Προσευχή | proseuxi.gr
Αρχική » Προσευχη » Παρακλησεις στους Αγιους » Χαιρετισμοί Αγίου Νικολάου του Θαυματουργού

Χαιρετισμοί Αγίου Νικολάου του Θαυματουργού

Χαιρετισμοί Αγίου Νικολάου του Θαυματουργού

Χαιρετισμοί Αγίου Νικολάου του Θαυματουργού

Οι Χαιρετισμοί Αγίου Νικολάου Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας του Θαυματουργού διαβάζονται στην Εκκλησία κατά την ημέρα της εορτής του Αγίου Νικολάου ή σε κάθε άλλη περίσταση.

Οι Χαιρετισμοί Αγίου Νικολάου είναι ποίημα του Γερασίμου Μοναχού Μικραγιαννανίτου.

Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ . Τη Υπερμάχω

Ως των θαυμάτων ποταμόν εξ Εδέμ βλύζοντα και των πασχόντων αρωγόν και αντιλήπτορα, ανυμνούμεν σε οι δούλοί σου, Ιεράρχα. Αλλ ως σπλάγχνα οικτιρμών δεικνύων απασιν εν αναγκαις και εν θλίψεσι προΐστασο των βοώντων σοι Χαίροις πάτερ Νικόλαε.

Άγγελος εν τοις Μύροις αληθώς ανεδείχθης, Νικόλαε, Χριστού Ιεράρχα (γ ). και συν τη αγγελική ζωή τας κατ αξίαν δωρεάς εξέφηνας, ευφραίνων και πιστούμενος τους εκβοώντας σοι τοιαύτα.

Χαίρε δι ου ευσεβείς πιστούνται• χαίρε δι ου δυσσεβείς θαμβούνται.
Χαίρε της Τριάδος φωστήρ παμφαέστατος• χαίρε της δυάδος της ύλης υπέρτερος.
Χαίρε ύψος το περίοπτον ουρανίων αρετών• χαίρε βάθος το ακένωτον πλουτοδότων οικτιρμών.
Χαίρε, ότι υπάρχεις των θαυμάτων ταμείον χαίρε, ότι τυγχάνεις των χαρίτων δοχείον.
Χαίρε αστήρ της κτίσεως άδυτε χαίρε πατήρ ημών και διδάσκαλε.
Χαίρε δι ου νεουργούνται καρδίαι χαίρε δι ου καθαιρούνται κακίαι•

Χαίροις πάτερ Νικόλαε.

Βρέφος ων προεκφαίνεις τη σεμνή σου διαίτη την μέλλουσαν του βίου αίγλην• τω μητρώω γαρ, πάτερ, μαζώ εν ημέραις νηστίμοις, νοι σώφρονι, ου προσήρχου, καίπερ νήπιον, οιονεί τω Σωτήρι άδων.

Αλληλούια.

Γόνιμον την καρδίαν τη ηθών ευκοσμία τελών προς μυστικήν ευκαρπίαν, εμπρέπεις εν μοναστών χορώ, εις αρετών δε ανήχθης ακρώρειαν, δι ων ρυθμίζεις άπαντάς τους μετά πόθου σοι βοώντας.

Χαίρε ηθών αρίστων εστία• χαίρε σεμνών ωδίνων φυτεία.
Χαίρε των αγγέλων λαμπρόν αφομοίωμα• χαίρε των δικαίων των πάλαι εκτύπωμα.
Χαίρε άρουρα εκφέρουσα τους του Πνεύματος καρπούς• χαίρε άμπελε περκάζουσα βότρυας τους γλυκερούς.
Χαίρε, ότι εκ βρέφους εξελέξω το κρείττον• χαίρε, ότι προς θείον ανεπτέρωσαι φίλτρον.
Χαίρε κλεινόν της χάριτος σκήνωμα• χαίρε στερρόν της πίστεως στήριγμα.
Χαίρε παθών αληθής ιζοτόμος• χαίρε σεπτών αρετών φυτοκόμος•

Χαίροις πάτερ Νικόλαε.

