Προσευχή | proseuxi.gr
Αρχική » Επικαιροτητα » Ο Λυτρωτής ενδύεται την ανθρώπινη αδυναμία

Ο Λυτρωτής ενδύεται την ανθρώπινη αδυναμία

δώρο των Χριστουγέννων Λυτρωτής

Ο Λυτρωτής ενδύεται την ανθρώπινη αδυναμία

Ο Λυτρωτής σαρκούται

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2017
Ἀρ. Πρωτ. 1070

Πρός τό
Χριστεπώνυμο Πλήρωμα
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί,
«Ἰδοὺ γὰρ εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαρὰν μεγάλην…ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον Σωτήρ…» (Λουκ. Β΄ 10-11).

Μήνυμα χαρᾶς καὶ ἐλπίδας ἐκπέμπει στὸν ταραγμένο κόσμο μας ἡ γέννηση τοῦ Χριστοῦ. «Χριστὸς γεννᾶται». Ὁ Θεὸς ἐνδύεται τὴν ἀνθρώπινη ἀδυναμία. Γίνεται τέλειος ἄνθρωπος παραμένοντας τέλειος Θεός. Κρύβοντας τὴν παντοδυναμία Του, ἔρχεται ἀνάμεσά μας ἁπλά, διακριτικά. Ὡς ἀδύναμο βρέφος. Ἦλθε γιὰ νὰ καταργήσει τὶς διακρίσεις καὶ νὰ γκρεμίσει τὰ ἐμπόδια ποὺ διχάζουν λαοὺς καὶ ἀνθρώπους. “Ἐξῆλθε Λόγος εἰς ἀνάπλασιν λαῶν”. Σήμερα περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλο χρειαζόμαστε τὸν Λυτρωτή, ὄχι ὡς ἰδέα καὶ ὡς ἴνδαλμα, ἀλλὰ ὡς βίωμα καὶ ζωή. Πράξη, ὄχι θεωρία, ὄχι ἰδέες, ὄχι ἠθικὰ διδάγματα, ὄχι σύμβολα. Σάρκωση Θεοῦ, ἀνάσταση ἀνθρώπου.

«Δι’ ὑμᾶς ἐπτώχευσε πλούσιος ὧν, ἴνα ὑμεῖς τῇ ἐκείνου πτωχείᾳ πλουτήσητε». Ὁ ταπεινὸς καὶ πρᾶος Ἰησοῦς ξαναδίνει μία ἄλλη δυναμικὴ στὶς ἀνθρώπινες σχέσεις καὶ κοινωνίες. Ὅλα ἀνατρέπονται. Δὲν μιλοῦμε πλέον γιὰ θρησκεία καὶ τυπικὴ εὐσέβεια, ἀλλὰ γιὰ ἐκκλησιαστικὴ συνείδηση καὶ ἑνότητα. Οἱ πρῶτοι γίνονται ἔσχατοι, οἱ ἔσχατοι πρῶτοι. Ἐξουσία δὲν εἶναι νὰ κατακυριεύεις τοὺς ἄλλους, ἀλλὰ νὰ εἶσαι πάντων διάκονος. Πρωτοπόροι ἀναδεικνύονται οἱ περιφρονεμένοι καὶ καταφρονεμένοι τῆς κοινωνίας, ὅλοι ἐκεῖνοι ποὺ ἐγκαταλείπουν τὸν ἑαυτό τους στὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἐξουσία τοῦ γεννηθέντος Χριστοῦ συνδέεται μὲ τὴ θυσιαστικη πρόσφορα τῆς ἀγάπης. Ὁ ταπεινὸς Ἰησοῦς σέβεται τὴν ἐλευθερία καὶ τὴν ἱερότητα τοῦ κάθε ἀνθρώπινου προσώπου, ἀκόμη καὶ αὐτοῦ ποὺ Τὸν ἀμφισβητεί.

Οἱ σύγχρονοι, βέβαια, ρυθμοὶ τῆς κοινωνίας μας εἶναι ἐντελῶς ἀντίθετοι μὲ τὸ πνεῦμα τῆς ἐλευθερίας καὶ τῆς ἀγάπης. Κόσμος ἁρπαγῆς καὶ ἰδιοτέλειας, βίας καὶ ἀδικίας δὲν ἔχει χῶρο γιὰ τὸν ταπεινὸ καὶ πρᾶο Ἰησοῦ. “Ἦλθε στοὺς δικούς Του, ἀλλὰ οἱ δικοί Του δὲν Τὸν δέχθηκαν”. Τοὺς περισσότερους ἀνθρώπους ἐξακολουθεῖ νὰ τοὺς συγκινεῖ ἕνας πανοδύναμος θεὸς ποὺ θὰ τοὺς χαρίσει ὅλα ἐκεῖνα ποὺ τοὺς στερεῖ ἡ ζωή.

