Προσευχή | proseuxi.gr
Αρχική » Διαφορα » Ο Χριστός, το ένδυμα των Χριστιανών

Ο Χριστός, το ένδυμα των Χριστιανών

Ο Χριστός το ένδυμα των Χριστιανών

Ο Χριστός, το ένδυμα των Χριστιανών

Ἡ Ἐγκύκλιος πού ἀπηύθυνε ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Νέας Σμύρνης κ. Συμεών μέ τήν εὐκαιρία τῆς εἰσόδου μας στή Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Θά ἀναγνωσθεῖ κατά τή θεία Λειτουργία τῆς Κυριακῆς τῆς Τυρινῆς.

Η σημερινή, ἀποστολική περικοπή, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, προέρχεται ἀπό τήν ἐπιστολή τοῦ ἀποστόλου Παύλου πού ἀπέστειλε πρός τούς Χριστιανούς τῆς Ρώμης, τῆς πρωτεύουσας τῆς τότε ἀχανοῦς Ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας. Περιέχει ἰδιαίτερης σημασίας ἐπισημάνσεις καί προτροπές τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν πρός τούς Χριστιανούς καί παραλῆπτες τῆς ἐπιστολῆς. Οἱ προτροπές αὐτές ὅμως ἰσχύουν καί γιά μᾶς, τούς χριστιανούς πού ζοῦμε στό 2020 καί πού ἑτοιμαζόμαστε νά εἰσέλθουμε στή Μεγάλη Τεσσαρακοστή.

Μεταξύ τῶν ἄλλων ὁ Ἀπόστολος συμβουλεύει: «Ἀλλ᾽ ἐνδύσασθε τόν Κύριον Ἰησοῦν…» Ὡς Χριστιανοί πού ἀπό αὔριο εἰσερχόμαστε στό πνευματικό στάδιο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ὀφείλουμε νά ντυθοῦμε τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό.

Γνωρίζουμε ὅτι οἱ Χριστιανοί ντυνόμαστε τόν Χριστό κατά τήν ὥρα τοῦ βαπτίσματός μας. Τότε ἀποβάλλουμε τόν παλαιό ἄνθρωπο καί ἀναγεννημένοι στά ἁγιασμένα νερά τῆς κολυμβήθρας ντυνόμαστε τόν ἴδιο τόν Χριστό. «Ὅσοι βαφτιστήκατε στόν ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, ἔχετε ντυθεῖ τόν Χριστό», μᾶς βεβαιώνει ὁ ἀπόστολος Παῦλος γράφοντας πρός τούς Χριστιανούς τῆς Γαλατίας (Γαλ. 3,27). Τόν ὡραῖο αὐτό στίχο «Ὅσοι εἰς Χριστόν ἐβαπτίσθητε, Χριστόν ἐνεδύσασθε», ψάλλουμε μέ πνευματική ἀγαλλίαση κάθε φορά πού βαπτίζεται κάποιος καί γίνεται Χριστιανός.

Ἄν, λοιπόν, ἔχουμε ντυθεῖ τόν Χριστό κατά τήν ὥρα τοῦ βαπτίσματος, πῶς ὁ Ἀπόστολος μᾶς προτρέπει σήμερα νά ντυθοῦμε καί πάλι τόν Χριστό;

Ντυνόμαστε τόν Χριστό, σημαίνει συνδεόμαστε μυστκά, ἀποκτοῦμε κοινωνία μέ τό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ μας. Ἡ σχέση ὅμως αὐτή εἶναι σχέση δυναμική. Εἶναι μιά ἀδιάκοπη προσπάθεια πού ἐκτείνεται σ᾽ ὁλόκληρη τήν ἐπί γῆς ζωή μας μέχρι πού νά φθάσουμε στήν ἕνωση καί τήν κοινωνία μαζί Του· «τοῦ γνῶναι αὐτόν καί τήν δύναμιν τῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ» (Φιλ. 3,10).

Ὁποιαδήποτε σχέση μπορεῖ νά διαρραγεῖ. Ἀπό ὁποιοδήποτε πρόσωπο —καί τό πιό ἀγαπημένο— εἶναι ἐνδεχόμενο νά ἀπομακρυνθοῦμε. Αὐτό ἰσχύει καί γιά τό ὑπερούσιο πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ μας. Πόσοι καί πόσοι δέν ἀπομακρύνθηκαν ἀπό κοντά Του! Πόσοι καί πόσοι δέν ἀθέτησαν τίς ὑποσχέσεις πού ἔδωσαν κατά τήν ὥρα τοῦ βαπτίσματός τους! Ἑπομένως, ντυνόμαστε καί πάλι τόν Χριστό, σημαίνει ἐπιστρέφουμε κοντά Του. Ἐπανασυνδεόμαστε μαζί Του. Μέσω τοῦ φιλανθρώπου μυστηρίου τῆς Μετανοίας ἀποκτοῦμε καί πάλι «ἔνδυμα γάμου» (Ματθ. 22,11).

