Προσευχή | proseuxi.gr
Αρχική » Διαφορα » Ποιος μπορεί αντάξια να υμνήσει την Θεοτόκο;

Ποιος μπορεί αντάξια να υμνήσει την Θεοτόκο;

Ποιος μπορεί αντάξια να υμνήσει την Θεοτόκο;

Ποιος μπορεί αντάξια να υμνήσει την Θεοτόκο;

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά.

Ποιός, ἀλήθεια, μπορεῖ ἀντάξια νά ὑμνήσει τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, «τήν Ὑψηλοτέραν τῶν οὐρανῶν»; Μόνον οἱ ἅγιοι, μεταρσιωμένοι ἀπό τό κάλλος, τήν ταπείνωση, τό μεγαλεῖο, τῆς ὑπερχερουβικῆς καθαρότητάς της, τήν μεγαλύνουν, τήν ὑμνολογοῦν, χωρίς κορεσμό.

Ὅλα αὐτά τά γνωρίζει ὁ ὑμνογράφος τῆς σημερινῆς ἑορτῆς τῆς σεβασμίας Κοιμήσεώς της καί στόν Οἶκο τοῦ Ὄρθρου λέει :

«Τείχισόν μου τάς φρένας, Σωτήρ μου˙ τό γάρ τεῖχος τοῦ Κόσμου ἀνυμνῆσαι τολμῶ, τήν ἄχραντον Μητέρα σου˙ ἐν πύργῳ ρημάτων ἐνίσχυσόν με».

Μέ τήν ἱκεσία αὐτή καί τήν ἐπίγνωση τῆς ἀδυναμίας μας νά τήν ὑμνήσουμε ἐπάξια, τολμοῦμε νά τῆς ἀπευθύνουμε τά ψελλίσματά μας. Αἰσθανόμενοι τήν ἀνεπάρκεια καί τήν φτώχεια μας, ψηλαφοῦμε τήν ἀλήθεια τῆς Ὀρθοδόξου πίστεώς μας πού λέει ὅτι ὁ βαθμός τῆς ἀγάπης μας γιά τήν Θεοτόκο, μαζί μέ τήν αἴσθηση τῆς ἀδυναμίας μας, εἶναι τό μέτρο τῆς πνευματικότητάς μας.

Ὁ Θεός ὑποσχέθηκε ὅτι : «Ἐνοικήσω ἐν αὐτοῖς καί ἐμπεριπατήσω» (Β΄ Κορ. 6,16). Ὅταν ἦρθε ἡ ὥρα τῆς ἐπί γῆς παρουσίας Του, τήν παρθενική μήτρα ἐπέλεξε. Ἡ Παναγία ἔγινε ἡ σκηνή τοῦ σαρκωμένου Θεοῦ. Καί σύμφωνα μέ τόν ἅγιο Ἰωάννη τόν Χρυσόστομο : «Ἄν ὁ ἥλιος καθόλου δέν λερώνεται ἀπό τή συνάφειά του μέ τά ὑλικά πράγματα, πολύ περισσότερο ὁ Ἥλιος τῆς δικαιοσύνης. Μπῆκε σέ καθαρή σάρκα. Ὄχι μόνο δέν μολύνθηκε, ἀλλά καί κατέστησε τήν σάρκα αὐτή κατέστησε καθαρώτερη καί ἁγιώτερη» (Ε.Π.Ε. 35,456).

Τό πρόσωπο τῆς Ὑπερευλογημένης Θεοτόκου Μαρίας κατέχει ἐξέχουσα θέση στήν ζωή τῆς Ἐκκλησίας. Ὅλα τά γεγονότα τῆς ζωῆς της ἑορτάζονται πανηγυρικά, διότι ἡ Παναγία εἶναι ἡ μόνη πού συνέργησε οὐσιαστικά στό ἔργο τῆς Θείας Οἰκονομίας. Γιά τό ἀνθρώπινο γένος εἶναι ἡ «πρόξενος τῶν ὑπέρ φύσιν ἀγαθῶν».

Ἡ ἑορτή τῆς σεβασμίας Κοιμήσεώς της εἶναι γεγονός πανηγυρικό, χαρμόσυνο καί ἔνδοξο. Κατά τήν σημερινή ἑορτή βλέπουμε τήν Παναγία δοξασμένη νά ἀνέρχεται στούς οὐρανούς.

Πρώτη Αὐτή ἀπελευθερώθηκε ἀπό τήν φυλακή τοῦ θανάτου. Δικαιωματικά, ἀφοῦ Αὐτή γέννησε τόν ἀπελευθερωτή τῶν ἀνθρώπων, τόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό. Δίκαιο καί σωστό δέν εἶναι τό δῶρο τῆς ἐλευθερίας ἀπό τά δεσμά τοῦ θανάτου νά τό προσφέρει ὁ Χριστός πρῶτα στήν Μητέρα του; Κατά προτεραιότητα μετετέθη τιμητικά πρώτη ἀπό ὅλους τούς ἀνθρώπους. Οἱ ψυχές τῶν ἁγίων καί τῶν δικαίων ἀπολαμβάνουν τίς δωρεές τοῦ οὐρανοῦ, τά σώματα ὅμως περιμένουν τήν κοινή ἀνάσταση. Ἡ Παναγία ζεῖ τήν δόξα, τήν θέωση τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως, τήν ὁποία ἀνέβασε στούς οὐρανούς ὁ Χριστός κατά τήν ἀνάληψή του.

