Προσευχή | proseuxi.gr
Αρχική » Προσευχη » Προσευχη στην Παναγια » Ύμνοι στην Παναγία Γερόντισσα

Ύμνοι στην Παναγία Γερόντισσα

Ύμνοι στην Παναγία Γερόντισσα

Ύμνοι στην Παναγία Γερόντισσα

Ύμνοι στην Θαυματουργή Εικόνα Παναγία Γερόντισσα. Η Εικόνα της Παναγίας της Γερόντισσας φυλάσσεται στην Ιερά Μονή Παντοκράτορος Αγίου Όρους.

Προσόμοια. Ήχος δ΄. Ἔδωκας σημείωσιν.

Εδωκε Πανάμωμε, η Σή Εικὼν η Υπέρτιμος, επινεύσει Σου Δέσποινα, φωνήν επιτάττουσαν, ταχέως τελέσαι, την Ιερουργίαν, τω Ιερεί προς μετοχήν, των Μυστηρίων υπό του Γέροντος, εκ τούτου δε Γερόντισσαν, ταύτην Αγνή ὀνομάζομεν, και ωδήν χαριστήριον, τη Ση δόξῃ προσάγομεν.

Ενδον Κόρη μένουσα, επί πολλά έτη άγνωστος, η Εικών Σου του φρέατος, ήν πάλαι ο βάρβαρος, έρριψεν αφρόνως, και δικαία κρίσει, τιμωρηθείς ο δυσσεβής, ταύτην εγνώρισε τοις προσήκουσιν, ήν πίστει ανελκύσαντες, χαράς πολλής επληρώθησαν, οι δοξάζοντες Άχραντε, τα πολλά μεγαλεία Σου.

Έχοντες την χάριν Σου, την προϊούσαν εκάστοτε, εκ τού Σου Εκτυπώματος, τη επισκιάσει Σου, ως χαράς αιτίαν, και ως θυμηδίας, πρόξενον Κόρη αληθώς, ανακηρύττομεν τα Σά θαύματα, και Εορτήν χαρμόσυνον, επιτελούμέν Σοι Δέσποινα, την θερμήν Σου βοήθειαν, μυστικώς εκδεχόμενοι.

Ύμνοι στην Παναγία Γερόντισσα

Kαθίσμα Ήχος α΄. Τον τάφον σου Σωτήρ.

Εξ ύψους εφ’ ημάς, μητρική συμπαθεία, επίβλεπε αεί, και της Σής βοηθείας, χορήγει την ενέργειαν, και την χάριν την άφθονον, τοις προσπίπτουσι, τη Ιερά Σού Εικόνι, Κόρη Άχραντε, Ευλογημένη Μαρία, και Σε μεγαλύνουσι.

Κάθισμα Ήχος δ ΄. Ο Υψωθείς εν τω Σταυρώ.

Ο ασεβώς διατεθείς Θεοτόκε, και πονηρά κατά της Σής μελετήσας, θαυματουργού Εικόνος Κόρη βάρβαρος, τυφλωθείς πεπείραται, της εν ταύτη σκηνούσης, χάριτός Σου Δέσποινα, και δυνάμεως θείας, δι’ ής λυτρούσαι πάσης απειλής, τούς την Σήν κλήσιν, φωνούντας εκ πίστεως.

Κάθισμα Ήχος γ΄. Την ωραιότητα.

Έλαιον άφθονον, Παρθένε δέδωκας, και τα κενά το πριν, δοχεία έπλησας, θαυματουργούσης αληθώς, Εικόνος Σου της Αγίας. Όθεν ως Γερόντισσα, και προστάτις και έφορος, δίδου ημίν πάντοτε, τα γλυκύρροα νάματα, των θείων οικτιρμών τού Υιού Σου, και τού ελέους Θεοτόκε.

Ύμνοι στην Παναγία Γερόντισσα

Απολυτίκιον. Ήχος δ΄. Ταχύ προκατάλαβε.

Ως Μήτηρ φιλεύσπλαγχνος, Χριστού τού πάντων Θεού, Γερόντισσα πέφηνας, εν συμπαθεία πολλή, ημών Αειπάρθενε. Όθεν υπό την σκέπην της θερμής σου πρεσβείας, σπεύδοντες καθ’ εκάστην, ευλαβώς Σοι βοώμεν· χαίρε Κεχαριτωμένη, ο Κύριος μετά Σου.

Κοντάκιον Ήχος β´. Τοις των αιμάτων σου.

Ως Γεροντίσσῃ ημών σοι προσπίπτομεν, και ισχυρά προστασίᾳ Πανάμωμε. Αλλ’ ώ του Θεού Μήτερ Άχραντε, μη διαλίπῃς αεί προστατεύουσα, ημών εν κινδύνοις και θλίψεσι.

Μεγαλυνάριον

Χάριν αναβλύζει η ση Εικών, και παραμυθίας, Θεοτόκε τον γλυκασμόν, τοις εν τη πικρία, παθών συνεχομένοις, Γερόντισσα και πόθω σε μεγαλύνουσι.

Και μη ξεχνάτε! Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό μας Δελτίο για να μαθαίνετε νέα και ενημερώσεις…

Ενημερωτικο Δελτιο

Σχετικά άρθρα με «Ύμνοι στην Θαυματουργή Εικόνα Παναγία Γερόντισσα»:

Η Εικόνα της Παναγίας Γερόντισσας και ο αλλόθρησκος
Προσευχή για τους συνανθρώπους σου…
Να διαπλάσετε τις ψυχές των παιδιών σας…
Τα παιδιά, η προσευχή και η Εκκλησία
Προσευχή για την αδικία

Ακολουθήστε μας:
instagram youtube

Προσφορές - Proseuxi.Shop

Προσθέστε Σχόλιο