Προσευχή | proseuxi.gr
Αρχική » Προσευχη » Διαφορες Προσευχες » Προσευχή του οδηγού

Προσευχή του οδηγού

Προσευχή του οδηγού

Προσευχή του οδηγού

Τρισάγιο πριν την προσευχή του οδηγού

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.
Δόξα σοί ο Θεός ημών, δόξα σοί.

Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε, το Πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κηλίδος, και σώσον, Αγαθέ, τας ψυχάς ημών.

Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. (τρεις φορές)
Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ιλάσθητι ταις αμαρτίαις ημών. Δέσποτα, συγχώρισον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επισκεψε και ίασαι τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου.

Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Πάτερ ημών, ο εν τοις ουρανοίς, αγιασθήτω το όνομά Σου, ελθέτω η βασιλεία Σου, γεννηθήτω το θέλημά Σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών, και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού.

Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν, ὁ Παντοδύναμος καί Φιλάνθρωπος, ὁ ἐν οὐρανῷ τῷ θρόνῳ ἐποχούμενος καί ἐν τῇ γῇ πόλεις καί κώμας καί ὁδούς πολλάς περιελθών, Αὐτός, ὁ φωτίσας τούς ἀνθρώπους τέχνην ἐπιτελεῖν τοῦ κατασκευάζειν παντός εἴδους ὀχήματα πρός διευκόλυνσιν τῶν ἀνθρωπίνων ἔργων, ἐλθέ, Κύριε, ἐγγύς ἐμοῦ καί προστάτευσον καί θωράκισόν με τῇ κραταιᾷ Σου δυνάμει, τοῦ ὁδηγεῖν συνετῶς καί φρονίμως τηρῶν τόν τῆς ὁδικῆς κυκλοφορίας κώδικα, διαφυλάττων με ἀπό παντός τροχαίου ἀτυχήματος καί κινδύνου καί βλάβης ἐμοῦ, τῶν συνεπιβατῶν μου καί τῶν συνανθρώπων ἐν ταῖς ὁδοῖς.

Χάρισαί μοι δέ, Κύριε, ὑπομονήν, εἰρήνην, σύνεσιν, ἀσφάλειαν καί ἀντίληψιν. Ἀπόστειλον ἄγγελόν Σου πιστόν ὁδηγόν καί φύλακα τῆς ζωῆς ἡμῶν.

Σύ γάρ εἶ ὁ φωτισμός τῶν ψυχῶν καί σωμάτων ἡμῶν καί Σοί τήν δόξαν ἀναπέμπομεν εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΑΜΗΝ.

Ἀπολυτίκιον Ἦχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε. Αγίου Χριστοφόρου του Μεγαλομάρτυρα

Στολαῖς ταῖς ἐξ αἵματος, ὡραϊζόμενος, Κυρίῳ παρίστασαι, τῷ Βασιλεῖ οὐρανῶν, Χριστοφόρε ἀοίδιμε· ὅθεν σὺν Ἀσωμάτων, καὶ Μαρτύρων χορείαις, ᾄδεις τῆ τρισαγίῳ, καὶ φρικτῇ μελωδίᾳ· διὸ ταῖς ἱκεσίαις ταῖς σαῖς, σῶζε τοὺς δούλους σου.

Δί’ ευχών των αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

Προσευχητάρια για ποικίλες περιστάσεις και δυσκολίες της καθημερινής ζωής, ιδιαίτερα του σύγχρονου ανθρώπου.

Βρειτε τα βιβλια εδω

Σχετικά άρθρα με «Προσευχή του οδηγού»:

Άγιος Γαβριήλ ο δια Χριστόν σαλός: Να κάνεις τρεις παρακλήσεις
Ο «άνθραξ» του Προφήτη Ησαΐα
Προσευχή για ευλογία στην οικογένεια
Αν υποστείς καμιάν αποτυχία…
Η αγάπη του Θεού δεν έχει εμπάθεια

Ακολουθήστε μας:
youtube

Προσφορές - Proseuxi.Shop

Προσθέστε Σχόλιο