Προσευχή | proseuxi.gr

Τωβίτ Κεφάλαιο 9

Τωβίτ Κεφάλαιο 9

Τωβίτ Κεφάλαιο 9

ΚΑΙ ἐκάλεσε Τωβίας τὸν Ραφαὴλ καὶ εἶπεν αὐτῷ· 2 ᾿Αζαρία ἀδελφέ, λάβε μετὰ σεαυτοῦ παῖδα καὶ δύο καμήλους καὶ πορεύθητι ἐν Ράγοις τῆς Μηδίας παρὰ Γαβαὴλ καὶ κόμισαί μοι τὸ ἀργύριον καὶ αὐτὸν ἄγε μοι εἰς τὸν γάμον· 3 διότι ὠμόμοκε Ραγουὴλ μὴ ἐξελθεῖν με, 4 καὶ ὁ πατήρ μου ἀριθμεῖ τὰς ἡμέρας, καὶ ἐὰν χρονίσω μέγα, ὀδυνηθήσεται λίαν. 5 καὶ ἐπορεύθη Ραφαὴλ καὶ ηὐλίσθη παρὰ Γαβαήλ, καὶ ἔδωκεν αὐτῷ τὸ χειρόγραφον· ὃς δὲ προήνεγκε τὰ θυλάκια ἐν ταῖς σφαγῖσι καὶ ἔδωκεν αὐτῷ. 6 καὶ ὤρθρευσαν κοινῶς καὶ ἦλθον εἰς τὸν γάμον. καὶ εὐλόγησε Τωβίας τὴν γυναῖκα αὐτοῦ.

  

Σχετικά άρθρα με «Τωβίτ Κεφάλαιο 9»:

ΕΣΔΡΑΣ Β’ Κεφάλαιο 9
ΕΣΔΡΑΣ Β’ Κεφάλαιο 10
Νεεμίας Κεφάλαιο 10
Νεεμίας Κεφάλαιο 11
ΕΣΔΡΑΣ Α’ Κεφάλαιο 9
Νεεμίας Κεφάλαιο 9

Προσθέστε Σχόλιο