Δρόμω, πάτερ, αγίω κεχρημένος οσίως, ως έρωτι πτερούμενος θείω, κατήρας τη αγία Σιών, και εις τόπον ου οι πόδες έστησαν Κυρίου προσεκύνησας, ω και θεαστικώς εβόας.

Αλληλούια.

Έργων δικαιοσύνης διαλάμπων εν ύψει, του Πνεύματος τω μύρω εχρίσθης, και εν καθέδρα πρεσβυτέρων τον υπερύμνητον ήνεσας Κύριον, εν λόγοις τε και πράξεσι, πυρσεύων τους σοι εκβοώντας.

Χαίρε ο θύτης των απορρήτων• χαίρε ο ρύστης των περιλύπων.
Χαίρε των ιερέων κανών ακριβέστατος χαίρε πενομένων δοτήρ προμηθέστατος.
Χαίρε ξένη επικούρησις νεανίδων των πτωχών χαίρε σκέπη και αμφίεσις των γυμνών και ορφανών.
Χαίρε της συμπαθείας γαληνότατον όμμα χαίρε της ευσπλαγχνίας ιλαρώτατον στόμα.
Χαίρε στοργής τελείας θησαύρισμα• χαίρε χορού οσίων ωράισμα.
Χαίρε πηγή ψυχοτρόφων ναμάτων χαίρε πρηστήρ ανηκέστων πημάτων•

Χαίροις πάτερ Νικόλαε.

Ζήλω ζηλών τελείω τη στοργή του πλησίον των θείων αποστόλων τον ζήλον, την αυτών αυθεντίαν σαφώς κατεκληρώσω, Νικόλαε, μέγιστε• εγένου γαρ εν άπασι σωτήρ, πατήρ και τύπος, ψάλλων.

Αλληλούια.

Ήνοιξάς σου την χείρα επιστάς κατά νύκτα τω τέως εμπεσόντι ενδεία•και τας τούτου θυγατέρας τρεις, τη χορηγία σου, πάτερ, διέσωσας•διο σου την χρηστότητα, αγάμενοι αναβοώμεν.

Χαίρε απόρων η ευπορία• χαίρε ευπόρων παιδαγωγία.
Χαίρε θλιβομένων ψυχών παραμύθιον χαίρε δεομένων το θείον προσφύγιον.
Χαίρε πλούτος αδαπάνητος των ποικίλως ενδεών χαίρε οίκτος ανεξάντλητος των πασχόντων και χηρών.
Χαίρε, ότι τον άνδρα της πενίας ερρύσω χαίρε, ότι τον άνω θησαυρόν εκομίσω.
Χαίρε σεμνών παρθένων διασώσμα χαίρε σεπτών πατέρων αγλάισμα.
Χαίρε καλών πλουτοδότα ενθέων• χαίρε πολλών ευεργέτα βοώντων.

Χαίροις πάτερ Νικόλαε.

Θάλασσαν κατευνάσας τη εντεύξει σου, μάκαρ, και ναύτην τον θανόντα εγείρας εξέπληξας τους συμπλωτήρας τοις μεγαλείοις σου, πάτερ Νικόλαε μεγάλως γαρ δεδόξασαι παρά Κυρίου, ω βοώμεν.

Αλληλούια.

Ιεράρχης θεόφρων και ποιμήν των Μυρέων εδείχθης ως του Πνεύματος σκεύος εντεύθεν ως Χριστού μιμητής εν δικαιοσύνη και οσιότητι το σον ποιμαίνεις ποίμνιον βοών σοι, τω καλώ ποιμένι.

Χαίρε ο ένθους αρχιεράρχης Χαίρε Μυρέων ο ποιμενάρχης.
Χαίρε οικουμένης λαμπτήρ φαεινότατος• χαίρε αντιλήπτωρ απάντων θερμότατος.
Χαίρε άνερ των του Πνεύματος θείων επιθυμιών χαίρε γλώττα η μελίρρυτος πρακτικών υποθηκών.
Χαίρε μυσταγωγίας υποφήτα της άνω χαίρε ιερουργίας μυστοδότα της κάτω.
Χαίρε Χριστού ευώδες κειμήλιον• χαίρε παθών παντοίων λυτήριον.
Χαίρε μορφή ιλαρότητος πλήρης• χαίρε Θεού αγαθότητος μύστης•

Χαίροις πάτερ Νικόλαε.

