Προσευχή | proseuxi.gr
Ευαγγέλιο Ευαγγέλιο Κυριακής του Ασώτου
Αρχική » Κυριακοδρομιο » Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΕ´ Λουκά 21-1-2018

Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΕ´ Λουκά 21-1-2018

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής ΙΕ´ Λουκά (ιθ´ 1-10) Ο Ιησού και ο Ζακχαίος

Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΕ´ Λουκά 21-1-2018

ΙΘ´\ΚΑΙ εἰσελθὼν διήρχετο τὴν ῾Ιεριχώ· 2 καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ὀνόματι καλούμενος Ζακχαῖος, καὶ αὐτὸς ἦν ἀρχιτελώνης, καὶ οὗτος ἦν πλούσιος, 3 καὶ ἐζήτει ἰδεῖν τὸν ᾿Ιησοῦν τίς ἐστι, καὶ οὐκ ἠδύνατο ἀπὸ τοῦ ὄχλου, ὅτι τῇ ἡλικίᾳ μικρὸς ἦν.

4 καὶ προδραμὼν ἔμπροσθεν ἀνέβη ἐπὶ συκομορέαν, ἵνα ἴδῃ αὐτόν, ὅτι ἐκείνης ἤμελλε διέρχεσθαι. 5 καὶ ὡς ἦλθεν ἐπὶ τὸν τόπον, ἀναβλέψας ὁ ᾿Ιησοῦς εἶδεν αὐτὸν καὶ εἶπε πρὸς αὐτόν· Ζακχαῖε, σπεύσας κατάβηθι· σήμερον γὰρ ἐν τῷ οἴκῳ σου δεῖ με μεῖναι. 6 καὶ σπεύσας κατέβη, καὶ ὑπεδέξατο αὐτὸν χαίρων. 7 καὶ ἰδόντες πάντες διεγόγγυζον λέγοντες ὅτι παρὰ ἁμαρτωλῷ ἀνδρὶ εἰσῆλθε καταλῦσαι. 8 σταθεὶς δὲ Ζακχαῖος εἶπε πρὸς τὸν Κύριον· ἰδοὺ τὰ ἡμίση τῶν ὑπαρχόντων μου, Κύριε, δίδωμι τοῖς πτωχοῖς, καὶ εἴ τινός τι ἐσυκοφάντησα, ἀποδίδωμι τετραπλοῦν.

9 εἶπε δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ ᾿Ιησοῦς ὅτι σήμερον σωτηρία τῷ οἴκῳ τούτῳ ἐγένετο, καθότι καὶ αὐτὸς υἱὸς ᾿Αβραάμ ἐστιν. 10 ἦλθε γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ζητῆσαι καὶ σῶσαι τὸ ἀπολωλός.

Απόδοση σε νεολληνική το Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΕ´ Λουκά

1 Μπήκε κατόπιν στην Ιεριχώ και περνούσε μέσα απ’ αυτήν. 2 Εκεί, λοιπόν, εμφανίστηκε κάποιος, που ονομαζόταν Ζακχαίος ο οποίος ήταν προϊστάμενος των τελωνών και ήταν πλούσιος 3 και προσπαθούσε να δει ποιος είναι ο Ιησούς, αλλά δεν μπορούσε εξαιτίας του πλήθους, γιατί ήταν κοντός στο ανάστημα.

4 Τους προσπέρασε τότε τρέχοντας μπροστά κι ανέβηκε σε μια συκομουριά για να τον δει, επειδή από εκείνο το δρόμο θα περνούσε ο Ιησούς. 5 Μόλις, λοιπόν, έφτασε ο Ιησούς στο μέρος εκείνο, κοίταξε προς τα πάνω, τον είδε και του είπε: Ζακχαίε, βιάσου να κατέβεις, γιατί σήμερα πρέπει να μείνω στο σπίτι σου. 6 Βιαστικά, τότε, κατέβηκε και τον υποδέχτηκε με χαρά. 7 Όλοι οι άλλοι, όμως, όταν το είδαν αυτό, γόγγυζαν λέγοντας πως σ’ ενός αμαρτωλού το σπίτι μπήκε να μείνει. 8 Σηκώθηκε όρθιος τότε ο Ζακχαίος και είπε στον Κύριο: Κύριε, να! Από τώρα τα μισά από τα υπάρχοντά μου τα προσφέρω στους φτωχούς. Κι αν από κάποιον πήρα κάτι με τρόπο εκβιαστικό, του το επιστρέφω στο τετραπλάσιο.

9 Τότε ο Ιησούς του είπε: Σήμερα συντελέστηκε σωτηρία στο σπίτι αυτό, καθότι γιος του Αβραάμ είναι κι αυτός. 10 Γιατί ο Γιος του Ανθρώπου ήρθε ν’ αναζητήσει και να σώσει το χαμένο.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας!   

Προσθέστε Σχόλιο

Εγγραφείτε στο Newsletter!

Εγγραφείτε στο Newsletter για να λαμβάνετε νέα & ενημερώσεις