Ἡ ἔνδοξη αὐτή ἑορτή μᾶς διδάσκει ὅτι, ὅπως γιά τήν Παναγία ὁ θάνατος δέν εἶναι τό τέλος τῆς ζωῆς καί ὁ ἀφανισμός τοῦ σώματος, ἀλλά ἡ εἴσοδος στήν νέα ζωή πού μᾶς πρόσφερε ὁ Κύριος διά τῆς ἀναστάσεώς του, ἔτσι καί οἱ πιστοί διά τοῦ θανάτου εἰσέρχονται στήν νέα προοπτική τῆς ἀθανάτου ζωῆς καί τῆς ἐπουρανίου βασιλείας μετά τῆς Θεομήτορος καί πάντων τῶν ἁγίων.

Ἡ διά τοῦ θανάτου διάβαση ἀπό τά πρόσκαιρα στά αἰώνια ὁδηγεῖ στήν συνάντηση μέ τήν Παναγία, τούς ἁγίους, τίς ἀσώματες δυνάμεις, τήν ἐν οὐρανοῖς θριαμβεύουσα Ἐκκλησία. Γι’ αὐτό ἡ Παναγία εἶναι ἡ αὐγή πού φωτίζει τήν ἀτελεύτητη ἡμέρα. «Χαῖρε αὐγή μυστικῆς ἡμέρας». Ἡ ἐλπίδα γιά τήν εἴσοδό μας στήν ποθεινή αὐτή ἡμέρα ὁμολογεῖ τήν ἔνδοξη Κοίμησή της ὡς ὑπόθεση ἑορτῆς, χαρᾶς καί πανηγύρεως, δίνοντας νόημα στήν ζωή μας, ἐκτρέφοντας τήν βεβαιότητα τῆς κοινῆς ἀναστάσεως.

Ὅλη ἡ ὑμνολογία εἶναι διανθισμένη μέ τό πρόσωπο τῆς ἀειπαρθένου Μαρίας. Ὅλοι οἱ ἅγιοι ἐτρέφοντο ἀπό τό ἀνεπανάληπτο αὐτό θαῦμα τῶν θαυμάτων. Ὁ ἅγιος Πρόκλος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως καί μαθητής τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, ἐγκωμιάζοντας τήν πανάμωμο Παρθένο στέκεται μέ θαυμασμό καί ἀπορία μπροστά της γράφοντας : «Ἄνθρωπε, μέ τόν λογισμό σου γύρισε ὁλόκληρο τόν ὁρατό καί ἀόρατο κόσμο καί δές, ἄν ὑπάρχῃ, κάτι ἴσο ἤ ἀνώτερο ἀπό τήν ἁγία καί Θεοτόκο καί Παρθένο Μαρία».

Αὐτή εἶναι τό καύχημα τῶν Παρθένων, τό στήριγμα τῶν πιστῶν, τό διάδημα τῆς Ἐκκλησίας, τό ἔνδυμα τῆς ἀρετῆς, ἡ δόξα τῶν δικαίων, τό κατάλυμα τῆς Παναγίας Τριάδος. Ἄς γίνουμε, ἀδελφοί, θυσία ἀγάπης μπροστά στά πανάχραντα πόδια της. Νοερά, ἄν καί ἀνάξιοι, ἄς τά ἀγκαλιάσουμε, ἄς τά ἀσπαστοῦμε εὐλαβικά, ἄς ἀκουμπήσουμε τά μέτωπα, τά χείλη, τά μάτια, γιά νά ἀντλήσουμε ἄφθονα τά χαρίσματα καί τίς εὐεργεσίες πού δωρεάν ἁπλόχερα σκορπίζει.

Ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος ἄς μᾶς ἔχει κάτω ἀπό τήν μητρική της προστασία καί σκέπη. ΑΜΗΝ.

Διάπυρος πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο εὐχέτης πάντων ὑμῶν.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο ΔΡΑΜΑΣ ΠΑΥΛΟΣ

Βρείτε μοναδικά Αγιορείτικα Κομποσχοίνια από Δάκρυα Παναγίας:

Κομποσχοινια Δακρυα Παναγιας Εδω

Σχετικά άρθρα με «Ποιος μπορεί αντάξια να υμνήσει την Θεοτόκο;»:

«Αν θέλει η Παναγία…» λένε οι Αγιορείτες
Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος: Να προσευχόμαστε καθημερινά…
Όπου ο Χριστός εκεί και η Παναγία
Άγιος Παΐσιος Αγιορείτης: Στην πνευματική ζωή δεν υπάρχει ένας κανόνας
Το «Κύριε ελέησον» κάνει θαύματα…
Η Παναγία είναι η μεγαλύτερη ασφάλεια του ανθρώπου…

Ακολουθήστε μας:
instagram youtube

Προσφορές - Proseuxi.Shop

Προσθέστε Σχόλιο