Προσευχή | proseuxi.gr

Ψαλμοί Ψαλμός 147

Ψαλμός 140 Ψαλμός 147

Ψαλμοί Ψαλμός 147

᾿Αλληλούϊα· ᾿Αγγαίου καὶ Ζαχαρίου.
Ψαλμοί Ψαλμός 147

ΕΠΑΙΝΕΙ, ῾Ιερουσαλήμ, τὸν Κύριον, αἴνει τὸν Θεόν σου, Σιών, 2 ὅτι ἐνίσχυσε τοὺς μοχλοὺς τῶν πυλῶν σου, εὐλόγησε τοὺς υἱούς σου ἐν σοί· 3 ὁ τιθεὶς τὰ ὅριά σου εἰρήνην καὶ στέαρ πυροῦ ἐμπιπλῶν σε· 4 ὁ ἀποστέλλων τὸ λόγιον αὐτοῦ τῇ γῇ, ἕως τάχους δραμεῖται ὁ λόγος αὐτοῦ· 5 διδόντος χιόνα αὐτοῦ ὡσεὶ ἔριον, ὁμίχλην ὡσεὶ σποδὸν πάσσοντος· 6 βάλλοντος κρύσταλλον αὐτοῦ ὡσεὶ ψωμούς, κατὰ πρόσωπον ψύχους αὐτοῦ τίς ὑποστήσεται; 7 ἐξαποστελεῖ τὸν λόγον αὐτοῦ καὶ τήξει αὐτά· πνεύσει τὸ πνεῦμα αὐτοῦ καὶ ρυήσεται ὕδατα. 8 ὁ ἀπαγγέλλων τὸν λόγον αὐτοῦ τῷ ᾿Ιακώβ, δικαιώματα καὶ κρίματα αὐτοῦ τῷ ᾿Ισραήλ. 9 οὐκ ἐποίησεν οὕτως παντὶ ἔθνει καὶ τὰ κρίματα αὐτοῦ οὐκ ἐδήλωσεν αὐτοῖς.

Σχετικά άρθρα:
Ψαλμοί Ψαλμός 145
Ψαλμοί Ψαλμός 146
Παροιμίαι Σολομώντος Κεφάλαιο 3
Παροιμίαι Σολομώντος Κεφάλαιο 4
Κατά Μάρκον Κεφάλαιο 9
Κατά Μάρκον Κεφάλαιο 10

Προσφορές - Proseuxi.Shop

Προσθέστε Σχόλιο