Προσευχή | proseuxi.gr
Αρχική » Επικαιροτητα » Μισό αιώνα μετά χειροτονία Πρεσβυτέρου στο ακριτικό Καστελλόριζο

Μισό αιώνα μετά χειροτονία Πρεσβυτέρου στο ακριτικό Καστελλόριζο

Μισό αιώνα μετά χειροτονία Πρεσβυτέρου στο ακριτικό Καστελλόριζο

Μισό αιώνα μετά χειροτονία Πρεσβυτέρου στο ακριτικό Καστελλόριζο

Ἡ Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων 14η Ἰουνίου 2020, γιά τήν τοπική Ἐκκλησία, ἀναμφισβήτητα θά μποροῦσε νά χαρακτηριστεῖ μία ἰδιαίτερη καί ἱστορική ἡμέρα, ἀφοῦ στά πλαίσια τῆς Ποιμαντικῆς ἐπισκέψεώς του στό ἀκριτικό Καστελλόριζο (Μεγίστη), ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σύμης κ. Χρυσόστομος τέλεσε τήν εἰς Πρεσβύτερον Χειροτονία τοῦ Διακόνου π. Χρήστου Συμεωνίδη, νέου Ἐφημερίου τῆς ἐκεῖσε Ἐνορίας Ἁγίου Γεωργίου Πηγαδιοῦ.

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σύμης, κατόπιν προτροπῆς, εὐχῆς καί εὐλογίας τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ ἡμῶν Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου περί τῆς ἀναγκαιότητος ἐπαναλειτουργίας τοῦ ὡς ἄνω Ἐνοριακοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καί διορισμοῦ τακτικοῦ ἐν αὐτῷ Ἐφημερίου, κινούμενος καί ὁ ἴδιος ἀπό ποιμαντική ἀγωνία καί ἀνύστακτο ἐνδιαφέρον γιά τήν διαποίμανση τοῦ ἀκριτικοῦ Λαοῦ τῆς Ἐπαρχίας του, πραγματοποίησε τίς σχετικές ἐνέργειες γιά τήν πραγμάτωση τοῦ ἱεροῦ αὐτοῦ σκοποῦ, καί σύν Θεῷ οἱ ἰθύνοντες τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων κατανοῦντες τό ἰδιαίτερον τοῦ πράγματος, παρεχώρησαν εἰς τήν καθ’ ἡμᾶς Ἱερά Μητρόπολιν μία ἐπιπλέον Ἐφημεριακή θέση, ἀποκλειστικῶς γιά τό Καστελλόριζο.

Κατόπιν τούτων, καί ἀφοῦ ἡ Χειροτονία εἶχε ὁρισθεῖ διά τήν Γ΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν, πλήν ὅμως λόγῳ τῶν εἰδικῶν συνθηκῶν πού ἐπικρατοῦσαν τότε ἀνεβλήθη, «τό πλήρωμα τοῦ χρόνου ἦλθε», καί ἡ χειροτονία ἐτελέσθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου κατά τήν διάρκειαν τῆς σημερινῆς Θ. Λειτουργίας εἰς τόν ἐκεῖσε Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, συλλειτουργούντων μετ’ αὐτοῦ, τοῦ Πανοσιολ. Καθηγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Πανορμίτου Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκουμ. Θρόνου π. Ἀντωνίου Πατροῦ, τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς Νήσου Πρωτοπρ. π. Γεωργίου Μαλτέζου καί τοῦ Διακόνου π. Γεωργίου Κακακιοῦ. Ἀξίζει νά σημειωθεῖ ἡ ἀθρόα συμμετοχή πάντων τῶν κατοίκων τοῦ Καστελλορίζου μέ ἐπικεφαλῆς τήν Δημοτική Ἀρχή, ὡς καί τῶν Στρατιωτικῶν, Ἀστυνομικῶν καί Λιμενικῶν Ἀρχῶν τῆς Νήσου, οἱ ὁποῖοι μετά πλείστης χαρᾶς ἄκουσαν καί ἀνέμεναν τήν ἔλευσιν τοῦ νέου φερέλπιδος κληρικοῦ. Ἅπαντες κατανοῦντες τίς νέες αισιόδοξες προοπτικές πού πλέον ἀνοίγονται γιά τήν ἔτι περισσότερον πνευματική ἀναβάθμιση τῆς Νήσου, ἐκδήλωναν τήν πηγαία χαρά τους διά τό μέγα αὐτό γεγονός, ἀναφωνούντες πολλάκις τό Ἄξιος!

