Προσευχή | proseuxi.gr

Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΕ´ Λουκά 26-1-2020

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής ΙΕ´ Λουκά (ιθ´ 1-10) Ο Ιησού και ο Ζακχαίος Το Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΕ´ Λουκά 26-1-2020 Και εἰσελθὼν διήρχετο τὴν ῾Ιεριχώ· 2 καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ὀνόματι καλούμενος Ζακχαῖος, καὶ αὐτὸς ἦν ἀρχιτελώνης, καὶ οὗτος ἦν...

Κυριακοδρομιο

Αρχική » Κυριακοδρομιο
Ευαγγέλιο Αγίων Θεοφανείων 6-1-2020 Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΕ´ Λουκά 26-1-2020

Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΕ´ Λουκά 26-1-2020

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής ΙΕ´ Λουκά (ιθ´ 1-10) Ο Ιησού και ο Ζακχαίος Το Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΕ´ Λουκά 26-1-2020 Και εἰσελθὼν διήρχετο τὴν ῾Ιεριχώ· 2 καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ὀνόματι καλούμενος Ζακχαῖος, καὶ αὐτὸς ἦν...

Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΒ´ Λουκά 19-1-2020

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής ΙΒ´ Λουκά (Λουκ. ιζ´ 12-19) Δέκα λεπρών Το Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΒ´ Λουκά 19-1-2020 12 Καὶ εἰσερχομένου αὐτοῦ εἴς τινα κώμην ἀπήντησαν αὐτῷ δέκα λεπροὶ ἄνδρες, οἳ ἔστησαν πόρρωθεν, 13...

Απόστολος Αγίων Θεοφανείων 6-1-2020 Απόστολος Κυριακής μετά τα Φώτα 12-1-2020 Απόστολος Κυριακής ΙΒ´ Λουκά 19-1-2020 Απόστολος Κυριακής ΙΕ´ Λουκά 26-1-2020

Απόστολος Κυριακής ΙΒ´ Λουκά 19-1-2020

Ο Απόστολος Κυριακής ΙΒ´ Λουκά 19-1-2020 (Κολ. γ΄ 4-11) Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής ΙΒ´ Λουκά (Δέκα λεπρών) Αδελφοί, ὅταν ὁ Χριστὸς φανερωθῇ, ἡ ζωὴ ὑμῶν, τότε καὶ ὑμεῖς σὺν αὐτῷ φανερωθήσεσθε ἐν δόξῃ. Νεκρώσατε...