Κήρυξ ων ευσεβείας, υπέρ ταύτης ποικίλλας υπέστης γεγηθώς κακουχίας δογμάτων γαρ των τυραννικών κατατολμάν παρηγγύας, Νικόλαε, τους αιρουμένους, όσιε, συν σοι κραυγάζειν τω Σωτήρι.

Αλληλούια.

Λάμψας εν τη συνόδω, ιεράρχα θεοφρων, τη πρώτη ως αστήρ σελασφόρος, καθείλες Ἄρειον τον δεινόν, και τον Υιόν συν τω Πατρί και τω Πνεύματι κηρύξας ομοούσιον, ακούεις παρά πάντων ταύτα.

Χαίρε το νίκος της ευσεβείας• χαίρε το σέλας της εκκλησίας.
Χαίρε των ενθέων δογμάτων συνήγορε χαίρε των οθνείων σπερμάτων κατήγορε.
Χαίρε ήλιε πολύφωτε, καταλάμπων πάσαν γην• χαίρε πρόβολε ατίνακτε, εχθρού τρέπων την ορμήν.
Χαίρε της τρισηλίου μυητά μοναρχίας• χαίρε της υπερθέου μαθητά θεαρχίας.
Χαίρε κρουνέ πλουσίας χρηστότητος• χαίρε σπορεύ ρημάτων ορθότητος.
Χαίρε στερρός καθαιρέτης Αρείου• χαίρε λαμπρός μυστολέκτης Κυρίου•

Χαίροις πάτερ Νικόλαε.

Μέγας εν προστασίαις και δυνάμεσι πλείσταις υπάρχων φιλοικτίρμονι γνώμη, τους εν θαλάσση και εν ξηρά εν κινδύνοις περιπίπτοντας, όσιε, προφθάνεις συμπαθέστατα και βοηθείς αυτοίς βοώσιν.

Αλληλούια.

Νέους τρεις επ αδίκω, παναοίδιμε, ψήφω εις θάνατον αχθέντας ερρύσω εν υστάτη γαρ αυτοίς ροπή επιστάς ελευθερίαν εβράβευσας, οία ποιμήν φιλάγαθος, βοώντας σοι εν ευφροσύνη.

Χαίρε προστασία αδικουμένων• χαίρε παιδεία γεγαυρωμένων.
Χαίρε των αδίκως κριθέντων ανασωσις• χαίρε των εν λύπαις τελούντων ανάψυξις.
Χαίρε μέγας εν χρηστότητι και εν θαύμασι πολύς χαίρε μείζων εις αντίληψιν και εις αρωγήν ταχύς.
Χαίρε των αποστόλων ακραιφνές εκμαγείον• χαίρε των θεοφρόνων αληθές πρυτανείον.
Χαίρε λαμπρά πενήτων προμήθεια χαίρε θερμή καμνόντων βοήθεια.
Χαίρε κριτών ρυθμιστά αδικίας• χαίρε ημών ποριστά αυταρκείας•

Χαίροις πάτερ Νικόλαε.

Ξόανα της απάτης και τεμένη της πλάνης καθείλες τη εν σοι επιλάμψει στηλογραφίαν δε εμφανή παντός καλού και αγαθού παρέστησας σαυτόν, πάτερ Νικόλαε, τοις ευσεβώς Θεώ βοώσιν.

Αλληλούια.

Όναρ τω Κωνσταντίνω άμα και Αβλαβίω επέστης και ην έθεντο ψήφον, ανείναι επιτάσσων αυτοίς και τους δεσμίους απολύσαι τάχιστα, ώσπερ αθώους πέλοντας• διο σοι ανεβόων ταύτα.

