Προσευχή | proseuxi.gr
Αρχική » Θεολογικος Λογος » Τι είναι το καρναβάλι;

Τι είναι το καρναβάλι;

Τι είναι το καρναβάλι;

Τι είναι το καρναβάλι; – Μια Σατανική πομπή

– Άλλα τι είναι το καρναβάλι;

– Μία αναδρομή εις το παρελθόν δεν θα ήτο άσκοπος.

Ήτο εποχή, κατά την οποίαν ο αληθινός Θεός ήτο άγνωστος. «Τω αγνώστω Θεώ» ήτο το επίγραμμα πλακός βωμού εν Αθήναις. Εν σκότει διεπορεύετο η ανθρωπότης. Πηχτό το σκοτάδι. Μεσάνυχτα είχεν ο κόσμος. Είδωλα παντού. Τρομακτική τις άγνοια επεκράτει. Δεισιδαιμονία, ειδωλολατρεία εβασίλευον. Τα πάντα, και τα ρυπαρώτερα των ζώων και τα ευτελέστερα των αντικειμένων, τα πάντα είχον θεοποιηθή. Και αυτά τα πάθη του ανθρώπου εθεοποιήθησαν. Η μέθη είχε θεόν τον Βάκχον. Η κλοπή τον Έρμην. Η ακολασία την Αφροδίτην. Η μοιχεία τον Δία. Η αγρία εκδίκησις τον Άρην…

Φαντασθήτε! Οι θεοί προστάται της κακίας, της ανηθικότητος.

Και ανάλογος προς την ηθικήν των θεών, βεβαίως ήτο και η λατρεία, η οποία απεδίδετο εις τους θεούς παρά των αρχαίων. Κατά την ημέραν π.χ., κατά την οποίαν εώρταζεν ο Βάκχος, κατά την εορτήν των Βακχειών, οι εορτασταί έκαμνον πομπήν, εξεκίνουν από τον Ναόν του Βάκχου, εφόρουν προσωπίδας, εκράτουν αισχρά σύμβολα, ανεμιγνύοντο άνδρες και γυναίκες, εκραύγαζον, εβωμολόχουν, ετραγουδούσαν τα πλέον αηδή άσματα, διήρχοντο τας οδούς και τας πλατείας, περιέπαιζον τους διαβάτας, εχόρευον, εμεθύοντο, εκυλίοντο εις τους δρόμους, ησχημόνουν… έπραττον και έλεγον κατά την εορτήν του θεού των «όσα αισχρόν εστί και λέγειν».

Τοιαύται ήσαν αι εορταί και αι πανηγύρεις του αρχαίου ειδωλολατρικού κόσμου Ελλήνων και Ρωμαίων, γνωσταί ως Διονύσια, Βάκχεια, Βοτά, Βρουμάλια, Σατουρνάλια, Λουπερκάλια, Καλένδαι… Υπό την στέγην των Ναών και με την ευλογίαν ιερέων και αρχιερέων της εποχής εκείνης παν είδος διαφθοράς ετελείτο. Άνωθεν εκ των κορυφών του Ολύμπου ηυλόγουν και οι θεοί μετά των θεαινών διασκεδάζοντες. Όλα ελεύθερα. Λοιπόν. Ευοί, Ευάν. Το απήτουν και οι θεοί.

Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτη
Σημεία των Καιρών – Αθήνα 1953
Έκδοση Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Αδελφότης «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ»

Και μη ξεχνάτε! Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό μας Δελτίο για να μαθαίνετε νέα και ενημερώσεις…

Ενημερωτικο Δελτιο

Σχετικά άρθρα με «Τι είναι το καρναβάλι;»:

Τι είναι η Τσικνοπέμπτη;
Τριώδιο το κατανυκτικό τι είναι;
Γιατί μνημονεύουμε τα ονόματα;
Μεγάλη Σαρακοστή προθεσμία για εξόφληση αμαρτιών

Ακολουθήστε μας:
instagram

Προσφορές - Proseuxi.Shop

Προσθέστε Σχόλιο