Προσευχή | proseuxi.gr
Αρχική » Προσευχη » Προσευχη στην Παναγια » Προσευχή στην Παναγία Αγίου Νεκταρίου

Προσευχή στην Παναγία Αγίου Νεκταρίου

Προσευχή στην Παναγία Αγίου Νεκταρίου Εις την κλίμακα την ουράνιον, την Παρθένον

Προσευχή στην Παναγία Αγίου Νεκταρίου

Μια προσευχή στην Παναγία Αγίου Νεκταρίου Μητροπολίτου Πενταπόλεως Αιγύπτου

Δέσποινά μου Θεοτόκε, ἡ ἐλπίς μου, ἡ ἰσχύς μου, ἡ τό ἀγαλλίαμά μου, ἡ τοῦ κόσμου σωτηρία, ἡ τῶν ἐναθλούντων μόνη ἕτοιμος ἐπικουρία, Σέ, Παρθένε, ἱκετεύω καί θερμῶς ἐπικαλοῦμαι, τήν σύν χάριν μοί παρασχου ὁλοψύχως ἑξαιτοῦμαι.

Ἴλεων μοί τόν Θεόν μου προσπαθῶ νά ἀποκτήσω καί ἀσκήσεσι καί πόνοις τούτω νά εὐαρεστήσω.

Ἀλλά ὅσον κοπιάζω, ἀγωνίζομαι, στενάζω τόσον ἐν τή ἁμαρτία, τή φρικτή ἀλαζονεία, ἐν τῷ φθόνω, ἐν τῷ μίσει ,τή ὀργή καί τή κακία ἀνευρίσκω ὅτι κεῖμαι καί ὡς δέσμιος κρατοῦμαι.

Πάντα πόνον καταβάλλω, πάσαν τήν προσπάθειάν μου ὅπως, Κόρη, κατορθώσω ἐπί τέλους ν’ ἀποκτήσω ἐκ τῶν ἀρετῶν καμμίαν, τήν ἀγάπην, τήν φιλίαν, τῆς ψυχῆς μου τήν γαλήνην, τῆς καρδίας τήν εἰρήνην, τήν πρός τόν Θεόν λατρείαν ἔνθερμον, ἁγνήν, ἁγίαν, ἀφοσίωσιν τελείαν καί ἀγάπην ἐπαξίαν, τήν ἐλπίδα τήν βεβαίαν καί τήν πίστην τήν ἑδραίαν πλήν αἵ δυνάμεις ἀτονούσι καί οὐδόλως συνεργούσι…

Δία τοῦτο σοί προσπίπτω καί θερμῶς παρακαλῶ Σέ, Δέσποινά μου Παναγία… τόν Δεσπότην, τόν Θεόν μου ἴλεων ἀπέργασαι μοί, εὐμενῆ δέ ποίησον μοί,ὅπως κοινωνόν μέ δείξη τῆς ἁγίας χάριτός Του… δαψιλεύση δέ εἰρήνην καί χαράν καί εὐφροσύνην, καί παράσχη μοί γαλήνη, τήν Θεοδοτόν ἐκείνην.

Ταῦτα πάντες σαῖς πρεσβείαις δύναμαι, ὤ Παναγία, ὁ Σός δοῦλος ν’ ἀποκτήσω, εἰς Θεόν δέ νά πλουτίσω καί αὐτῶ εὐαρεστήσω…

Πρακτικό και εύχρηστο βοήθημα προσευχής, το οποίο συνέταξε ο θεοφόρος άγιος Νεκτάριος

Προσευχηταριον Κατανυκτικον εδω

Σχετικά άρθρα:
Παρακλητικός Κανών Αγίου Νεκταρίου Μητροπολίτου Πενταπόλεως
Προσευχή στον Άγιο Νεκτάριο της Αίγινας
Δεν θέλω να θλίβεστε Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως
Η ειρήνη είναι θείο δώρο
Ύμνος στην Παναγία – Αγνή Παρθένε Δέσποινα

Προσθέστε Σχόλιο