Αν και Βαπτισμένοι -πράγμα πού σημαίνει ὅτι ἔχουμε ντυθεῖ τόν Χριστό-, ἡ σχέση μας μέ τόν Κύριο, οἱ δεσμοί μας μέ τήν Ἐκκλησία Του, εἶναι πιθανό νά εἶναι ἐντελῶς τυπικοί. Χωρίς οὐσιαστικό περιεχόμενο, χωρίς ἰκμάδα ζωῆς. Κατά συνέπεια, ἡ προτροπή τοῦ Ἀποστόλου νά ντυθοῦμε τόν Χριστό, συνεπάγεται ἡ πίστη μας νά ἀποκτήσει βάθος. Ἡ σχέση μας μέ τόν Σωτήρα Κύριό μας νά γίνει θερμή. Ἡ χριστιανική μας ζωή νά ζωντανέψει.

Ο Χριστιανός πού ἔχει πράγματι ντυθεῖ τόν Χριστό, σκέπτεται ὅπως ὁ Χριστός. Ἐπιθυμεῖ ὅ,τι καί ὁ Χριστός. Ὑποτάσσει τό θέλημά του στό ἅγιο θέλημα τοῦ Χριστοῦ. Προσεύχεται καί παρακαλεῖ καθημερινά: «Γενηθήτω τό θέλημά Σου» (Ματθ. 6,10). Ἀγωνίζεται νά ἀποκτήσει «νοῦν Χριστοῦ» (Ρωμ. 11,34). Νά φρονεῖ «τά τοῦ Θεοῦ» καί ὄχι «τά τῶν ἀνθρώπων» (Ματθ. 16,23).

Προτρέποντας μας ὁ Ἀπόστολος ἐν ὄψει τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς νά ντυθοῦμε τόν Χριστό, ἐννοεῖ ἀκόμη ὅτι ὁ Χριστός εἶναι ἡ ἀνεξάντλητη πηγή δυνάμεως ἀπό τήν ὁποία οἱ πιστοί ἐνισχυόμαστε γιά νά ἀγωνιστοῦμε στό πνευματικό στάδιο τῆς εὐλογημένης αὐτῆς περιόδου.

Δέν ἀγωνιζόμαστε μόνοι, ἀγαπητοί ἀδελφοί. Δίπλα μας στέκεται ὁ Χριστός. Δέν ἀγωνιζόμαστε στηριγμένοι ἀποκλειστικά στίς δικές μας δυνάμεις. Ὁ Χριστός, πού ὡς ἔνδυμα μᾶς περιβάλλει, Ἐκεῖνος μᾶς ἐνδυναμώνει. Διστάζουν μερικοί νά νηστέψουν, προβάλλοντας λόγους ἀδυναμίας. Ἀγνοοῦν ἤ δέν πιστεύουν πώς γιά ὅ,τι οἱ χριστιανοί προσπαθοῦμε νά τηρήσουμε στό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, τό κατορθώνουμε μέ τή δική Του δύναμη. Ἐκεῖνος πού εἶναι τό ἔνδυμα καί ἡ σκέπη μας, μᾶς ἐνισχύει.

Πολυαγαπητοί ἀδελφοί μου,

Το Σύνθημα ἀκούστηκε τό πρωί στούς Αἴνους τοῦ Ὄρθρου : «Τό στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέωκται!» Δηλαδή: Ὁ στίβος γιά τήν κατάκτηση τῶν ἀρετῶν ἄνοιξε! Ὅλοι μας καλούμαστε νά εἰσέλθουμε στήν εὐλογημένη περίοδο τῆς Τεσσαρακοστῆς γιά νά ἀγωνιστοῦμε πνευματικά.

Ντυμένοι τόν Χριστό, ὅπως μᾶς προτρέπει ὁ ἀπόστολος Παῦλος.

Ὁ Χριστός μας εἶναι ὁ ἀγωνοθέτης. Ἐκεῖνος μᾶς προσκαλεῖ. Κι Ἐκεῖνος θά μᾶς ἐνδυναμώνει. Τόν ἐμπιστευόμαστε μέ τή δύναμη τῆς πίστεώς μας. Καί Τόν ἐπικαλούμαστε μέ ὅλη τή θέρμη τῆς καρδιᾶς μας.

Ὁλόθερμη ἡ πατρική μου εὐχή σέ ὅλους σας:

ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ!
Μέ πολλή ἐν Χριστῷ ἀγάπη
Ὁ Ἐπίσκοπός
† Ο ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΣΥΜΕΩΝ

Και μη ξεχνάτε! Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό μας Δελτίο για να μαθαίνετε νέα και ενημερώσεις…

Ενημερωτικο Δελτιο

Σχετικά άρθρα με «Ο Χριστός το ένδυμα των Χριστιανών»:

Όλη η παρούσα ζωή είναι αγώνας και πάλη…
Την Τρίτη η Εξόδιος Ακολουθία του πρώην Μητροπολίτου Πειραιώς Καλλινίκου
Ευαγγέλιο Κυριακής της Τυρινής 1-3-2020
Απόστολος Κυριακής της Τυρινής 1-3-2020
Λόγος περί της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου
Τριώδιο το κατανυκτικό τι είναι;

Ακολουθήστε μας:
instagram youtube

Προσφορές - Proseuxi.Shop

Προσθέστε Σχόλιο