2022 Απόστολος Περιτομής του Χριστού και Αγίου Βασιλείου 1-1-2023

Απόστολος Κυριακής προ της Χριστού Γεννήσεως 18-12-2022

Ο Απόστολος Κυριακής προ της Χριστού Γεννήσεως 18-12-2022 (Προς Εβραίους ια´ 9-10, ια´ 32-40) Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής προ της Χριστού Γεννήσεως Αδελφοί, πίστει παρώκησεν Αβραάμ εις την γην της επαγγελίας ως...

Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΓ´ Λουκά 27-11-2022 Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΑ´ Λουκά 11-12-2022 Ευαγγέλιο Χριστουγέννων 25-12-2022

Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΑ´ Λουκά 11-12-2022

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής ΙA´ Λουκά (ιδ´ 16-24) Των Αγίων Προπατόρων Το Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΑ´ Λουκά 11-12-2022 Εἶπεν ὁ Κύριος τὴν παραβολὴν ταύτην· ῎Ανθρωπός τις ἐποίησε δεῖπνον μέγα καὶ ἐκάλεσε πολλούς· καὶ...

Απόστολος Κυριακής ΙΓ´ Λουκά 27-11-2022 Απόστολος Κυριακής Ι´ Λουκά 4-12-2022 Απόστολος Κυριακής ΙΑ´ Λουκά 11-12-2022 Απόστολος Κυριακής προ της Χριστού Γεννήσεως 18-12-2022 Απόστολος Χριστουγέννων 25-12-2022 Απόστολος Περιτομής του Χριστού και Αγίου Βασιλείου 1-1-2023

Απόστολος Κυριακής ΙΑ´ Λουκά 11-12-2022

Ο Απόστολος Κυριακής ΙΑ´ Λουκά 11-12-2022 (Κολ. γ΄ 4-11) Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής ΙΑ´ Λουκά (Των Αγίων Προπατόρων) Αδελφοί, ὅταν ὁ Χριστὸς φανερωθῇ, ἡ ζωὴ ὑμῶν, τότε καὶ ὑμεῖς σὺν αὐτῷ φανερωθήσεσθε ἐν δόξῃ...

Άγιοι που έζησαν τον 20ο αιώνα

Άγιοι που έζησαν τον 20ο αιώνα (Α και Β τόμοι)

Άγιοι που έζησαν τον 20ο αιώνα (Α και Β τόμοι) Ένα βιβλίο για ανθρώπους που έζησαν ανάμεσά μας, αλλά δεν προσδέθηκαν στον κοινωνικό τους περίγυρο και τις αξίες της εποχής, προτίμησαν να κοιτάξουν ψηλά και να αναζητήσουν...

Ευαγγέλιο Κυριακής ΣΤ´ Λουκά 23-10-2022 Ευαγγέλιο Κυριακής Ζ´ Λουκά 6-11-2022 Ευαγγέλιο Κυριακής Θ´ Λουκά 20-11-2022 Ευαγγέλιο Κυριακής Ι´ Λουκά 4-12-2022 Ευαγγέλιο Κυριακής προ της Χριστού Γεννήσεως 18-12-2022 Ευαγγέλιο Περιτομής του Χριστού και Αγίου Βασιλείου 1-1-2023

Ευαγγέλιο Κυριακής Ι´ Λουκά 4-12-2022

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής Ι´ Λουκά (ιγ´ 10-17) Μια γυναίκα θεραπεύεται την ημέραν του Σαββάτου Ευαγγέλιο Κυριακής Ι´ Λουκά 4-12-2022 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἦν διδάσκων ὁ ᾿Ιησοῦς ἐν μιᾷ τῶν συναγωγῶν ἐν τοῖς σάββασι...