Προσευχή | proseuxi.gr

Ευχή στην Παναγία μας – Άσπιλε, Αμόλυντε

Ευχή στην Παναγία μας – Άσπιλε, Αμόλυντε Ευχή στην Παναγία μας Άσπιλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόνυμφε Δέσποινα· η Θεόν Λόγον τοίς ανθρώποις τη παραδόξῳ Σου κυησει ενώσασα, και την...

Προσευχη στην Παναγια

Αρχική » Προσευχη » Προσευχη στην Παναγια
Ευχή στην Παναγία μας - Άσπιλε, Αμόλυντε

Ευχή στην Παναγία μας – Άσπιλε, Αμόλυντε

Ευχή στην Παναγία μας – Άσπιλε, Αμόλυντε Ευχή στην Παναγία μας Άσπιλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόνυμφε Δέσποινα· η Θεόν Λόγον τοίς ανθρώποις τη παραδόξῳ Σου κυησει ενώσασα, και την απωσθείσαν...

Προσευχή στην Παναγία την Περικαλλή Παρθένο

Προσευχή στην Παναγία την Περικαλλή Παρθένο Η περικαλλής και φωταυγής Παρθένος ταις ιδέαις Συ κάλλυνον, φαίδρυνόν με, όπως κράζωσι, Παρθένε Παναγία, μακαρία ει υπερδεδοξασμένη. Πύλη φωτός, της μετανοίας πύλην φωταυγή...

Προσευχή στην Παναγία Υπέρφωτη Μαρία

Προσευχή στην Παναγία Υπέρφωτη Μαρία

Προσευχή στην Παναγία Υπέρφωτη Μαρία Του βασιλέως θρόνος πέλεις πάγχρυσος ευανθής μυροβλητών παράδεισος, τον γαρ Θεόν εν Ση γαστρί βαστάσασα μυρίζεις πάσι χάριτας, Παντάνασσα. Την κιβωτόν την θείαν την χωρήσασαν αυτόν...