Προσευχή | proseuxi.gr
Αρχική » Προσευχη » Διαφορες Προσευχες » Προσευχή για το άγχος της εποχής μας

Προσευχή για το άγχος της εποχής μας

Προσευχή για το άγχος

Προσευχή για το άγχος της εποχής μας ώστε να ενδυναμώνει ο Κύριος!

Η προσευχή για το άγχος της εποχής μας βοηθάει ώστε να αιτηθείτε στο Θεό την βοήθειά Του για να διώξετε ή να μειώσετε το άγχος της καθημερινότητας.

Προσευχή για το άγχος της εποχής μας

Πριν όμως διαβάσουμε την ευχή και προσευχηθούμε στον Κύριο με θέρμη για να μας απαλλάξει από το άγχος της καθημερινότητας ας αναλογιστούμε λιγάκι το πως προσευχόμαστε!

Θα πρέπει την προσευχή μας να μην την διακατέχει άγχος, ανυπομονησία και προπαντός ελαφρότητα!

Αναλογιστήκαμε πόσες φορές προσπαθήσαμε να προσευχηθούμε ενώ στην καρδιά μας υπήρχε τρικυμία; Πόσες φορές ζητήσαμε κάτι στην προσευχή μας επίμονα αλλά δεν είδαμε να πραγματοποιείτε;

Μήπως θα έπρεπε πρώτα να κάνουμε προσευχή για ηρεμία πνευματική;

Δεν είδαμε κάποια ανταπόκριση της προσευχής μας…

Οι περισσότεροι θέλουμε να πραγματοποιηθούν πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουμε αν είναι καλά για την ψυχή μας αλλά παρ’ όλα αυτά επιμένουμε με σθένος να πραγματοποιηθούν!

Μην προσπαθούμε στην επικοινωνία μας με τον Θεό να εντάξουμε το άγχος. Να προσευχόμαστε με ηρεμία και να φροντίζουμε να ανοίγουμε τα πνευματικά μας αυτιά..! Μην θέλουμε κάτι επίμονα και απλά το ζητάμε…

Ο Θεός ξέρει καλύτερα από εμάς τι είναι καλό και ωφέλιμο!

Προσευχήσου απλά! Άκουσε την ψυχή σου και ταξίδεψε κοντά στον Θεό. Άνοιξε τον εν Χριστώ δίαυλο επικοινωνίας στην κατάλληλη συχνότητα και συντονίσου με τον Χριστό!

Η προσευχή σου να μην είναι προσευχή απελπισίας!

Μην ξεχνάς πως ο Κύριος μας αγαπάει πολύ περισσότερο από ότι εμείς οι ίδιοι αγαπάμε τον εαυτό μας!

Η προσευχή άλλωστε είναι η αβίαστη επικοινωνία με τον Κύριο.

Μην απογοητεύεσαι και ας νομίζεις κάποιες στιγμές ότι δεν βρίσκει «ανταπόκριση» η προσευχή σου! Ο Κύριος να είσαι σίγουρος πως ακούει. Θα πράξει με τον καλύτερο τρόπο για εμάς!

Είναι καλό πάντα να ζητάμε το ωφέλιμο για την ψυχή μας διότι εμείς δεν ξέρουμε ποιο είναι αλλά ο Κύριος γνωρίζει…

Αφού λοιπόν εμπιστευτούμε τον Θεό πλήρως ας προσευχηθούμε με θέρμη ώστε να καταπολεμήστε το στρες με την προσευχή.

προσευχη για τις φοβιες

Προσευχή για το άγχος της εποχής μας

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.

Δόξα σοί ο Θεός ημών, δόξα σοί.

Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε, το Πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κηλίδος, και σώσον, Αγαθέ, τας ψυχάς ημών.

Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. (τρεις φορές)

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ιλάσθητι ταις αμαρτίαις ημών. Δέσποτα, συγχώρισον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επισκεψε και ίασαι τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου.

Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Πάτερ ημών, ο εν τοις ουρανοίς, αγιασθήτω το όνομά Σου, ελθέτω η βασιλεία Σου, γεννηθήτω το θέλημά Σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών, και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού.

(Ψαλμός 97)

ΑΣΑΤΕ τῷ Κυρίῳ ᾆσμα καινόν, ὅτι θαυμαστὰ ἐποίησεν ὁ Κύριος· ἔσωσεν αὐτὸν ἡ δεξιὰ αὐτοῦ καὶ ὁ βραχίων ὁ ἅγιος αὐτοῦ. 2 ἐγνώρισε Κύριος τὸ σωτήριον αὐτοῦ, ἐναντίον τῶν ἐθνῶν ἀπεκάλυψε τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ. 3 ἐμνήσθη τοῦ ἐλέους αὐτοῦ τῷ ᾿Ιακὼβ καὶ τῆς ἀληθείας αὐτοῦ τῷ οἴκῳ ᾿Ισραήλ· εἴδοσαν πάντα τὰ πέρατα τῆς γῆς τὸ σωτήριον τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. 4 ἀλαλάξατε τῷ Θεῷ, πᾶσα ἡ γῆ, ᾄσατε καὶ ἀγαλλιᾶσθε καὶ ψάλατε· 5 ψάλατε τῷ Κυρίῳ ἐν κιθάρᾳ, ἐν κιθάρᾳ καὶ φωνῇ ψαλμοῦ· 6 ἐν σάλπιγξιν ἐλαταῖς καὶ φωνῇ σάλπιγγος κερατίνης ἀλαλάξατε ἐνώπιον τοῦ Βασιλέως Κυρίου. 7 σαλευθήτω ἡ θάλασσα καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς, ἡ οἰκουμένη καὶ πάντες οἱ κατοικοῦντες ἐν αὐτῇ. 8 ποταμοὶ κροτήσουσι χειρὶ ἐπὶ τὸ αὐτό, τὰ ὄρη ἀγαλλιάσονται, 9 ὅτι ἥκει κρῖναι τὴν γῆν· κρινεῖ τὴν οἰκουμένην ἐν δικαιοσύνῃ καὶ λαοὺς ἐν εὐθύτητι.

Ἀπολυτίκιον Ἦχος α’. Τῆς ἐρήμου πολίτης. Αγίου Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως

Σηλυβρίας τὸν γόνον καὶ Αἰγίνης τὸν ἔφορον, τὸν ἐσχάτοις χρόνοις φανέντα ἀρετῆς φίλον γνήσιον, Νεκτάριον τιμήσωμεν πιστοί, ὡς ἔνθεον θεράποντα Χριστοῦ, ἀναβλύζει γὰρ ἰάσεις παντοδαπὰς τοῖς εὐλαβῶς κραυγάζουσι. Δόξα τῷ σὲ δοξάσαντι Χριστῷ, δόξα τῷ σὲ θαυματώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διὰ σοῦ πᾶσιν ἰάματα.

Δί’ ευχών των αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

Προσευχητάρια για ποικίλες περιστάσεις και δυσκολίες της καθημερινής ζωής, ιδιαίτερα του σύγχρονου ανθρώπου.

Βρειτε τα βιβλια εδω

Ακολουθήστε μας:
instagram youtube

Προσφορές - Proseuxi.Shop

Προσθέστε Σχόλιο