Προσευχή | proseuxi.gr
Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΒ´ Ματθαίου 27-8-2023 Ευαγγέλιο Κυριακής προ της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού 10-9-2023 Ευαγγέλιο Κυριακής Α´ Λουκά 24-9-2023 Ευαγγέλιο Κυριακής Γ´ Λουκά 8-10-2023 Ευαγγέλιο Κυριακής ΣΤ´ Λουκά 22-10-2023
Αρχική » Κυριακοδρομιο » Ευαγγέλιο Κυριακής Γ´ Λουκά 8-10-2023

Ευαγγέλιο Κυριακής Γ´ Λουκά 8-10-2023

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής Γ´ Λουκά (Λουκ. Ζ΄ 11-16)

Το Ευαγγέλιο Κυριακής Γ´ Λουκά 8-10-2023

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐπορεύετο ὁ Ἰησοῦς εἰς πόλιν καλουμένην Ναΐν· καὶ συνεπορεύοντο αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἱκανοὶ καὶ ὄχλος πολύς. Ὡς δὲ ἤγγισε τῇ πύλῃ τῆς πόλεως, καὶ ἰδοὺ ἐξεκομίζετο τεθνηκὼς υἱὸς μονογενὴς τῇ μητρὶ αὐτοῦ, καὶ αὕτη ἦν χήρα, καὶ ὄχλος τῆς πόλεως ἱκανὸς ἦν σὺν αὐτῇ.

Καὶ ἰδὼν αὐτὴν ὁ Κύριος ἐσπλαγχνίσθη ἐπ’ αὐτῇ καὶ εἶπεν αὐτῇ· Μὴ κλαῖε· καὶ προσελθὼν ἥψατο τῆς σοροῦ, οἱ δὲ βαστάζοντες ἔστησαν, καὶ εἶπε· Νεανίσκε, σοὶ λέγω, ἐγέρθητι. Καὶ ἀνεκάθισεν ὁ νεκρὸς καὶ ἤρξατο λαλεῖν, καὶ ἔδωκεν αὐτὸν τῇ μητρὶ αὐτοῦ. Ἒλαβε δὲ φόβος πάντας, καὶ ἐδόξαζον τὸν Θεὸν, λέγοντες ὅτι προφήτης μέγας ἠγήγερται ἐν ἡμῖν, καὶ ὅτι ἐπεσκέψατο ὁ Θεὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ.

Απόδοση σε νεοελληνική το Ευαγγέλιο Κυριακής Γ´ Λουκά

Εκεῖνο τόν καιρό, πῆγε ὁ Ἰησοῦς σέ μία πόλη πού λεγότανε Ναΐν. Μαζί του ἦταν ἀρκετοί μαθητές του καί πολύ πλῆθος. Τήν ὥρα πού πλησίαζαν στήν πύλη τῆς πόλης, βγάζανε ἕνα νεκρό, τό μονάκριβο γιό μιάς μάνας, πού μάλιστα ἦταν χήρα. Κόσμος πολύς ἀπό τήν πόλη τή συνόδευε.

Ὅταν εἶδε τή χήρα ὁ Κύριος, τή σπλαχνίστηκε καί τῆς εἶπε: «Μήν κλαῖς». Ἔπειτα προχώρησε, ἀκούμπησε τή σορό, καί, ἀφοῦ στό μεταξύ αὐτοί πού βαστοῦσαν τό φέρετρο σταμάτησαν, εἶπε: «Νεαρέ, σέ διατάζω νά σηκωθεῖς». Ἀνακάθισε ὁ νεκρός κι ἄρχισε νά μιλάει. Ὁ Ἰησοῦς τότε τόν παρέδωσε στή μητέρα του. Ὅλους τους κυρίεψε δέος καί δόξαζαν τό Θεό λέγοντας: «Μεγάλος προφήτης ἐμφανίστηκε ἀνάμεσά μας!» καί: «Ὁ Θεός ἦρθε νά σώσει τό λαό του!»

Χειροποίητα Εργόχειρα από το Άγιο Όρος και τα Μοναστήρια μας

Ολα τα Αγιορειτικα εργοχειρα εδω

Σχετικά άρθρα με «Ευαγγέλιο Κυριακής Γ´ Λουκά 8-10-2023»:

Απόστολος Κυριακής Γ´ Λουκά 8-10-2023
Ευαγγέλιο Κυριακής Β´ Λουκά 1-10-2023
Απόστολος Κυριακής Β´ Λουκά 1-10-2023
Ευαγγέλιο Κυριακής Α´ Λουκά 24-9-2023
Απόστολος Κυριακής Α´ Λουκά 24-9-2023
Ευαγγέλιο Κυριακής μετά την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού 17-9-2023

Προσφορές - Proseuxi.Shop

Προσθέστε Σχόλιο