Προσευχή | proseuxi.gr
Αρχική » Προσευχη » Διαφορες Προσευχες » Προσευχή για απόκτηση παιδιού

Προσευχή για απόκτηση παιδιού

Προσευχή για απόκτηση παιδιού

Προσευχή για απόκτηση παιδιού

Προσευχή για απόκτηση παιδιού (Αγίου Αρσενίου του Καππαδόκου)

Προσευχή για απόκτηση παιδιού για να βοηθήσει ο Θεός τα ζευγάρια να κάνουν παιδιά ώστε να μη θλίβονται.

Λέγεται το Τρισάγιο πριν την προσευχή για απόκτηση παιδιού

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.

Δόξα σοί ο Θεός ημών, δόξα σοί.

Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε, το Πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κηλίδος, και σώσον, Αγαθέ, τας ψυχάς ημών.

Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. (τρεις φορές)

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ιλάσθητι ταις αμαρτίαις ημών. Δέσποτα, συγχώρισον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επισκεψε και ίασαι τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου.

Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Πάτερ ημών, ο εν τοις ουρανοίς, αγιασθήτω το όνομά Σου, ελθέτω η βασιλεία Σου, γεννηθήτω το θέλημά Σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών, και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού.

(Ψαλμός 19)

Προσευχή για απόκτηση παιδιού

2 Επάκουσαι σου Κύριος εν ημέρα θλίψεως, υπερασπίσαι σου το όνομα τού Θεού Ιακώβ. 3 εξαποστείλαι σοι βοήθειαν εξ αγίου και εκ Σιὼν αντιλάβοιτό σου. 4 μνησθείη πάσης θυσίας σου και το ολοκαύτωμά σου πιανάτω. (διάψαλμα). 5 δώη σοι Κύριος κατά τήν καρδίαν σου και πάσαν τήν βουλήν σου πληρώσαι. 6 αγαλλιασόμεθα εν τώ σωτηρίῳ σου και εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών μεγαλυνθησόμεθα. πληρώσαι Κύριος πάντα τά αιτήματά σου. 7 νύν έγνων ότι έσωσε Κύριος τον χριστόν αυτού· επακούσεται αυτού εξ ουρανού αγίου αυτού· εν δυναστείαις η σωτηρία τής δεξιάς αυτού. 8 ούτοι εν ἅρμασι και ούτοι εν ἵπποις, ημείς δὲ εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών μεγαλυνθησόμεθα. 9 αυτοί συνεποδίσθησαν και έπεσαν, ημείς δὲ ανέστημεν και ανωρθώθημεν. 10 Κύριε, σώσον τον βασιλέα, και επάκουσον ημών, εν ή αν ημέρα επικαλεσώμεθά σε.

(Ψαλμός 106)

Προσευχή για απόκτηση παιδιού

Εξομολογείσθε τώ Κυρίῳ, ότι χρηστός, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού· 2 ειπάτωσαν οἱ λελυτρωμένοι υπό Κυρίου, οὓς ελυτρώσατο εκ χειρός εχθρού. 3 εκ τών χωρών συνήγαγεν αυτούς, από ανατολών και δυσμών και βορρά και θαλάσσης. 4 επλανήθησαν εν τῇ ερήμῳ εν γῇ ανύδρῳ, οδόν πόλεως κατοικητηρίου ουχ εύρον, 5 πεινώντες και διψώντες, η ψυχή αυτών εν αυτοίς εξέλιπε· 6 και εκέκραξαν πρός Κύριον εν τώ θλίβεσθαι αυτούς, και εκ τών αναγκών αυτών ερρύσατο αυτοὺς 7 και ὡδήγησεν αυτοὺς εις οδόν ευθείαν τού πορευθήναι εις πόλιν κατοικητηρίου. 8 εξομολογησάσθωσαν τώ Κυρίῳ τά ελέη αυτού και τά θαυμάσια αυτού τοίς υἱοίς τών ανθρώπων, 9 ότι εχόρτασε ψυχήν κενήν και πεινώσαν ενέπλησεν αγαθών.

10 καθημένους εν σκότει και σκιά θανάτου, πεπεδημένους εν πτωχεία και σιδήρῳ, 11 ότι παρεπίκραναν τά λόγια τού Θεού, και τήν βουλήν τού ῾Υψίστου παρώξυναν, 12 και εταπεινώθη εν κόποις η καρδία αυτών, ἠσθένησαν, και ουκ ἦν ο βοηθών· 13 και εκέκραξαν πρός Κύριον εν τώ θλίβεσθαι αυτούς, και εκ τών αναγκών αυτών έσωσεν αυτοὺς 14 και εξήγαγεν αυτοὺς εκ σκότους και σκιάς θανάτου και τοὺς δεσμοὺς αυτών διέρρηξεν. 15 εξομολογησάσθωσαν τώ Κυρίῳ τά ελέη αυτού και τά θαυμάσια αυτού τοίς υἱοίς τών ανθρώπων, 16 ότι συνέτριψε πύλας χαλκάς και μοχλοὺς σιδηρούς συνέθλασεν.

