Προσευχή | proseuxi.gr
Ευαγγέλιο Κυριακής Ζ΄ Ματθαίου 31-7-2022 Ευαγγέλιο Κυριακής Θ´ Ματθαίου 14-8-2022 Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΒ´ Ματθαίου 4-9-2022 Ευαγγέλιο Κυριακής μετά την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού 18-9-2022 Ευαγγέλιο Κυριακής Β´ Λουκά 2-10-2022
Αρχική » Κυριακοδρομιο » Ευαγγέλιο Κυριακής Θ´ Ματθαίου 14-8-2022

Ευαγγέλιο Κυριακής Θ´ Ματθαίου 14-8-2022

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής Θ´ Ματθαίου (Ματθ. ιδ΄ 22-34)

Το Ευαγγέλιο Κυριακής Θ´ Ματθαίου 14-8-2022

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἠνάγκασεν ὁ ᾿Ιησοῦς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ ἐμβῆναι εἰς τὸ πλοῖον καὶ προάγειν αὐτὸν εἰς τὸ πέραν, ἕως οὗ ἀπολύσῃ τοὺς ὄχλους. καὶ ἀπολύσας τοὺς ὄχλους ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος κατ᾿ ἰδίαν προσεύξασθαι. ὀψίας δὲ γενομένης μόνος ἦν ἐκεῖ. τὸ δὲ πλοῖον ἤδη μέσον τῆς θαλάσσης ἦν, βασανιζόμενον ὑπὸ τῶν κυμάτων· ἦν γὰρ ἐναντίος ὁ ἄνεμος. τετάρτῃ δὲ φυλακῇ τῆς νυκτὸς ἀπῆλθε πρὸς αὐτοὺς ὁ ᾿Ιησοῦς περιπατῶν ἐπὶ τῆς θαλάσσης. καὶ ἰδόντες αὐτὸν οἱ μαθηταὶ ἐπὶ τὴν θάλασσαν περιπατοῦντα ἐταράχθησαν λέγοντες ὅτι φάντασμά ἐστι, καὶ ἀπὸ τοῦ φόβου ἔκραξαν. εὐθέως δὲ ἐλάλησεν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς λέγων· θαρσεῖτε, ἐγώ εἰμι· μὴ φοβεῖσθε.

ἀποκριθεὶς δὲ αὐτῷ ὁ Πέτρος εἶπε· Κύριε, εἰ σὺ εἶ, κέλευσόν με πρός σε ἐλθεῖν ἐπὶ τὰ ὕδατα. ὁ δὲ εἶπεν, ἐλθέ. καὶ καταβὰς ἀπὸ τοῦ πλοίου ὁ Πέτρος περιεπάτησεν ἐπὶ τὰ ὕδατα ἐλθεῖν πρὸς τὸν ᾿Ιησοῦν. βλέπων δὲ τὸν ἄνεμον ἰσχυρὸν ἐφοβήθη, καὶ ἀρξάμενος καταποντίζεσθαι ἔκραξε λέγων· Κύριε, σῶσόν με. εὐθέως δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἐπελάβετο αὐτοῦ καὶ λέγει αὐτῷ· ὀλιγόπιστε! εἰς τί ἐδίστασας; καὶ ἐμβάντων αὐτῶν εἰς τὸ πλοῖον ἐκόπασεν ὁ ἄνεμος· οἱ δὲ ἐν τῷ πλοίῳ ἐλθόντες προσεκύνησαν αὐτῷ λέγοντες· ἀληθῶς Θεοῦ υἱὸς εἶ. Καὶ διαπεράσαντες ἦλθον εἰς τὴν γῆν Γεννησαρέτ.

Απόδοση σε νεολληνική το Ευαγγέλιο Κυριακής Θ´ Ματθαίου

Εκείνο τον καιρό, ο Iησούς ανάγκασε τους μαθητές του να μπουν στο πλοίο και να πάνε πριν απ’ αυτόν στην απέναντι όχθη, ώσπου ν’ απολύσει τα πλήθη. Kι αφού απέλυσε τα πλήθη, ανέβηκε μόνος του στο βουνό για να προσευχηθεί. Kι όταν βράδιασε ήταν μόνος του εκεί, ενώ το πλοίο βρισκόταν κιόλας καταμεσής της λίμνης ταλαιπωρούμενο από τα κύματα, γιατί ο άνεμος ήταν αντίθετος. Kαι κατά την τέταρτη βάρδια της νύχτας ξεκίνησε ο Iησούς να πάει κοντά τους περπατώντας πάνω στη λίμνη. Kαι σαν τον είδαν οι μαθητές να περπατά πάνω στη λίμνη, ταράχτηκαν λέγοντας πως είναι φάντασμα, κι από το φόβο τους κραύγασαν. Aμέσως τότε τους μίλησε ο Iησούς, λέγοντάς τους: Θάρρος! Eγώ είμαι, μη φοβάστε! Aποκρίθηκε τότε ο Πέτρος και του είπε:

Kύριε, αν είσαι εσύ, πρόσταξέ με να έρθω κοντά σου βαδίζοντας πάνω στα νερά. Kι εκείνος του είπε: Έλα. Tότε κατέβηκε ο Πέτρος από το πλοίο και περπάτησε επάνω στα νερά για να έρθει στον Iησού. Bλέποντας, όμως, δυνατό τον άνεμο, φοβήθηκε. Kι επειδή άρχισε να βουλιάζει, φώναξε: Kύριε, σώσε με. Aμέσως τότε ο Iησούς απλώνοντας το χέρι του τον έπιασε και του λέει: Oλιγόπιστε, τι σε έκανε να διστάσεις; Kαι μόλις μπήκαν στο πλοίο κόπασε ο άνεμος. Tότε, εκείνοι που βρίσκονταν στο πλοίο, ήρθαν και τον προσκύνησαν λέγοντάς του: Πραγματικά είσαι Γιος Θεού! Kι αφού πέρασαν απέναντι, αποβιβάστηκαν στη Γεννησαρέτ.

Χειροποίητα Εργόχειρα από το Άγιο Όρος και τα Μοναστήρια μας

Ολα τα Αγιορειτικα εργοχειρα εδω

Σχετικά άρθρα με «Ευαγγέλιο Κυριακής Θ´ Ματθαίου 14-8-2022»:

Απόστολος Κυριακής Θ´ Ματθαίου 14-8-2022
Ευαγγέλιο Κυριακής Η´ Ματθαίου 7-8-2022
Απόστολος Κυριακής Η´ Ματθαίου 7-8-2022
Ευαγγέλιο Κυριακής Ζ΄ Ματθαίου 31-7-2022

Ακολουθήστε μας:
youtube

Προσφορές - Proseuxi.Shop

Προσθέστε Σχόλιο