Ἕνας Λυτρωτής, ἕτοιμος νὰ ὑποσχεθεῖ μαγικὲς λύσεις γιὰ κάθε πρόβλημα. Γι’ αὐτό, ὅσες φορὲς καὶ ἂν ξανάρθει ὡς ἀδύναμο καὶ ταπεινὸ βρέφος, πάλι σὲ φάτνη θὰ γεννηθεῖ, γιατί οἱ ἄνθρωποι τοῦ τύπου καὶ τῆς θρησκείας δὲν τὸν ἀντέχουν. Δὲν ἀντέχουν τὴν ἀγάπη καὶ τὴν ἐλευθερία του, τοὺς παιδεύει, τοὺς μπερδεύει. Αὐτοὶ διψοῦν γιὰ ἐξουσία καὶ δύναμη καὶ αὐτὸς ἔρχεται ὡς ταπεινὸς καὶ ἀδύναμος. Αὐτοὶ διψᾶνε γιὰ ἀπειλὲς καὶ τιμωρίες καὶ αὐτὸς συγχωρεῖ καὶ ἀνέχεται. Οἱ ἰσχυροί, οἱ ἱκανοί, οἱ πετυχημένοι ποτὲ δὲν τὸν κατάλαβαν. Ἡ διδασκαλία Του εἶναι ἀπειλὴ γιὰ τὴν κατεστημένη ἐξουσία τους, γι’ αὐτὸ καὶ Αὐτὸς τοὺς προσπερνάει καὶ ἀγκαλιάζει τοὺς ταπεινοὺς καὶ καταφρονεμένους τῆς ζωῆς, τοὺς πονεμένους καὶ ἀπογοητευμένους, ὅλους ἐκείνους ποὺ ποτὲ δὲν θεώρησαν ὅτι ἀξίζουν τὴ Βασιλεία Του. Μὲ ὅλους αὐτοὺς ταύτισε τὴν ὕπαρξή Του.

Ὁ Λυτρωτής σαρκοῦται, ἐνσωματώνεται στὴν ἀνθρωπότητα μὲ τρόπο ποὺ αἰφνιδιάζει κάθε ἀνθρώπινη λογική. Ἡ εἰκόνα τοῦ Βρέφους τῆς Βηθλεὲμ δὲν θυμίζει σὲ τίποτα οὔτε τὴν θριαμβολογία οὔτε τὶς μεθόδους τῶν ἡγετῶν τοῦ κόσμου τούτου. Ἀντὶ νὰ ὡραιοποιήσει τὴν ἀνθρώπινη τραγωδία, θὰ τὴν ἀποκαλύψει σὲ ὅλο της τὸ μέγεθος. Ἀντὶ νὰ ὑποσχεθεῖ αὐτόματες ἐξόδους ἀπὸ τὰ ἀδιέξοδα, θὰ μᾶς καλέσει σὲ ἀγῶνες προσωπικούς, διαρκεῖς καὶ ἐπίμονους. Ἀντὶ νὰ μᾶς μοιράσει φροῦδες ἐλπίδες ἀνατροπῶν, θὰ μᾶς καλέσει σὲ μεταμόρφωση τοῦ ἑαυτοῦ μας καὶ συμμετοχὴ στὸ χτίσιμο ἑνὸς καλύτερου κόσμου.

Ἀδελφοί μου, τώρα ποὺ ἡ βία, ἡ ἀδικία καὶ ἡ φτώχεια μαστίζουν τὴν ἀνθρωπότητα καὶ γεμίζουν τὶς καρδιὲς τῶν ἀνθρώπων μὲ ἀνησυχία καὶ ταραχή, ἀπὸ τὸ ταπεινὸ σπήλαιο τῆς Βηθλεὲμ ἀναπηδᾶ ἕνας νέος κόσμος. Κόσμος ποὺ βηματίζει τὴ ζωὴ καὶ ἑρμηνεύει τὸν θάνατο. Στὸ σπήλαιο τῆς Βηθλεὲμ γεννήθηκε ἡ ἐλπίδα. Ἐμεῖς εἴμαστε οἱ μάρτυρές της. Ἂς τολμήσουμε νὰ ἀντισταθοῦμε στὴν παρακμή. Νὰ μὴν μείνουμε παρατηρητὲς τῆς ἀδικίας καὶ τῆς ἐκμετάλλευσης. Τὸ σκοτάδι ποτὲ δὲν θὰ νικήσει τὸ φῶς. “Χριστός γεννᾶται τὴν πρὶν πεσοῦσαν ἀναστήσων εἰκόνα”.

Μέ πατρικές εὐχές καί ἀγάπη Χριστοῦ γεννηθέντος
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Ο ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ

Εγγραφείτε στο Newsletter μας!   

Σχετικά άρθρα:
Το πρόσωπο του Χριστού στο επίκεντρο αμφισβητήσεων
Η Εορτή των Χριστουγέννων στη Νέα Ιωνία
Με λαμπρότητα γιορτάστηκαν τα Χριστούγεννα στο Βόλο

Στείλτε ειδήσεις, φωτογραφίες & άρθρα τα οποία πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες info@proseuxi.gr

Προσθέστε Σχόλιο

Εγγραφείτε στο Newsletter!

Εγγραφείτε στο Newsletter για να λαμβάνετε νέα & ενημερώσεις