Προσευχή | proseuxi.gr
Αρχική » Προσευχη » Προσευχη στην Παναγια » Προσευχή εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον

Προσευχή εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον

Προσευχή εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον Ευαγγελισμός Θεοτόκου

Προσευχή εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον για να μας φυλάει από τους κινδύνους.

Ανυμνών μεγαλύνω Σε, Άχραντε,
την το γένος ημών μεγαλύνασαν.
Δυσωπών δυσωπώ Σε, Πανύμνητε,
την αεί τον Υιόν δυσωπήσασαν.

Ευλογών μακαρίζω Σε, Δέσποινα,
ην πιστών γενεαί μακαρίζουσιν.
Αναμέλπω την χάριν Σου, Άνασσα,
ην αγγέλων χοροί μεγαλύνουσιν.

Θεομήτορ Μαρία Θεόνυμφε
τας οδούς μου κατεύθυνον, δέομαι.
Μητροπάρθενε, Δέσποινα, άσπιλε,
κινδυνεύοντα συ διεφύλαττε.

Σωτηρίας ημών το κεφάλαιον,
σωτηρίαν εμοί ου απέργασαι.
Ευδοκίας ημών το προοίμιον,
ευλογίαν καμοί θείαν δώρησαι.

Θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε,
την ψυχήν μου πτωχεύσασαν πλούτισον.
Φωτοφόρε λυχνία ολόφωτε,
σκοτισθέντα τον νουν μου καταύγασον.

Χαριτόβρυτε Μήτηρ Πανύμνητε,
των δεινών και κινδύνων διάσωσον.
Αειπάρθενε νύμφη ανύμφευτε,
διαφύλαξόν με πολεμούμενον.

Αθεμίτοις, Πανάμωμε, πταίσμασι
της ψυχής μου το κάλλος ημαύρωσα
πλην ευδόκησον πλύναι τοις δάκρυσι
ην αφρόνως ο τάλας ηχρείωσα.

Τον Υιόν και Θεόν Σου ικέτευσον,
και κριτήν ευμενή μοι απέργασαι.
Σαις πρεσβείαις ικέτην οικείωσον
και δεινής καταδίκης με λύτρωσαι.

Από την πρώτη Ωδή.

Σχετικά άρθρα:

Χαιρετισμοί στην Παναγία Στάση Β΄
Χαιρετισμοί της Θεοτόκου Στάση Β’

Προσφορές - Proseuxi.Shop

1 σχόλιο