Προσευχή | proseuxi.gr

Τον Κύριον υμνείτε

Τον Κύριον υμνείτε, και υπερυψούτε εις πάντας τους αιώνας. Ευλογείτε, πάντα τα έργα Κυρίου, τον Κύριον, υμνείτε και υπερυψούτε αυτόν εις τους αιώνας. Τον Κύριoν υμνείτε, και υπερυψούτε εις πάντας τους αιώνας...

Αγνή Παρθένε Δέσποινα

Αγνή Παρθένε Δέσποινα

Αγνή Παρθένε Δέσποινα Ύμνος στην Παναγία Αγνή Παρθένε Δέσποινα Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως Αγνή Παρθένε Δέσποινα, Ἄχραντε Θεοτόκε, Χαῖρε Νύμφη Ἀνύμφευτε. Παρθένε Μήτηρ Ἄνασσα, Πανένδροσέ τε πόκε, Χαῖρε Νύμφη Ἀνύμφευτε...

Ορθόδοξα Χριστιανικά Βιβλία

Προσευχή στην Παναγία

Προσευχή στην Παναγία

Εις την κλίμακα την ουράνιον, την Παρθένον – Προσευχή στην Παναγία Φωτοφόρος σκηνή, Παντευλόγητε, κιβωτός χρυσαυγής αναδέδειξαι Θεόν Λόγον, αγνή, περιέχουσα, τον σαρκί καταλύσαντα θάνατον. Θεοτόκον Σε έγνωμεν, Πάναγνε...