17 αντελάβετο αυτών εξ οδού ανομίας αυτών, διά γάρ τάς ανομίας αυτών εταπεινώθησαν· 18 πάν βρώμα εβδελύξατο η ψυχή αυτών, και ἤγγισαν ἕως τών πυλών τού θανάτου· 19 και εκέκραξαν πρός Κύριον εν τώ θλίβεσθαι αυτούς, και εκ τών αναγκών αυτών έσωσεν αυτούς, 20 απέστειλε τον λόγον αυτού και ιάσατο αυτοὺς και ερρύσατο αυτοὺς εκ τών διαφθορών αυτών. 21 εξομολογησάσθωσαν τώ Κυρίῳ τά ελέη αυτού και τά θαυμάσια αυτού τοίς υἱοίς τών ανθρώπων 22 και θυσάτωσαν αυτώ θυσίαν αινέσεως και εξαγγειλάτωσαν τά έργα αυτού εν αγαλλιάσει. 23 οἱ καταβαίνοντες εις θάλασσαν εν πλοίοις, ποιούντες εργασίαν εν ὕδασι πολλοίς, 24 αυτοί εἶδον τά έργα Κυρίου και τά θαυμάσια αυτού εν τώ βυθώ.

25 εἶπε, και έστη πνεύμα καταιγίδος, και υψώθη τά κύματα αυτής· 26 αναβαίνουσιν ἕως τών ουρανών και καταβαίνουσιν ἕως τών αβύσσων, η ψυχή αυτών εν κακοίς ετήκετο· 27 εταράχθησαν, εσαλεύθησαν ὡς ο μεθύων, και πάσα η σοφία αυτών κατεπόθη· 28 και εκέκραξαν πρός Κύριον εν τώ θλίβεσθαι αυτούς, και εκ τών αναγκών αυτών εξήγαγεν αυτοὺς 29 και επέταξε τῇ καταιγίδι, και έστη εις αὔραν, και εσίγησαν τά κύματα αυτής· 30 και ευφράνθησαν, ότι ησύχασαν, και ὡδήγησεν αυτοὺς επί λιμένα θελήματος αυτού. 31 εξομολογησάσθωσαν τώ Κυρίῳ τά ελέη αυτού και τά θαυμάσια αυτού τοίς υἱοίς τών ανθρώπων. 32 υψωσάτωσαν αυτόν εν εκκλησία λαού και εν καθέδρα πρεσβυτέρων αινεσάτωσαν αυτόν. 33 έθετο ποταμοὺς εις έρημον και διεξόδους υδάτων εις δίψαν, 34 γήν καρποφόρον εις ἅλμην από κακίας τών κατοικούντων εν αυτῇ.

35 έθετο έρημον εις λίμνας υδάτων και γήν ἄνυδρον εις διεξόδους υδάτων. 36 και κατώκισεν εκεί πεινώντας, και συνεστήσαντο πόλεις κατοικεσίας 37 και έσπειραν αγροὺς και εφύτευσαν αμπελώνας και εποίησαν καρπόν γεννήματος, 38 και ευλόγησεν αυτούς, και επληθύνθησαν σφόδρα, και τά κτήνη αυτών ουκ εσμίκρυνε. 39 και ὠλιγώθησαν και εκακώθησαν από θλίψεως κακών και οδύνης. 40 εξεχύθη εξουδένωσις επ᾿ ἄρχοντας αυτών, και επλάνησεν αυτοὺς εν αβάτῳ και ουχ οδώ. 41 και εβοήθησε πένητι εκ πτωχείας και έθετο ὡς πρόβατα πατριάς. 42 όψονται ευθείς και ευφρανθήσονται, και πάσα ανομία εμφράξει το στόμα αυτής. 43 τίς σοφός και φυλάξει ταύτα και συνήσει τά ελέη τού Κυρίου;

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Αλληλούϊα, Αλληλούϊα, Αλληλούϊα, δόξα Σοι ο Θεός. (τρίς)

Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Άξιον εστιν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αειμακάριστον και παναμώμητον, και Μητέρα του Θεού ημών.
Την τιμιωτέραν των Χερουβείμ, και ενδοξοτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρως Θεόν Λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον, σε μεγαλύνομεν.

Θεοτοκίον

Υπό την σην ευσπλαχνίαν καταφεύγομεν, Θεοτόκε, τας ημών ικεσίας, μη παρίδης εν περιστάσει, αλλ’ εκ κινδύνων λύτρωσαι ημάς, μόνη Αγνή, μόνη ευλογημένη.

Απολυτίκιον Ήχος γ’. Θείας πίστεως. Αγίου Αρσενίου του Καππαδόκου

Βίον ένθεον, καλώς ανύσας, σκεύος τίμιον του Παρακλήτου, Ανεδείχθης θεοφόρε Αρσένιε, και των θαυμάτων την χάριν δεξάμενος, πάσι παρέχεις ταχείαν βοήθειαν, Πάτερ ’Οσιε Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

Δί’ ευχών των αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

Προσευχητάριο ειδικών περιστάσεων για ποικίλες περιστάσεις και δυσκολίες της καθημερινής ζωής, ιδιαίτερα του σύγχρονου ανθρώπου.

Βρειτε το βιβλιο εδω

Σχετικά άρθρα με «Προσευχή για απόκτηση παιδιού»:

Παρακλητικός Κανών Αρχαγγέλου Μιχαήλ Πανορμίτου
Προσευχή για εγκυμοσύνη
Ο Άγιος Λουκάς σε θεραπεύει…
Προσευχή στην Παναγία για αποκτηση παιδιού πνευματικά ή μη;
Γιατί ανάβουμε καντήλι στο σπίτι μας;

Ακολουθήστε μας:
youtube

Προσφορές - Proseuxi.Shop

Προσθέστε Σχόλιο