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σύμης ὁμίλησε πρό τῆς χειροτονίας καταλλήλως διά τό μέγα ὑπούργημα τῆς Ἱερωσύνης, συνδέων αὐτό μέ τό Μυστήριο τῆς Πεντηκοστῆς καί τήν κάθοδο τοῦ Παρακλήτου, γεγονός τό ὁποῖο ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία ἑόρτασε τήν παρελθοῦσα Κυριακή, πλήν ὅμως ἀενάως ζεῖ καί βιώνει, καθ’ ὅτι τό Ἅγιον Πνεῦμα, «Ἱερέας τελειοῖ… καί ὅλον συγκροτεῖ τόν θεσμόν τῆς Ἐκκλησίας».

Ἐν συνεχείᾳ νουθετῶν τόν χειροτονούμενον, προέπεμψε αὐτόν, ὅπως συναισθανόμενος τήν διαγενομένην εἰς αὐτόν ὑψίστην εὐλογίαν τοῦ Θεοῦ καί τό βάρος τῆς εὐθύνης, ἐργασθεῖ φιλοτίμως καί εὐσυνειδήτως στόν ἀμπελῶνα τοῦ Κυρίου, ἀξιοποιῶντας τό μέγα Χάρισμα τῆς Ἱερωσύνης πρός δόξαν Θεοῦ καί εὔκλειαν τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας, ἀνταποκρινόμενος εἰς τάς ὑψηλάς ἀπαιτήσεις καί προσδοκίας τῶν ἀκριτῶν κατοίκων, οἵτινες εὐλαβοῦνται τά ὅσια καί ἱερά, τά ἤθη καί ἔθιμα τοῦ Γένους μας, μά πρωτίστως ἀγαποῦν καί σέβονται τήν Μητέρα Ἐκκλησία καί τόν Σεπτόν Αὐτῆς Προκαθήμενον τόν Οἰκουμενικόν ἡμῶν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαῖον. Ἐπεσήμανε δέ, ὅτι πρόκειται νά συνεχίσει μία σταδιοδρομία φορτωμένη μέ ἱστορικό μεγαλεῖο καί δόξα καί θά διαδραματίσει ἕνα ρόλο μέ οὐσιαστική καί ζωτική σημασία, γιά τό παρόν καί τό μέλλον τῆς ἀκριτικῆς αὐτῆς Νήσου τῆς Μητροπολιτικῆς Περιφερείας.

Τέλος τοῦ εὐχήθη νά ἔχει τό χάρισμα καί νά ἀντιλαμβάνεται, ὡς εὐαίσθητος δέκτης, τά μηνύματα τῶν καιρῶν, νά ἀφουγκράζεται σωστά τόν παλμό καί τόν προβληματισμό τῆς τοπικῆς κοινωνίας, νά κατανοεῖ τίς δυσκολίες καί τίς ἀγωνίες τῶν ἀνθρώπων, νά ὑπερβαίνει τίς ὅποιες κρίσεις τῆς ἐποχῆς, νά ὁδηγεῖ τόν λαόν τοῦ Θεοῦ εἰς νομάς σωτηρίους.

Ἀκολούθως ὁ π. Χρῆστος ἀντιφωνῶν μέ λίαν συγκινητικά λόγια ἀνεφέρθη εἰς τόν ἱερόν του πόθον καί ἐξέφρασε τά συναισθήματα εὐγνωμοσύνης του, εὐχαριστῶν τόν Σεβασμιώτατον διά τήν ἀγάπη καί τήν ἐμπιστοσύνη του. Ἐν συνεχείᾳ εὐχαρίστησε τήν σύζυγόν του τούς οἰκείους του καί ἅπαντα τά πρόσωπα πού συνετέλεσαν, ὥστε νά λάβει ὁ πόθος αὐτός «σάρκα καί ὀστᾶ».

