Προσευχή | proseuxi.gr
Ευαγγέλιο Κυριακής Η´ Λουκά 12-11-2023 Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΓ´ Λουκά 26-11-2023 Ευαγγέλιο Κυριακής Ι´ Λουκά 10-12-2023 Ευαγγέλιο Κυριακής μετά την Χριστού Γέννησιν 31-12-2023
Αρχική » Κυριακοδρομιο » Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΓ´ Λουκά 26-11-2023

Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΓ´ Λουκά 26-11-2023

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής ΙΓ´ Λουκά (ιη´ 18-27) Ο πλούσιος νεανίσκος

Το Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΓ´ Λουκά 26-11-2023

Καὶ ἐπηρώτησέ τις αὐτὸν ἄρχων λέγων· Διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω; εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Τί με λέγεις ἀγαθόν; οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ μὴ εἷς, ὁ Θεός. τὰς ἐντολὰς οἶδας· μὴ μοιχεύσῃς, μὴ φονεύσῃς, μὴ κλέψῃς, μὴ ψευδομαρτυρήσῃς, τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου. ὁ δὲ εἶπε· Ταῦτα πάντα ἐφυλαξάμην ἐκ νεότητός μου. ἀκούσας δὲ ταῦτα ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ· Ἔτι ἕν σοι λείπει· πάντα ὅσα ἔχεις πώλησον καὶ διάδος πτωχοῖς, καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανῷ, καὶ δεῦρο ἀκολούθει μοι.

ὁ δὲ ἀκούσας ταῦτα περίλυπος ἐγένετο· ἦν γὰρ πλούσιος σφόδρα. Ἰδὼν δὲ αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς περίλυπον γενόμενον εἶπε· Πῶς δυσκόλως οἱ τὰ χρήματα ἔχοντες εἰσελεύσονται εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ! εὐκοπώτερον γάρ ἐστι κάμηλον διὰ τρυμαλιᾶς ραφίδος εἰσελθεῖν ἢ πλούσιον εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ εἰσελθεῖν. εἶπον δὲ οἱ ἀκούσαντες· Καὶ τίς δύναται σωθῆναι; ὁ δὲ εἶπε· Τὰ ἀδύνατα παρὰ ἀνθρώποις δυνατὰ παρὰ τῷ Θεῷ ἐστιν.

Απόδοση σε νεολληνική το Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΓ´ Λoυκά

Ερμηνευτική απόδοση Ι. Θ. Κολιτσάρα

Και τον ηρώτησε κάποιος άρχων, λέγων· «Διδάσκαλε αγαθέ, τι πρέπει να κάμω, δια να κληρονομήσω την αιώνιον ζωήν;» Είπε δε προς αυτόν ο Ιησούς· «εφ’ όσον με θεωρείς απλούν άνθρωπον, διατί με ονομάζεις αγαθόν; Κανένας δεν είναι απολύτως αγαθός, στον οποίον και να ταιριάζη πλήρως το όνομα αυτό, ει μη μόνον ο Θεός. Γνωρίζεις τας εντολάς· να μη μοιχεύσης, να μη φονεύσης, να μη κλέψης, να μη ψευδομαρτυρήσης, να τιμάς τον πατέρα σου και την μητέρα σου». Εκείνος δε είπε· «όλα αυτά τα εφύλαξα εκ νεότητός μου». Όταν ήκουσε τα λόγια αυτά ο Ιησούς του είπε· «ένα ακόμα σου λείπει· όλα όσα έχεις πώλησέ τα και μοίρασέ τα στους πτωχούς και θα αποκτήσης έτσι θυσαυρόν στον ουρανόν και εμπρός ακολούθησέ με ως πιστός και υπάκουος μαθητής μου».

Εκείνος, όταν ήκουσε αυτά, ελυπήθηκε βαθύτατα· διότι ήτο πολύ πλούσιος και είχε προσκόλλησιν εις τα πλούτη του. Όταν δε τον είδε ο Ιησούς καταλυπημένον να φεύγη, είπε στους μαθητάς του· «πόσον δύσκολα αυτοί που έχουν τα χρήματα θα μπουν εις την βασιλείαν του Θεού! Διότι είναι ευκολώτερον να περάση μια γκαμήλα από την μικρή τρύπα που ανοίγει ένα βελόνι, παρά ένας πλούσιος να εισέλθη εις την βασιλείαν του Θεού». Εκείνοι δε που τον ήκουσαν είπαν· «και ποιός είναι δυνατόν να σωθή, αφού λίγο-πολύ όλοι ανακατευόμεθα με τα χρήματα και ελκυόμεθα από τα χρήματα;» Ο δε Κυριος είπεν· «τα αδύνατα δια τους ανθρώπους είναι κατορθωτά και δυνατά στον Θεόν».

Ημερολόγιο ατζέντα για το 2024 που περιέχει τα Ευαγγέλια των Κυριακών με τη μετάφραση τους, εικόνες Αγίων κάθε ημέρας με τον συνοπτικό βίο τους

Βρειτε το εδω

Σχετικά άρθρα με «Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΓ´ Λουκά 26-11-2023»:

Απόστολος Κυριακής ΙΓ´ Λουκά 26-11-2023
Ευαγγέλιο Κυριακής Θ´ Λουκά 19-11-2023
Απόστολος Κυριακής Θ´ Λουκά 19-11-2023
Ευαγγέλιο Κυριακής Η´ Λουκά 12-11-2023

Προσφορές - Proseuxi.Shop

Προσθέστε Σχόλιο