Προσευχή | proseuxi.gr
Αρχική » Προσευχη » Προσευχη στον Κυριο » Δώρησε μου μετάνοια Κύριε…

Δώρησε μου μετάνοια Κύριε…

Δώρησε μου μετάνοια Κύριε Εξομολογείσθε τω Κυρίω

Δώρησε μου μετάνοια Κύριε…

Προσευχή του Οσίου Εφραίμ του Σύρου – Δώρησε μου μετάνοια Κύριε

Νύν έτι και σήμερον κατησχυμένω προσώπω και εις γήν νεύοντι, τολμώ λαλήσαι προς σέ τον Δεσπότην και Δημιουργόν τών απάντων. Εγώ δέ ειμί γη και σποδός, όνειδος ανθρώπων, σκώληξ τω όντι και ουκ άνθρωπος, όλως κατεγνωσμένος και κατώδυνος.

Πώς ατενίσω σοι, Δέσποτα; Εν ποία καρδία; Εν ποίω συνειδότι; Εν ποία γλώσση λαλήσω σοι; Πώς δέ την αρχήν ποιήσω της εμής εξομολογήσεως; Ποίων αμαρτιών άφεσιν ο τάλας αιτήσω πρότερον; Των εν γνώσει ασυγγνώστως και των εν παραβάσει αγίων Σου εντολών, ή των εν καταθέσει πονηρών λογισμών;

Αλλ’ ώ Δέσποτα, ως έχων της μακροθυμίας το πέλαγος έμφυτον και της ευσπλαγχνίας την άβυσσον, μη παραχώρησης κοπήναι με τον αχάριστον ως την συκήν την άκαρπον μηδέ αρπάσης με ανέτοιμον, μηδέ παραστήσης την ψυχήν μου στηλίτευμα ελεεινών τω φοβερώ και αδεκάστω σου βήματι. Αλλ’ ως αγαθός Θεός και φιλάνθρωπος, ελέησόν με τον αχάριστον, τον πεπωρωμένον, τον αναπολόγητον, τον καταδεδικασμένον, τον άξιον πάσης κολάσεως και τιμωρίας.

Πώς επικαλέσομαί σε, Δέσποτα των απάντων, τας εντολάς σου μη φυλάξας;

Μετά γάρ το λαβείν με την επίγνωσιν της αληθείας, γέγονα θυμώδης, ανελεήμων, μάλιστα δε εν ρυπαροίς λογισμοίς, και έτι εν γαστριμαργία, εν αδηφαγία, εν υπερηφανία, εν καταλαλιά, εν υποκρίσει; Ψευδόμενος γαρ εγώ επί τους ψεύτας άχθομαι• κρίνω τους πταίοντας ο πλήρης πταισμάτων• εάν υβρισθώ, αμύνομαι εάν μη τιμηθώ, βδελύττομαι, και τους τ αληθεί μοι λέγοντας ως εχθρούς λογίζομαι• μη κολακευόμενος αηδιάζω• ανάξιος ων τιμάς απαιτώ.

Εάν μη τις λειτουργή μοι, κακολογώ αυτόν ως υπερήφανον ασθενούντα αδελφόν αγνοώ, εγώ δε ασθενών, φιλείσθαι και υπηρετείσθαι θέλω. Μειζόνων περιφρονώ και ελάττονας υπερορώ• εάν κρατήσω βραχύ τι εμαυτόν από της αλόγου επιθυμίας, κενοδοξώ• εάν κατορθώσω αγρυπνίαν, τη αντιλογία παγιδεύομαι. Εάν εγκρατεύσω εμαυτόν από βρωμάτων, τω τύφω καταποντίζομαι• εάν εις αρετήν προκόψω τι, κατά των αδελφών μου επαίρομαι. Έξωθεν ταπεινοφρονώ και τη ψυχή υψηλοφρονώ…

Κύριε, διά τους απείρους σου οικτιρμούς δώρησε μου μετάνοια…

Όσιος Εφραίμ ο Σύρος

Και μη ξεχνάτε! Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό μας Δελτίο για να μαθαίνετε νέα και ενημερώσεις…

Ενημερωτικο Δελτιο

Ακολουθήστε μας:
instagram youtube

Προσφορές - Proseuxi.Shop

Προσθέστε Σχόλιο