Χαίρε πλημμύρα των θαυμασίων• χαίρε κινύρα των ουρανίων.
Χαίρε των αθώων ανδρών η εκλύτρωσις• χαίρε των πενθούντων εν βίω αντίληψις.
Χαίρε θείας αγαθότητος ποταμός υπερχειλής χαίρε έργων των της χάριτος κήπος ο αμφιλαφής.
Χαίρε ότι προφθάνεις τους θερμώς σε καλούντας• χαίρε ότι κουφίζεις τους εν πόνοις τελούντας.
Χαίρε πολλών κινδύνων ρυόμενος• χαίρε αεί εν θλίψει φαινόμενος.
Χαίρε λαμπρών δωρεών συστοιχία• χαίρε ημών προς Χριστόν μεσιτεία.

Χαίροις πάτερ Νικόλαε.

Πόλιν την των Μυρέων θαυμαστώς διατρέφων, καιρώ της σιτοδείας, θεόφρων, την οικουμένην δια παντός τοις εξαισίοις σου εκπλήττεις θαύμασι•κατ όναρ και καθ ύπαρ γαρ θερμώς αρήγεις τοις βοώσιν.

Αλληλούια.

Ρήσεων κατωδύνων των δεινώς προσπεσόντων εν κλύδωνι θαλάσσης μεγίστω ακούσας επεφάνης αυτοίς, και την ναυν ως ασφαλώς εκυβέρνησας• εντεύθεν οι σωθέντες σε ανύμνησαν αναβοώντες.

Χαίρε σεπτών ποιμένων ακρότης• χαίρε κλεινών πατέρων φαιδρότης.
Χαίρε κυβερνήτα πλωτήρων σωτήριε•χαίρε καταλύτα δαιμόνων αήττητε.
Χαίρε ο τοις κινδυνεύουσιν οξυδρόμως βοηθών χαίρε ο τους προσιόντας σοι πολλαχώς ευεργετών.
Χαίρε ναματοφόρος πνευματέμφορος πέτρα χαίρε ο διεκβλύζων το θεοβρυτον νέκταρ.
Χαίρε λιμήν πλεόντων αχείμαστος χαίρε εν γη απάση περιπυστος.
Χαίρε ζωής της μελλούσης αξία• χαίρε πιστών ασφαλής προστασία•

Χαίροις πάτερ Νικόλαε.

Σκευασίαν δολίαν του κακίστου Βελίαρ προς βλάβην του τεμένους σου, μάκαρ, νύκτωρ επιφανείς τη νηί, αποσκευάσαι τη θαλάσση είρηκας•οι δε καθυπακούσαντες εν εκπλήξει Χριστώ εβόων.

Αλληλούια.

Τον βυζάντιον άνδρα, τον θερμώς σε φιλούντα, εν βάθει της θαλάσσης πεσόντα, αφήρπασας εκ της πνιγμονής, και θαυμαστώς τοις οικείοις ανέσωσας• οι δε το μεγαλείόν σου θαυμάζοντες λαμπρώς εβόων.

Χαίρε φρικτών αυτουργέ θαυμάτων χαίρε καινών ενεργέ πραγμάτων.
Χαίρε της θαλάσσης πραΰνων τον κλύδωνα• χαίρε της απάτης ξηραίνων τα κύματα.
Χαίρε αύρα η γαλήνιος, ευσεβών αναψυχή χαίρε όρμος ο ακύμαντος, των πιστών καταφυγή.
Χαίρε ο πάσαν κτίσιν θαυμαστώς διατρέχων χαίρε ο πάσαν λύσιν τοις αιτούσι παρέχων.
Χαίρε ψυχών τα βάρη ιώμενος• χαίρε νυκτί και ύπαρ ορώμενος.
Χαίρε λαμπρός εκκλησίας δαδούχος• χαίρε πιστών ευκλεής πολιούχος•

Χαίροις πάτερ Νικόλαε.

Υμνοις σε χαρμοσύνοις ανυμνεί πάσα κτίσις, τρυφώσα των πολλών σου θαυμάτων τις γαρ σοι εν θλίψει προσελθών, και ουκ έτυχε της σης αντιλήψεως; Τοις πάσι γαρ ταχύτατος ευρίσκη αρωγός βοώσιν.

Αλληλούια.

Φέγγος των ιαμάτων και οσμήν χαρισμάτων, ως θήκη νοητών αρωμάτων αρωματίζουσα δαψιλώς, η των λειψάνων σου σορός, Νικόλαε, προς Δύσιν μετενήνεκται, αγιάζουσα τους βοώντας.