Ἀξίζει νά σημειωθεῖ ὅτι στό Καστελλόριζο ἡ προηγουμένη Χειροτονία κληρικοῦ, ἦταν ἡ εἰς Διάκονον Χειροτονία τοῦ νῦν Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς Νήσου Πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου Μαλτέζου, ἡ ὁποία ἐτελέσθη ὑπό τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου Ρόδου Σπυρίδωνος (Συνοδινοῦ) εἰς τόν ἴδιον Ναόν τό ἔτος 1970, τουτέστιν πρό πεντήκοντα ἀκριβῶς ἐτῶν. Ἔκτοτε ὁ π. Γεώργιος, ὁ φλογερός καί ἀκάματος αὐτός κληρικός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σύμης, συνεχίζει σεμνοπρεπῶς μέ νεανικό σφρίγος τό ἐκκλησιαστικό καί ἐθνικό του ἔργο στήν ἀκρώρεια αὐτή τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ἐνισχύοντας πολυμερῶς καί πολυτρόπως τούς ἀκρίτες κατοίκους, τούς ὁποίους ὅλα αὐτά τά χρόνια διακόνησε μέ ταπείνωση, αὐταπάρνηση καί ἀγάπη.

Δραττόμενος τῆς εὐκαιρίας, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης κ. Χρυσόστομος, συνεχάρη τόν π. Γεώργιο καί τοῦ εὐχήθη ὑγεία καί μακροημέρευση παρά τοῦ Δωρεοδότου Κυρίου, ὥστε ἐπί ἔτη πολλά νά συνεχίζει τήν ἀνεκτίμητη ἐκκλησιαστική καί ἐθνική του δράση, ἐμπνέοντας καί τόν νεοχειροτονηθέντα π. Χρῆστο στήν, σήμερον ἀρξαμένη, Ἱερατική πορεία καί ἀποστολή του. Ὁ δέ π. Γεώργιος, διαβεβαίωσε τόν Σεβασμιώτατο ὅτι θά στέκει πάντοτε στό πλάϊ τοῦ νέου κληρικοῦ ὡς στοργικός πατέρας καὶ οὐδέποτε θά τὸν ἐγκαταλείψει μόνον στὸν εὐγενικὸ ἀγώνα ποὺ ἔχει ἀναλάβει καὶ τοῦ ἔχει ἀναθέσει ἡ Ἐκκλησία μας.

Ὁ χειροτονηθείς Πρεσβύτερος, καταγόμενος ἐκ τῆς Βυζαντινῆς Θεσσαλονίκης, τυγχάνει ἔγγαμος καί μέχρι πρό τινος ὑπηρετοῦσε ἐκεῖσε ὡς Ἱεροψάλτης ἐπί σειράν ἐτῶν, ἀξιοποιῶντας τίς πλούσιες μουσικές σπουδές του. Ἄγει τό 33ο ἔτος τῆς ἡλικίας του, εἶναι πτυχιοῦχος τοῦ Τμήματος Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικῆς τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καί κάτοχος μεταπτυχιακοῦ Τίτλου Σπουδῶν τῆς Σχολῆς Καλῶν Τεχνῶν καί τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ἰδίου Πανεπιστημίου. Ὁμοίως ἡ σύζυγος Πρεσβυτέρα Αἰκατερίνη, καταγομένη ἐξ Ἀθηνῶν, τυγχάνει πτυχιοῦχος τοῦ Τμήματος Χημικῶν Μηχανικῶν τῆς Πολυτεχνικῆς Σχολῆς ἐπίσης τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ἀμφότεροι εἶναι ἄρτιοι γνῶστες ξένων γλωσσῶν, ἡ γνώση τῶν ὁποίων ἀναμφιβόλως θά ἀποτελέσει βασικό ἐργαλεῖο στήν Ἱερατική καί ποιμαντική διακονία.

Και μη ξεχνάτε! Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό μας Δελτίο για να μαθαίνετε νέα και ενημερώσεις…

Ενημερωτικο Δελτιο

Σχετικά άρθρα με «Μισό αιώνα μετά χειροτονία Πρεσβυτέρου στο ακριτικό Καστελλόριζο»:

Η Εορτή των Αγίων Πάντων στην Πρόνοια Ναυπλίου (ΦΩΤΟ)
Κυριακή των Αγίων Πάντων
Εορτή Προφήτου Ελισσαίου
Απόστολος Κυριακής των Αγίων Πάντων 14-6-2020
Ευαγγέλιο Κυριακής των Αγίων Πάντων 14-6-2020
Άγιοι Ισίδωροι Λυκαβηττού: Πανήγυρις Αγίου Ιούδα του Θαδδαίου

Ακολουθήστε μας:
instagram youtube


Στείλτε μας ειδήσεις, φωτογραφίες & άρθρα στο: info@proseuxi.gr

Προσθέστε Σχόλιο

Εγγραφείτε στο Newsletter!

Εγγραφείτε στο Newsletter για να λαμβάνετε νέα & ενημερώσεις