Προσευχή | proseuxi.gr

Ευαγγέλιο Κυριακής Β´ Λουκά 2-10-2022

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής Β´ Λουκά (Λουκ. στ΄ 31-36) Το Ευαγγέλιο Κυριακής Β´ Λουκά 2-10-2022 Εἶπεν ὁ Κύριος· Καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως. Καὶ εἰ ἀγαπᾶτε τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις...

Καινή Διαθήκη με Σύντομη Ερμηνεία

Ευαγγέλιο Κυριακής Α´ Λουκά 25-9-2022

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής Α´ Λουκά (Λουκ. ε´ 1-11) Το Ευαγγέλιο Κυριακής Α´ Λουκά 25-9-2022 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἑστὼς ὁ ᾿Ιησοῦς παρὰ τὴν λίμνην Γεννησαρέτ, εἶδε δύο πλοῖα ἑστῶτα παρὰ τὴν λίμνην· οἱ δὲ ἁλιεῖς...

Απόστολος Κυριακής ΙΒ´ Ματθαίου 4-9-2022 Απόστολος Κυριακής προ της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού 11-9-2022 Απόστολος Κυριακής μετά την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού 18-9-2022 Απόστολος Κυριακής Α´ Λουκά 25-9-2022 Απόστολος Κυριακής Β´ Λουκά 2-10-2022

Απόστολος Κυριακής Α´ Λουκά 25-9-2022

Ο Απόστολος Κυριακής Α´ Λουκά 25-9-2022 (Β΄ Κορ. δ΄ 6-15) Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής Β´ Λουκά Αδελφοί, ὁ Θεὸς ὁ εἰπὼν ἐκ σκότους φῶς λάμψαι, ὃς ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν πρὸς φωτισμὸν τῆς γνώσεως τῆς δόξης...