Χαίρε πηγή ουρανίου μύρου•χαίρε οσμή ακηράτου βίου.
Χαίρε Παρακλήτου το εύπνουν αλάβαστρον χαίρε παραδείσου ευώδες κιννάμωμον.
Χαίρε έαρ το πολυανθόν μυροφόρων αγαθών χαίρε σκεύος το μυρόχριστον μυριπνόων δωρεών.
Χαίρε μυροβλυσία νοητών αρωμάτων• χαίρε λαμπαδουχία θεϊκών χαρισμάτων.
Χαίρε οσμής Χριστού η διάδοσις χαίρε εχθρού δυσώδους κατάλυσις.
Χαίρε λειμών αθανάτων ανθέων χαίρε κλυτός αληθώς μυροχεύμων•

Χαίροις πάτερ Νικόλαε.

Χάριν ομολογούμεν τη θερμή σου πρεσβεία, δι ης της των εχθρών επηρείας και πάσης βλάβης και συμφοράς, εκλυτρούμεθα ευσπλάγχνως, Νικόλαε• αλλά μη παύση, όσιε, φρουρείν απαύστως τους βοώντας.

Αλληλούια.

Ψάλλοντές σου τους ύμνους ανυμνούμεν σε πάντες, ως μέγαν ευσεβών προμηθέα• σε γαρ το Πνεύμα το αγαθόν αρωγόν και επίκουρον ανέδειξεν εν εκκλησία, όσιε, τοις ευλαβώς σοι εκβοώσι.

Χαίρε το κλέος αρχιερέων•χαίρε ο κόσμος αρχιποιμένων.
Χαίρε αποστόλων Χριστού ισοστάσιος χαίρε μυστηρίων των θείων διάκονος.
Χαίρε στύλος και εδραίωμα εκκλησίας του Θεού χαίρε τείχος και οχύρωμα του θεοφρονος λαού.
Χαίρε ναυτιλλομένων θείος οιακοστρόφος• χαίρε θαλαττευόντων μέγας πηδαλιούχος.
Χαίρε, δι ου κινδύνων εκρύομαι χαίρε, δι ου Κυρίω προσάγομαι.
Χαίρε φρουρός της παρούσης σου κέλλης• χαίρε καμού αρωγός αεί, χαίροις•

Χαίροις πάτερ Νικόλαε.

Ω πανεύφημε πάτερ, ορθοδόξων προστάτα, Νικόλαε, Χριστού ιεράρχα (γ ), μη παύση απαύστως βοηθείν, και διέπειν ευθέτως προς τα κρείττονά τους πόθω προσιόντας σοι, και τω Χριστώ αεί βοώντας.

Αλληλούια.

Και αύθις το Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ . Τη Υπερμάχω.

Ως των θαυμάτων ποταμόν εξ Εδέμ βλύζοντα και των πασχόντων αρωγόν και αντιλήπτορα, ανυμνούμεν σε οι δούλοί σου, Ιεράρχα.

Αλλ ως σπλάγχνα οικτιρμών δεικνύων απασιν εν αναγκαις και εν θλίψεσι προΐστασο των βοώντων σοι Χαίροις πάτερ Νικόλαε.

Δίστιχον
Νίκην κατ εχθρών Νικόλαε παρασχου
Γερασίμω πλέξαντί τους δε σοι τους οίκους.

Και μη ξεχνάτε! Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό μας Δελτίο για να μαθαίνετε νέα και ενημερώσεις…

Ενημερωτικο Δελτιο

Σχετικά άρθρα με «Χαιρετισμοί Αγίου Νικολάου του Θαυματουργού»:

Παρακλητικός Κανών Αγίου Νικολάου Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας
Το χωριό Άγιος Νικόλαος Σολιάς και το θαύμα του Αγίου Νικολάου
Εορτή Αγίου Νικολάου Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας
Οι Άγιοι σκέπτονταν την άλλη ζωή…

Ακολουθήστε μας:
googleplus

Προσφορές - Proseuxi.Shop

Προσθέστε Σχόλιο