Προσευχή | proseuxi.gr

Ευαγγέλιο Κυριακής του Τυφλού 9-6-2024

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής του Τυφλού (Μαρκ. ιε΄ 43 – ιστ΄ 8) Το Ευαγγέλιο Κυριακής του Τυφλού 9-6-2024 Τῶ καιρῷ ἐκείνῳ, παράγων ὁ ᾿Ιησοῦς, εἶδεν ἄνθρωπον τυφλὸν ἐκ γενετῆς. Καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες· ῾Ραββί, τίς...

Καινή Διαθήκη με Σύντομη Ερμηνεία

Ευαγγέλιο Κυριακής του Παραλύτου 26-5-2024

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής του Παραλύτου (Ιωάν. ε´ 1-15) Το Ευαγγέλιο Κυριακής του Παραλύτου 26-5-2024 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἀνέβη ὁ᾿Ιησοῦς εἰς ῾Ιεροσόλυμα. ῎Εστι δὲ ἐν τοῖς ῾Ιεροσολύμοις ἐπὶ τῇ προβατικῇ...

Απόστολος Κυριακής των Μυροφόρων 19-5-2024 Απόστολος Κυριακής του Παραλύτου 26-5-2024 Απόστολος Κυριακής του Τυφλού 9-6-2024

Απόστολος Κυριακής του Παραλύτου 26-5-2024

Ο Απόστολος Κυριακής του Παραλύτου 26-5-2024 (Πράξ. θ΄ 32-42) Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής του Παραλύτου Εγένετο δὲ Πέτρον διερχόμενον διὰ πάντων κατελθεῖν καὶ πρὸς τοὺς ἁγίους τοὺς κατοικοῦντας Λύδδαν. εὗρε δὲ...